Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị trường học Hà Tĩnh (HBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
36,519  
29,555  
28,949  
35,147  
30,992  
21,647  
14,317  
13,443  
19,216  
14,741  
1,049  
1,172  
2,693  
5,689  
2,327  
2,305  
5,950  
6,589  
6,589  
0  
5,123  
4,787  
1,464  
3,757  
4,443  
13,036  
2,400  
2,687  
3,178  
7,832  
135  
8  
10  
3  
140  
14,872  
15,238  
15,506  
15,931  
16,251  
25  
51  
0  
0  
76  
13,999  
14,269  
14,502  
14,908  
15,201  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
847  
918  
1,005  
1,024  
974  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
36,519  
29,555  
28,949  
35,147  
30,992  
12,121  
3,976  
3,643  
9,770  
6,583  
12,121  
3,976  
3,643  
9,770  
6,583  
0  
0  
0  
0  
0  
24,397  
25,579  
25,306  
25,378  
24,409  
24,397  
25,579  
25,306  
25,378  
24,409  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0