Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HCD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
336,236  
466,646  
356,176  
322,616  
267,582  
207,401  
387,016  
276,224  
277,190  
231,065  
18,112  
27,869  
33,559  
35,674  
32,336  
0  
2,722  
2,285  
255  
0  
141,774  
248,327  
182,167  
155,252  
132,138  
46,611  
103,499  
56,768  
84,402  
66,417  
904  
4,599  
1,444  
1,607  
175  
128,835  
79,631  
79,952  
45,426  
36,517  
0  
0  
0  
0  
0  
77,449  
73,042  
73,603  
23,707  
23,811  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
132  
132  
15,696  
12,406  
45,000  
0  
0  
0  
0  
6,386  
6,457  
6,217  
6,022  
300  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
336,236  
466,646  
356,176  
322,616  
267,582  
163,200  
240,459  
186,785  
158,381  
101,153  
140,640  
201,863  
148,906  
131,962  
93,584  
22,559  
38,596  
37,879  
26,419  
7,569  
173,037  
226,187  
169,391  
164,236  
166,429  
173,037  
226,187  
169,391  
164,236  
166,429  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0