Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
49,235  
48,522  
47,956  
48,622  
47,920  
25,261  
23,772  
22,352  
22,010  
20,623  
1,904  
5,810  
2,149  
1,294  
1,386  
0  
0  
0  
0  
0  
21,956  
16,457  
19,153  
18,623  
17,786  
1,233  
1,248  
708  
1,867  
1,272  
168  
256  
343  
227  
180  
23,974  
24,751  
25,604  
26,612  
27,297  
1  
1  
1  
1  
1  
23,955  
24,702  
25,530  
26,336  
27,143  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
19  
48  
73  
275  
154  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
49,235  
48,522  
47,956  
48,622  
47,920  
8,068  
7,773  
6,813  
6,904  
6,598  
7,968  
7,673  
6,713  
6,804  
6,498  
100  
100  
100  
100  
100  
41,167  
40,750  
41,143  
41,718  
41,322  
41,167  
40,750  
41,143  
41,718  
41,322  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0