Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
375,802  
375,159  
374,790  
373,809  
373,639  
182,370  
180,142  
177,838  
230,709  
230,030  
134,012  
179,670  
177,645  
230,509  
229,859  
48,357  
473  
193  
200  
170  
193,433  
195,016  
196,952  
143,100  
143,609  
55,064  
55,068  
55,067  
0  
0  
119  
188  
257  
326  
396  
50,474  
51,990  
53,505  
55,020  
55,754  
0  
0  
0  
0  
0  
55,064  
55,068  
55,067  
0  
0  
87,775  
87,771  
88,123  
87,754  
87,460  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
375,802  
375,159  
374,790  
373,809  
373,639  
1,290  
1,228  
1,560  
1,277  
1,529  
1,290  
1,228  
1,560  
1,277  
1,529  
0  
0  
0  
0  
0  
374,512  
373,931  
373,230  
372,532  
372,110  
374,512  
373,931  
373,230  
372,532  
372,110  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0