Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
373,639  
373,719  
391,406  
385,626  
404,074  
230,030  
228,294  
191,450  
182,869  
199,841  
163,812  
150,993  
162,632  
161,475  
175,451  
62,834  
56,001  
3,061  
3,061  
3,060  
3,213  
21,121  
25,096  
18,002  
20,942  
0  
0  
0  
0  
0  
170  
179  
661  
331  
388  
143,609  
145,425  
199,956  
202,756  
204,233  
0  
0  
0  
0  
0  
396  
333  
392  
450  
555  
55,754  
57,529  
59,305  
61,081  
62,856  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
52,940  
52,940  
52,940  
87,460  
87,563  
87,319  
88,285  
87,881  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
373,639  
373,719  
391,406  
385,626  
404,074  
1,529  
1,919  
20,679  
15,029  
34,282  
1,529  
1,919  
20,679  
15,029  
34,282  
0  
0  
0  
0  
0  
372,110  
371,800  
370,728  
370,597  
369,792  
372,110  
371,800  
370,728  
370,597  
369,792  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0