Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
401,299  
375,802  
375,159  
374,790  
373,809  
208,983  
182,370  
180,142  
177,838  
230,709  
208,746  
134,012  
179,670  
177,645  
230,509  
238  
48,357  
473  
193  
200  
192,315  
193,433  
195,016  
196,952  
143,100  
55,072  
55,064  
55,068  
55,067  
0  
69  
119  
188  
257  
326  
48,959  
50,474  
51,990  
53,505  
55,020  
0  
0  
0  
0  
0  
55,072  
55,064  
55,068  
55,067  
0  
88,215  
87,775  
87,771  
88,123  
87,754  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
401,299  
375,802  
375,159  
374,790  
373,809  
25,995  
1,290  
1,228  
1,560  
1,277  
25,995  
1,290  
1,228  
1,560  
1,277  
0  
0  
0  
0  
0  
375,304  
374,512  
373,931  
373,230  
372,532  
375,304  
374,512  
373,931  
373,230  
372,532  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0