Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng (HBH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
358,566  
353,351  
426,750  
417,423  
397,620  
92,637  
81,320  
147,483  
135,674  
107,748  
11,475  
48,807  
59,766  
83,756  
38,661  
0  
0  
0  
0  
0  
54,334  
4,921  
65,684  
19,662  
50,899  
26,235  
27,438  
22,032  
31,999  
17,204  
593  
155  
0  
256  
984  
265,929  
272,031  
279,267  
281,749  
289,872  
0  
0  
0  
0  
0  
255,614  
262,340  
269,068  
275,813  
282,558  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,316  
9,691  
10,198  
5,936  
7,314  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
358,566  
353,351  
426,750  
417,423  
397,620  
256,938  
249,773  
317,044  
312,806  
294,931  
197,129  
189,964  
197,426  
193,188  
195,250  
59,809  
59,809  
119,618  
119,618  
99,682  
101,628  
103,578  
109,706  
104,616  
102,689  
101,628  
103,578  
109,706  
104,616  
102,689  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0