Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị trường học Hà Tĩnh (HBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
30,992  
29,241  
29,211  
34,487  
32,189  
14,741  
12,393  
12,012  
16,983  
14,734  
2,327  
2,511  
7,457  
7,012  
3,796  
0  
6,136  
0  
0  
0  
4,443  
1,271  
2,179  
6,600  
5,324  
7,832  
2,465  
2,359  
3,314  
5,452  
140  
10  
16  
58  
163  
16,251  
16,847  
17,199  
17,504  
17,455  
76  
0  
0  
0  
0  
15,201  
16,013  
16,324  
16,663  
16,662  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
974  
835  
876  
841  
792  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
30,992  
29,241  
29,211  
34,487  
32,189  
6,583  
3,641  
3,887  
9,159  
8,127  
6,583  
3,641  
3,887  
9,159  
8,127  
0  
0  
0  
0  
0  
24,409  
25,600  
25,325  
25,329  
24,062  
24,409  
25,600  
25,325  
25,329  
24,062  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0