Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
48,522  
47,956  
48,622  
47,920  
45,750  
23,772  
22,352  
22,010  
20,623  
17,559  
5,810  
2,149  
1,294  
1,386  
1,855  
0  
0  
0  
0  
0  
16,457  
19,153  
18,623  
17,786  
13,948  
1,248  
708  
1,867  
1,272  
1,580  
256  
343  
227  
180  
176  
24,751  
25,604  
26,612  
27,297  
28,192  
1  
1  
1  
1  
1  
24,702  
25,530  
26,336  
27,143  
27,980  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
48  
73  
275  
154  
211  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
48,522  
47,956  
48,622  
47,920  
45,750  
7,773  
6,813  
6,904  
6,598  
4,874  
7,673  
6,713  
6,804  
6,498  
4,774  
100  
100  
100  
100  
100  
40,750  
41,143  
41,718  
41,322  
40,876  
40,750  
41,143  
41,718  
41,322  
40,876  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0