Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,609,104  
3,764,990  
2,943,745  
3,596,583  
3,182,346  
3,477,279  
3,631,838  
2,808,994  
3,463,437  
3,049,729  
174,375  
109,427  
51,304  
657,157  
772,050  
163,608  
145,447  
156,264  
132,175  
362,013  
3,134,632  
3,371,545  
2,595,248  
2,669,288  
1,909,020  
0  
0  
0  
0  
0  
4,664  
5,419  
6,178  
4,818  
6,646  
131,826  
133,152  
134,751  
133,146  
132,617  
0  
0  
0  
0  
0  
9,102  
9,843  
10,245  
12,113  
11,566  
0  
0  
0  
0  
0  
1,682  
1,367  
1,807  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
121,041  
121,941  
122,699  
121,033  
121,051  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,609,104  
3,764,990  
2,943,745  
3,596,583  
3,182,346  
1,229,334  
1,467,021  
599,516  
1,317,034  
908,544  
1,229,334  
1,467,021  
599,516  
1,317,034  
908,544  
0  
0  
0  
0  
0  
2,379,770  
2,297,969  
2,344,229  
2,279,549  
2,273,802  
2,379,770  
2,297,969  
2,344,229  
2,279,549  
2,273,802  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0