Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
50,427  
50,719  
49,146  
48,776  
49,235  
27,779  
28,429  
26,096  
25,560  
25,261  
8,205  
4,443  
5,640  
2,697  
1,904  
0  
0  
0  
0  
0  
18,278  
22,612  
18,916  
21,108  
21,956  
1,124  
1,185  
1,302  
1,480  
1,233  
171  
188  
238  
275  
168  
22,648  
22,290  
23,050  
23,216  
23,974  
501  
501  
501  
1  
1  
22,046  
21,714  
22,461  
23,208  
23,955  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
102  
75  
88  
7  
19  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
50,427  
50,719  
49,146  
48,776  
49,235  
8,753  
9,657  
7,562  
7,157  
8,068  
8,753  
9,557  
7,462  
7,057  
7,968  
0  
100  
100  
100  
100  
41,674  
41,062  
41,583  
41,619  
41,167  
41,674  
41,062  
41,583  
41,619  
41,167  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0