Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex (HCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
177,465  
183,050  
164,366  
152,169  
176,069  
114,503  
122,226  
114,497  
101,224  
123,321  
1,181  
2,328  
1,539  
1,785  
8,405  
0  
0  
0  
0  
0  
107,141  
114,226  
106,899  
94,405  
109,065  
6,084  
5,612  
5,950  
4,850  
5,655  
97  
60  
109  
184  
196  
62,962  
60,823  
49,869  
50,945  
52,748  
0  
0  
0  
0  
0  
50,492  
50,192  
44,305  
45,350  
47,225  
0  
0  
0  
0  
0  
2,537  
0  
0  
0  
0  
5,320  
5,320  
5,320  
5,320  
5,320  
4,613  
5,312  
244  
276  
204  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
177,465  
183,050  
164,366  
152,169  
176,069  
85,463  
95,581  
84,338  
79,053  
106,652  
75,951  
87,669  
77,543  
72,257  
96,031  
9,512  
7,912  
6,796  
6,796  
10,622  
92,002  
87,469  
80,028  
73,116  
69,417  
92,002  
87,469  
80,028  
73,116  
69,417  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0