Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
710,843  
695,519  
732,389  
627,074  
 
378,506  
381,155  
412,158  
292,596  
 
148,362  
208,285  
204,474  
156,876  
 
125,499  
104,095  
114,850  
33,891  
 
100,399  
61,896  
89,420  
99,061  
 
3,782  
6,148  
2,865  
2,374  
 
464  
732  
549  
393  
 
332,337  
314,364  
320,231  
334,478  
 
10  
10  
10  
10  
 
88,884  
89,590  
88,623  
90,028  
 
80,706  
82,484  
84,363  
86,201  
 
39,520  
39,520  
37,735  
37,741  
 
122,850  
102,139  
108,671  
119,420  
 
367  
621  
829  
1,078  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
710,843  
695,519  
732,407  
627,074  
 
143,743  
157,931  
213,596  
220,276  
 
126,399  
142,117  
197,713  
202,128  
 
17,344  
15,814  
15,883  
18,148  
 
567,100  
537,588  
518,812  
406,798  
 
567,100  
537,588  
518,812  
406,798  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0