Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
698,633  
693,319  
710,843  
695,519  
732,389  
366,284  
362,776  
378,506  
381,155  
412,158  
94,004  
128,826  
148,362  
208,285  
204,474  
182,917  
141,138  
125,499  
104,095  
114,850  
85,328  
88,641  
100,399  
61,896  
89,420  
2,558  
2,795  
3,782  
6,148  
2,865  
1,478  
1,376  
464  
732  
549  
332,348  
330,542  
332,337  
314,364  
320,231  
10  
10  
10  
10  
10  
87,339  
88,219  
88,884  
89,590  
88,623  
77,146  
78,924  
80,706  
82,484  
84,363  
39,499  
39,499  
39,520  
39,520  
37,735  
128,073  
123,666  
122,850  
102,139  
108,671  
281  
224  
367  
621  
829  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
698,633  
693,319  
710,843  
695,519  
732,407  
115,760  
134,458  
143,743  
157,931  
213,596  
99,130  
117,335  
126,399  
142,117  
197,713  
16,630  
17,123  
17,344  
15,814  
15,883  
582,872  
558,860  
567,100  
537,588  
518,812  
582,872  
558,860  
567,100  
537,588  
518,812  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0