Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HCD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
411,201  
336,236  
466,646  
356,176  
322,616  
277,594  
207,401  
387,016  
276,224  
277,190  
11,213  
18,112  
27,869  
33,559  
35,674  
0  
0  
2,722  
2,285  
255  
218,811  
141,774  
248,327  
182,167  
155,252  
47,064  
46,611  
103,499  
56,768  
84,402  
505  
904  
4,599  
1,444  
1,607  
133,607  
128,835  
79,631  
79,952  
45,426  
0  
0  
0  
0  
0  
82,380  
77,449  
73,042  
73,603  
23,707  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
132  
132  
15,696  
45,000  
45,000  
0  
0  
0  
6,228  
6,386  
6,457  
6,217  
6,022  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
411,201  
336,236  
466,646  
356,176  
322,616  
97,809  
163,200  
240,459  
186,785  
158,381  
77,341  
140,640  
201,863  
148,906  
131,962  
20,468  
22,559  
38,596  
37,879  
26,419  
313,392  
173,037  
226,187  
169,391  
164,236  
313,392  
173,037  
226,187  
169,391  
164,236  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0