Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex (HCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
206,580  
176,550  
164,313  
177,465  
 
129,214  
104,863  
98,979  
114,503  
 
1,824  
1,505  
2,325  
1,181  
 
0  
0  
0  
0  
 
121,390  
96,666  
91,496  
107,141  
 
5,798  
6,205  
5,055  
6,084  
 
202  
486  
104  
97  
 
77,366  
71,688  
65,334  
62,962  
 
0  
0  
0  
0  
 
63,801  
52,762  
50,483  
50,492  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
5,469  
4,682  
2,537  
 
5,320  
5,320  
5,320  
5,320  
 
8,245  
8,136  
4,848  
4,613  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
206,580  
176,550  
164,313  
177,465  
 
105,068  
79,895  
71,657  
85,463  
 
97,246  
71,502  
66,065  
75,951  
 
7,823  
8,393  
5,593  
9,512  
 
101,511  
96,656  
92,656  
92,002  
 
101,511  
96,656  
92,656  
92,002  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0