Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex (HCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
159,649  
126,106  
128,421  
133,695  
122,407  
110,196  
79,188  
80,186  
92,105  
79,904  
1,053  
393  
2,151  
10,217  
1,441  
0  
0  
0  
0  
0  
103,294  
74,138  
71,847  
76,720  
73,387  
5,746  
4,552  
5,511  
5,031  
4,708  
103  
104  
677  
138  
368  
49,453  
46,918  
48,235  
41,590  
42,503  
0  
0  
0  
0  
0  
43,881  
39,210  
40,782  
34,443  
35,274  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,082  
1,818  
1,818  
1,818  
5,320  
5,320  
5,320  
4,967  
4,967  
252  
307  
315  
362  
444  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
159,649  
126,106  
128,421  
133,695  
122,407  
89,389  
62,175  
69,661  
67,759  
63,045  
81,487  
54,674  
62,160  
60,137  
57,054  
7,902  
7,501  
7,501  
7,622  
5,991  
70,260  
63,931  
58,760  
65,936  
59,362  
70,260  
63,931  
58,760  
65,936  
59,362  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0