Công ty cổ phần HBI (HBI: OTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,497,986  
 
 
 
 
3,387,259  
 
 
 
 
115,127  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,289,534  
 
 
 
 
1,965,778  
 
 
 
 
16,820  
 
 
 
 
110,726  
 
 
 
 
101,005  
 
 
 
 
9,721  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,497,986  
 
 
 
 
2,976,687  
 
 
 
 
1,155,485  
 
 
 
 
1,821,202  
 
 
 
 
521,298  
 
 
 
 
521,298  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0