Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex (HCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
206,580  
176,550  
164,313  
177,465  
183,050  
129,214  
104,863  
98,979  
114,503  
122,226  
1,824  
1,505  
2,325  
1,181  
2,328  
0  
0  
0  
0  
0  
121,390  
96,666  
91,496  
107,141  
114,226  
5,798  
6,205  
5,055  
6,084  
5,612  
202  
486  
104  
97  
60  
77,366  
71,688  
65,334  
62,962  
60,823  
0  
0  
0  
0  
0  
63,801  
52,762  
50,483  
50,492  
50,192  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,469  
4,682  
2,537  
0  
5,320  
5,320  
5,320  
5,320  
5,320  
8,245  
8,136  
4,848  
4,613  
5,312  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
206,580  
176,550  
164,313  
177,465  
183,050  
105,068  
79,895  
71,657  
85,463  
95,581  
97,246  
71,502  
66,065  
75,951  
87,669  
7,823  
8,393  
5,593  
9,512  
7,912  
101,511  
96,656  
92,656  
92,002  
87,469  
101,511  
96,656  
92,656  
92,002  
87,469  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0