Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
48,622  
47,920  
45,750  
48,524  
48,729  
22,010  
20,623  
17,559  
21,111  
20,506  
1,294  
1,386  
1,855  
3,844  
2,643  
0  
0  
0  
0  
0  
18,623  
17,786  
13,948  
16,137  
15,981  
1,867  
1,272  
1,580  
925  
1,633  
227  
180  
176  
205  
248  
26,612  
27,297  
28,192  
27,413  
28,223  
1  
1  
1  
1  
1  
26,336  
27,143  
27,980  
27,194  
28,011  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
275  
154  
211  
218  
212  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
48,622  
47,920  
45,750  
48,524  
48,729  
6,904  
6,598  
4,874  
7,015  
7,291  
6,804  
6,498  
4,774  
7,015  
7,291  
100  
100  
100  
0  
0  
41,718  
41,322  
40,876  
41,509  
41,438  
41,718  
41,322  
40,876  
41,509  
41,438  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0