Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HCD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
444,821  
479,643  
444,693  
411,201  
336,236  
312,746  
346,528  
312,329  
277,594  
207,401  
10,165  
15,617  
33,477  
11,213  
18,112  
0  
47,579  
843  
0  
0  
176,155  
215,776  
207,889  
218,811  
141,774  
121,646  
67,140  
68,695  
47,064  
46,611  
4,780  
416  
1,426  
505  
904  
132,076  
133,115  
132,365  
133,607  
128,835  
0  
0  
0  
0  
0  
81,240  
79,995  
81,187  
82,380  
77,449  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,091  
0  
0  
0  
45,000  
45,000  
45,000  
45,000  
45,000  
5,836  
6,029  
6,177  
6,228  
6,386  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
444,821  
479,643  
444,693  
411,201  
336,236  
107,016  
147,193  
120,704  
97,809  
163,200  
88,026  
132,602  
105,114  
77,341  
140,640  
18,990  
14,591  
15,591  
20,468  
22,559  
337,805  
332,451  
323,989  
313,392  
173,037  
337,805  
332,451  
323,989  
313,392  
173,037  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0