Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
693,319  
710,843  
695,519  
732,389  
627,074  
362,776  
378,506  
381,155  
412,158  
292,596  
128,826  
148,362  
208,285  
204,474  
156,876  
141,138  
125,499  
104,095  
114,850  
33,891  
88,641  
100,399  
61,896  
89,420  
99,061  
2,795  
3,782  
6,148  
2,865  
2,374  
1,376  
464  
732  
549  
393  
330,542  
332,337  
314,364  
320,231  
334,478  
10  
10  
10  
10  
10  
88,219  
88,884  
89,590  
88,623  
90,028  
78,924  
80,706  
82,484  
84,363  
86,201  
39,499  
39,520  
39,520  
37,735  
37,741  
123,666  
122,850  
102,139  
108,671  
119,420  
224  
367  
621  
829  
1,078  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
693,319  
710,843  
695,519  
732,407  
627,074  
134,458  
143,743  
157,931  
213,596  
220,276  
117,335  
126,399  
142,117  
197,713  
202,128  
17,123  
17,344  
15,814  
15,883  
18,148  
558,860  
567,100  
537,588  
518,812  
406,798  
558,860  
567,100  
537,588  
518,812  
406,798  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0