Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex (HCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
176,069  
159,649  
126,106  
128,421  
133,695  
123,321  
110,196  
79,188  
80,186  
92,105  
8,405  
1,053  
393  
2,151  
10,217  
0  
0  
0  
0  
0  
109,065  
103,294  
74,138  
71,847  
76,720  
5,655  
5,746  
4,552  
5,511  
5,031  
196  
103  
104  
677  
138  
52,748  
49,453  
46,918  
48,235  
41,590  
0  
0  
0  
0  
0  
47,225  
43,881  
39,210  
40,782  
34,443  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,082  
1,818  
1,818  
5,320  
5,320  
5,320  
5,320  
4,967  
204  
252  
307  
315  
362  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
176,069  
159,649  
126,106  
128,421  
133,695  
106,652  
89,389  
62,175  
69,661  
67,759  
96,031  
81,487  
54,674  
62,160  
60,137  
10,622  
7,902  
7,501  
7,501  
7,622  
69,417  
70,260  
63,931  
58,760  
65,936  
69,417  
70,260  
63,931  
58,760  
65,936  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0