Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex (HCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
214,087  
242,119  
206,580  
176,550  
164,313  
126,874  
163,418  
129,214  
104,863  
98,979  
2,343  
12,773  
1,824  
1,505  
2,325  
0  
0  
0  
0  
0  
119,103  
144,871  
121,390  
96,666  
91,496  
4,935  
5,581  
5,798  
6,205  
5,055  
494  
193  
202  
486  
104  
87,213  
78,702  
77,366  
71,688  
65,334  
0  
0  
0  
0  
0  
71,266  
62,528  
63,801  
52,762  
50,483  
0  
0  
0  
0  
0  
2,900  
3,177  
0  
5,469  
4,682  
5,320  
5,320  
5,320  
5,320  
5,320  
7,727  
7,677  
8,245  
8,136  
4,848  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
214,087  
242,119  
206,580  
176,550  
164,313  
122,335  
132,011  
105,068  
79,895  
71,657  
110,148  
122,289  
97,246  
71,502  
66,065  
12,187  
9,723  
7,823  
8,393  
5,593  
91,752  
110,108  
101,511  
96,656  
92,656  
91,752  
110,108  
101,511  
96,656  
92,656  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0