Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
50,719  
49,146  
48,776  
49,235  
48,522  
28,429  
26,096  
25,560  
25,261  
23,772  
4,443  
5,640  
2,697  
1,904  
5,810  
0  
0  
0  
0  
0  
22,612  
18,916  
21,108  
21,956  
16,457  
1,185  
1,302  
1,480  
1,233  
1,248  
188  
238  
275  
168  
256  
22,290  
23,050  
23,216  
23,974  
24,751  
501  
501  
1  
1  
1  
21,714  
22,461  
23,208  
23,955  
24,702  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
75  
88  
7  
19  
48  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
50,719  
49,146  
48,776  
49,235  
48,522  
9,657  
7,562  
7,157  
8,068  
7,773  
9,557  
7,462  
7,057  
7,968  
7,673  
100  
100  
100  
100  
100  
41,062  
41,583  
41,619  
41,167  
40,750  
41,062  
41,583  
41,619  
41,167  
40,750  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0