Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
48,776  
49,235  
48,522  
47,956  
48,622  
25,560  
25,261  
23,772  
22,352  
22,010  
2,697  
1,904  
5,810  
2,149  
1,294  
0  
0  
0  
0  
0  
21,108  
21,956  
16,457  
19,153  
18,623  
1,480  
1,233  
1,248  
708  
1,867  
275  
168  
256  
343  
227  
23,216  
23,974  
24,751  
25,604  
26,612  
1  
1  
1  
1  
1  
23,208  
23,955  
24,702  
25,530  
26,336  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7  
19  
48  
73  
275  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
48,776  
49,235  
48,522  
47,956  
48,622  
7,157  
8,068  
7,773  
6,813  
6,904  
7,057  
7,968  
7,673  
6,713  
6,804  
100  
100  
100  
100  
100  
41,619  
41,167  
40,750  
41,143  
41,718  
41,619  
41,167  
40,750  
41,143  
41,718  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0