Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
373,809  
373,639  
373,719  
391,406  
 
230,709  
230,030  
228,294  
191,450  
 
170,766  
163,812  
150,993  
162,632  
 
55,171  
62,834  
56,001  
3,061  
 
4,572  
3,213  
21,121  
25,096  
 
0  
0  
0  
0  
 
200  
170  
179  
661  
 
143,100  
143,609  
145,425  
199,956  
 
0  
0  
0  
0  
 
326  
396  
333  
392  
 
55,020  
55,754  
57,529  
59,305  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
52,940  
 
87,754  
87,460  
87,563  
87,319  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
373,809  
373,639  
373,719  
391,406  
 
1,277  
1,529  
1,919  
20,679  
 
1,277  
1,529  
1,919  
20,679  
 
0  
0  
0  
0  
 
372,532  
372,110  
371,800  
370,728  
 
372,532  
372,110  
371,800  
370,728  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0