Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
47,956  
48,622  
47,920  
45,750  
48,524  
22,352  
22,010  
20,623  
17,559  
21,111  
2,149  
1,294  
1,386  
1,855  
3,844  
0  
0  
0  
0  
0  
19,153  
18,623  
17,786  
13,948  
16,137  
708  
1,867  
1,272  
1,580  
925  
343  
227  
180  
176  
205  
25,604  
26,612  
27,297  
28,192  
27,413  
1  
1  
1  
1  
1  
25,530  
26,336  
27,143  
27,980  
27,194  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
73  
275  
154  
211  
218  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
47,956  
48,622  
47,920  
45,750  
48,524  
6,813  
6,904  
6,598  
4,874  
7,015  
6,713  
6,804  
6,498  
4,774  
7,015  
100  
100  
100  
100  
0  
41,143  
41,718  
41,322  
40,876  
41,509  
41,143  
41,718  
41,322  
40,876  
41,509  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0