Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
377,201  
401,299  
375,802  
375,159  
374,790  
186,073  
208,983  
182,370  
180,142  
177,838  
185,479  
208,746  
134,012  
179,670  
177,645  
594  
238  
48,357  
473  
193  
191,128  
192,315  
193,433  
195,016  
196,952  
55,056  
55,072  
55,064  
55,068  
55,067  
119  
69  
119  
188  
257  
47,444  
48,959  
50,474  
51,990  
53,505  
0  
0  
0  
0  
0  
88,509  
88,215  
87,775  
87,771  
88,123  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
377,201  
401,299  
375,802  
375,159  
374,790  
1,454  
25,995  
1,290  
1,228  
1,560  
1,454  
25,995  
1,290  
1,228  
1,560  
0  
0  
0  
0  
0  
375,746  
375,304  
374,512  
373,931  
373,230  
375,746  
375,304  
374,512  
373,931  
373,230  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0