Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị trường học Hà Tĩnh (HBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
29,211  
34,487  
32,189  
27,589  
28,400  
12,012  
16,983  
14,734  
9,504  
9,811  
7,457  
7,012  
3,796  
6,142  
977  
0  
0  
0  
0  
4,516  
2,179  
6,600  
5,324  
1,213  
2,368  
2,359  
3,314  
5,452  
2,095  
1,884  
16  
58  
163  
54  
66  
17,199  
17,504  
17,455  
18,085  
18,589  
0  
0  
0  
273  
361  
16,324  
16,663  
16,662  
16,971  
17,280  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
876  
841  
792  
841  
947  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
29,211  
34,487  
32,189  
27,589  
28,400  
3,887  
9,159  
8,127  
3,842  
4,814  
3,887  
9,159  
8,127  
3,787  
4,814  
0  
0  
0  
55  
0  
25,325  
25,329  
24,062  
23,746  
23,586  
25,325  
25,329  
24,062  
23,746  
23,586  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0