Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HCD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
322,616  
267,582  
283,787  
295,042  
267,771  
277,190  
231,065  
249,920  
276,486  
249,093  
35,674  
32,336  
36,249  
20,479  
16,469  
255  
0  
0  
0  
0  
155,252  
132,138  
146,936  
157,762  
130,232  
84,402  
66,417  
66,289  
95,500  
98,260  
1,607  
175  
446  
2,745  
4,133  
45,426  
36,517  
33,867  
18,556  
18,678  
0  
0  
0  
0  
0  
23,707  
23,811  
23,971  
18,365  
18,522  
0  
0  
0  
0  
0  
15,696  
12,406  
9,641  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,022  
300  
254  
191  
156  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
322,616  
267,582  
283,787  
295,042  
267,771  
158,381  
101,153  
120,798  
137,757  
116,081  
131,962  
93,584  
120,798  
137,757  
116,081  
26,419  
7,569  
0  
0  
0  
164,236  
166,429  
162,989  
157,284  
151,690  
164,236  
166,429  
162,989  
157,284  
151,690  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0