Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị trường học Hà Tĩnh (HBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
29,094  
33,455  
36,519  
29,555  
28,949  
14,292  
18,550  
21,647  
14,317  
13,443  
4,787  
1,573  
1,049  
1,172  
2,693  
6,000  
8,305  
2,305  
5,950  
6,589  
1,340  
4,676  
5,123  
4,787  
1,464  
2,166  
3,994  
13,036  
2,400  
2,687  
0  
3  
135  
8  
10  
14,802  
14,905  
14,872  
15,238  
15,506  
51  
51  
25  
51  
0  
13,482  
13,740  
13,999  
14,269  
14,502  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,269  
1,114  
847  
918  
1,005  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
29,094  
33,455  
36,519  
29,555  
28,949  
3,840  
8,184  
12,121  
3,976  
3,643  
3,840  
8,184  
12,121  
3,976  
3,643  
0  
0  
0  
0  
0  
25,254  
25,270  
24,397  
25,579  
25,306  
25,254  
25,270  
24,397  
25,579  
25,306  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0