Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
713,306  
698,633  
693,319  
710,843  
695,519  
381,094  
366,284  
362,776  
378,506  
381,155  
85,655  
94,004  
128,826  
148,362  
208,285  
201,144  
182,917  
141,138  
125,499  
104,095  
89,533  
85,328  
88,641  
100,399  
61,896  
3,803  
2,558  
2,795  
3,782  
6,148  
958  
1,478  
1,376  
464  
732  
332,212  
332,348  
330,542  
332,337  
314,364  
10  
10  
10  
10  
10  
82,842  
87,339  
88,219  
88,884  
89,590  
75,518  
77,146  
78,924  
80,706  
82,484  
41,566  
39,499  
39,499  
39,520  
39,520  
132,016  
128,073  
123,666  
122,850  
102,139  
260  
281  
224  
367  
621  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
713,306  
698,633  
693,319  
710,843  
695,519  
121,476  
115,760  
134,458  
143,743  
157,931  
104,987  
99,130  
117,335  
126,399  
142,117  
16,489  
16,630  
17,123  
17,344  
15,814  
591,829  
582,872  
558,860  
567,100  
537,588  
591,829  
582,872  
558,860  
567,100  
537,588  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0