Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,854,838  
3,892,805  
3,616,842  
3,609,104  
3,764,990  
4,683,989  
3,742,720  
3,472,717  
3,477,279  
3,631,838  
4,677,855  
3,737,515  
3,468,203  
3,472,615  
3,626,419  
170,849  
150,086  
144,125  
131,826  
133,152  
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,854,838  
3,892,805  
3,616,842  
3,609,104  
3,764,990  
2,376,845  
1,378,995  
1,224,925  
1,229,334  
1,467,021  
2,376,845  
1,378,995  
1,224,925  
1,229,334  
1,467,021  
0  
0  
0  
0  
0  
2,477,993  
2,513,811  
2,391,917  
2,379,770  
2,297,969  
2,477,993  
2,513,811  
2,391,917  
2,379,770  
2,297,969  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0