Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HCD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
466,646  
356,176  
322,616  
267,582  
283,787  
387,016  
276,224  
277,190  
231,065  
249,920  
27,869  
33,559  
35,674  
32,336  
36,249  
2,722  
2,285  
255  
0  
0  
248,327  
182,167  
155,252  
132,138  
146,936  
103,499  
56,768  
84,402  
66,417  
66,289  
4,599  
1,444  
1,607  
175  
446  
79,631  
79,952  
45,426  
36,517  
33,867  
0  
0  
0  
0  
0  
73,042  
73,603  
23,707  
23,811  
23,971  
0  
0  
0  
0  
0  
132  
132  
15,696  
12,406  
9,641  
0  
0  
0  
0  
0  
6,457  
6,217  
6,022  
300  
254  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
466,646  
356,176  
322,616  
267,582  
283,787  
240,459  
186,785  
158,381  
101,153  
120,798  
201,863  
148,906  
131,962  
93,584  
120,798  
38,596  
37,879  
26,419  
7,569  
0  
226,187  
169,391  
164,236  
166,429  
162,989  
226,187  
169,391  
164,236  
166,429  
162,989  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0