Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex (HCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
164,313  
177,465  
183,050  
164,366  
152,169  
98,979  
114,503  
122,226  
114,497  
101,224  
2,325  
1,181  
2,328  
1,539  
1,785  
0  
0  
0  
0  
0  
91,496  
107,141  
114,226  
106,899  
94,405  
5,055  
6,084  
5,612  
5,950  
4,850  
104  
97  
60  
109  
184  
65,334  
62,962  
60,823  
49,869  
50,945  
0  
0  
0  
0  
0  
50,483  
50,492  
50,192  
44,305  
45,350  
0  
0  
0  
0  
0  
4,682  
2,537  
0  
0  
0  
5,320  
5,320  
5,320  
5,320  
5,320  
4,848  
4,613  
5,312  
244  
276  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
164,313  
177,465  
183,050  
164,366  
152,169  
71,657  
85,463  
95,581  
84,338  
79,053  
66,065  
75,951  
87,669  
77,543  
72,257  
5,593  
9,512  
7,912  
6,796  
6,796  
92,656  
92,002  
87,469  
80,028  
73,116  
92,656  
92,002  
87,469  
80,028  
73,116  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0