Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng (HBH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
320,424  
358,566  
353,351  
426,750  
417,423  
61,872  
92,637  
81,320  
147,483  
135,674  
3,100  
11,475  
48,807  
59,766  
83,756  
0  
0  
0  
0  
0  
10,398  
54,334  
4,921  
65,684  
19,662  
48,151  
26,235  
27,438  
22,032  
31,999  
222  
593  
155  
0  
256  
258,553  
265,929  
272,031  
279,267  
281,749  
0  
0  
0  
0  
0  
248,888  
255,614  
262,340  
269,068  
275,813  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,665  
10,316  
9,691  
10,198  
5,936  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
320,424  
358,566  
353,351  
426,750  
417,423  
218,488  
256,938  
249,773  
317,044  
312,806  
178,615  
197,129  
189,964  
197,426  
193,188  
39,873  
59,809  
59,809  
119,618  
119,618  
101,936  
101,628  
103,578  
109,706  
104,616  
101,936  
101,628  
103,578  
109,706  
104,616  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0