Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị trường học Hà Tĩnh (HBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
35,147  
30,992  
29,241  
29,211  
34,487  
19,216  
14,741  
12,393  
12,012  
16,983  
5,689  
2,327  
2,511  
7,457  
7,012  
6,589  
0  
6,136  
0  
0  
3,757  
4,443  
1,271  
2,179  
6,600  
3,178  
7,832  
2,465  
2,359  
3,314  
3  
140  
10  
16  
58  
15,931  
16,251  
16,847  
17,199  
17,504  
0  
76  
0  
0  
0  
14,908  
15,201  
16,013  
16,324  
16,663  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,024  
974  
835  
876  
841  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
35,147  
30,992  
29,241  
29,211  
34,487  
9,770  
6,583  
3,641  
3,887  
9,159  
9,770  
6,583  
3,641  
3,887  
9,159  
0  
0  
0  
0  
0  
25,378  
24,409  
25,600  
25,325  
25,329  
25,378  
24,409  
25,600  
25,325  
25,329  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0