Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
49,146  
48,776  
49,235  
48,522  
47,956  
26,096  
25,560  
25,261  
23,772  
22,352  
5,640  
2,697  
1,904  
5,810  
2,149  
0  
0  
0  
0  
0  
18,916  
21,108  
21,956  
16,457  
19,153  
1,302  
1,480  
1,233  
1,248  
708  
238  
275  
168  
256  
343  
23,050  
23,216  
23,974  
24,751  
25,604  
501  
1  
1  
1  
1  
22,461  
23,208  
23,955  
24,702  
25,530  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
88  
7  
19  
48  
73  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
49,146  
48,776  
49,235  
48,522  
47,956  
7,562  
7,157  
8,068  
7,773  
6,813  
7,462  
7,057  
7,968  
7,673  
6,713  
100  
100  
100  
100  
100  
41,583  
41,619  
41,167  
40,750  
41,143  
41,583  
41,619  
41,167  
40,750  
41,143  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0