Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
378,114  
378,200  
377,201  
401,299  
375,802  
184,196  
188,257  
186,073  
208,983  
182,370  
183,526  
188,020  
185,479  
208,746  
134,012  
670  
237  
594  
238  
48,357  
193,918  
189,944  
191,128  
192,315  
193,433  
55,032  
55,031  
55,056  
55,072  
55,064  
5,822  
103  
119  
69  
119  
44,414  
45,929  
47,444  
48,959  
50,474  
0  
0  
0  
0  
0  
88,650  
88,881  
88,509  
88,215  
87,775  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
378,114  
378,200  
377,201  
401,299  
375,802  
1,111  
1,756  
1,454  
25,995  
1,290  
1,111  
1,756  
1,454  
25,995  
1,290  
0  
0  
0  
0  
0  
377,003  
376,445  
375,746  
375,304  
374,512  
377,003  
376,445  
375,746  
375,304  
374,512  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0