Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,604,562  
6,220,183  
6,680,572  
4,792,880  
4,854,838  
4,411,079  
6,033,080  
6,505,803  
4,613,842  
4,683,989  
4,384,784  
5,962,485  
6,402,628  
4,589,183  
4,677,855  
26,295  
70,595  
103,175  
24,659  
6,133  
193,483  
187,103  
174,769  
179,038  
170,849  
0  
0  
0  
0  
0  
49,892  
42,494  
38,007  
31,523  
8,370  
0  
0  
0  
0  
0  
2,188  
6,563  
6,851  
14,038  
27,834  
141,403  
138,046  
129,911  
133,477  
134,645  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,604,562  
6,220,183  
6,680,572  
4,792,880  
4,854,838  
1,669,665  
3,185,263  
3,889,411  
2,180,142  
2,376,845  
1,669,665  
3,185,263  
3,874,368  
2,180,142  
2,376,845  
0  
0  
15,043  
0  
0  
2,934,897  
3,034,920  
2,791,161  
2,612,738  
2,477,993  
2,934,897  
3,034,920  
2,791,161  
2,612,738  
2,477,993  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0