Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex (HCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
152,169  
176,069  
159,649  
126,106  
128,421  
101,224  
123,321  
110,196  
79,188  
80,186  
1,785  
8,405  
1,053  
393  
2,151  
0  
0  
0  
0  
0  
94,405  
109,065  
103,294  
74,138  
71,847  
4,850  
5,655  
5,746  
4,552  
5,511  
184  
196  
103  
104  
677  
50,945  
52,748  
49,453  
46,918  
48,235  
0  
0  
0  
0  
0  
45,350  
47,225  
43,881  
39,210  
40,782  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,082  
1,818  
5,320  
5,320  
5,320  
5,320  
5,320  
276  
204  
252  
307  
315  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
152,169  
176,069  
159,649  
126,106  
128,421  
79,053  
106,652  
89,389  
62,175  
69,661  
72,257  
96,031  
81,487  
54,674  
62,160  
6,796  
10,622  
7,902  
7,501  
7,501  
73,116  
69,417  
70,260  
63,931  
58,760  
73,116  
69,417  
70,260  
63,931  
58,760  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0