Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị trường học Hà Tĩnh (HBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
32,189  
27,589  
28,400  
31,134  
28,378  
14,734  
9,504  
9,811  
12,182  
9,089  
3,796  
6,142  
977  
1,552  
1,350  
0  
0  
4,516  
0  
0  
5,324  
1,213  
2,368  
2,868  
2,597  
5,452  
2,095  
1,884  
7,692  
4,940  
163  
54  
66  
69  
202  
17,455  
18,085  
18,589  
18,952  
19,289  
0  
273  
361  
427  
531  
16,662  
16,971  
17,280  
17,590  
17,869  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
43  
0  
0  
0  
0  
0  
792  
841  
947  
936  
845  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
32,189  
27,589  
28,400  
31,134  
28,378  
8,127  
3,842  
4,814  
7,770  
6,052  
8,127  
3,787  
4,814  
7,770  
5,958  
0  
55  
0  
0  
94  
24,062  
23,746  
23,586  
23,365  
22,326  
24,062  
23,746  
23,586  
23,365  
22,326  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0