Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị trường học Hà Tĩnh (HBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
29,241  
29,211  
34,487  
32,189  
27,589  
12,393  
12,012  
16,983  
14,734  
9,504  
2,511  
7,457  
7,012  
3,796  
6,142  
6,136  
0  
0  
0  
0  
1,271  
2,179  
6,600  
5,324  
1,213  
2,465  
2,359  
3,314  
5,452  
2,095  
10  
16  
58  
163  
54  
16,847  
17,199  
17,504  
17,455  
18,085  
0  
0  
0  
0  
273  
16,013  
16,324  
16,663  
16,662  
16,971  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
835  
876  
841  
792  
841  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
29,241  
29,211  
34,487  
32,189  
27,589  
3,641  
3,887  
9,159  
8,127  
3,842  
3,641  
3,887  
9,159  
8,127  
3,787  
0  
0  
0  
0  
55  
25,600  
25,325  
25,329  
24,062  
23,746  
25,600  
25,325  
25,329  
24,062  
23,746  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0