Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex (HCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
183,050  
164,366  
152,169  
176,069  
159,649  
122,226  
114,497  
101,224  
123,321  
110,196  
2,328  
1,539  
1,785  
8,405  
1,053  
0  
0  
0  
0  
0  
114,226  
106,899  
94,405  
109,065  
103,294  
5,612  
5,950  
4,850  
5,655  
5,746  
60  
109  
184  
196  
103  
60,823  
49,869  
50,945  
52,748  
49,453  
0  
0  
0  
0  
0  
50,192  
44,305  
45,350  
47,225  
43,881  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,320  
5,320  
5,320  
5,320  
5,320  
5,312  
244  
276  
204  
252  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
183,050  
164,366  
152,169  
176,069  
159,649  
95,581  
84,338  
79,053  
106,652  
89,389  
87,669  
77,543  
72,257  
96,031  
81,487  
7,912  
6,796  
6,796  
10,622  
7,902  
87,469  
80,028  
73,116  
69,417  
70,260  
87,469  
80,028  
73,116  
69,417  
70,260  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0