Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
375,159  
374,790  
373,809  
373,639  
373,719  
180,142  
177,838  
230,709  
230,030  
228,294  
179,670  
177,645  
230,509  
229,859  
228,115  
195,016  
196,952  
143,100  
143,609  
145,425  
55,068  
55,067  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
375,159  
374,790  
373,809  
373,639  
373,719  
1,228  
1,560  
1,277  
1,529  
1,919  
1,228  
1,560  
1,277  
1,529  
1,919  
0  
0  
0  
0  
0  
373,931  
373,230  
372,532  
372,110  
371,800  
373,931  
373,230  
372,532  
372,110  
371,800  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0