Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
373,809  
373,639  
373,719  
391,406  
 
230,709  
230,030  
228,294  
191,450  
 
230,509  
229,859  
228,115  
190,789  
 
143,100  
143,609  
145,425  
199,956  
 
0  
0  
0  
52,940  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
373,809  
373,639  
373,719  
391,406  
 
1,277  
1,529  
1,919  
20,679  
 
1,277  
1,529  
1,919  
20,679  
 
0  
0  
0  
0  
 
372,532  
372,110  
371,800  
370,728  
 
372,532  
372,110  
371,800  
370,728  
 
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
 
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
 
0  
0  
0  
0