Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,892,805  
3,616,842  
3,609,104  
3,764,990  
2,943,745  
3,742,720  
3,472,717  
3,477,279  
3,631,838  
2,808,994  
68,880  
60,194  
174,375  
109,427  
51,304  
3,009,089  
251,463  
163,608  
145,447  
156,264  
659,545  
3,156,546  
3,134,632  
3,371,545  
2,595,248  
0  
0  
0  
0  
0  
5,205  
4,514  
4,664  
5,419  
6,178  
150,086  
144,125  
131,826  
133,152  
134,751  
0  
0  
0  
0  
0  
8,108  
9,116  
9,102  
9,843  
10,245  
0  
0  
0  
0  
0  
17,364  
11,158  
1,682  
1,367  
1,807  
0  
0  
0  
0  
0  
124,613  
123,851  
121,041  
121,941  
122,699  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,892,805  
3,616,842  
3,609,104  
3,764,990  
2,943,745  
1,378,995  
1,224,925  
1,229,334  
1,467,021  
599,516  
1,378,995  
1,224,925  
1,229,334  
1,467,021  
599,516  
0  
0  
0  
0  
0  
2,513,811  
2,391,917  
2,379,770  
2,297,969  
2,344,229  
2,513,811  
2,391,917  
2,379,770  
2,297,969  
2,344,229  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0