Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,030,020  
13,420,955  
13,928,016  
13,417,469  
12,902,667  
11,722,550  
11,113,730  
11,586,117  
11,345,659  
11,038,092  
292,347  
257,512  
491,949  
411,966  
545,685  
299,831  
318,184  
699,836  
943,643  
906,079  
9,697,086  
8,998,101  
9,104,904  
8,600,066  
8,006,734  
1,307,215  
1,428,085  
1,187,887  
1,298,759  
1,470,540  
126,070  
111,848  
101,541  
91,225  
109,054  
2,307,471  
2,307,225  
2,341,899  
2,071,810  
1,864,575  
40,309  
40,380  
34,621  
39,485  
40,311  
1,437,815  
1,408,554  
1,420,133  
1,369,175  
1,240,772  
0  
0  
0  
0  
0  
44,081  
55,028  
54,197  
40,852  
40,640  
378,290  
389,381  
387,090  
223,651  
221,337  
406,975  
413,882  
445,859  
398,648  
321,516  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,030,020  
13,420,955  
13,928,016  
13,417,469  
12,902,667  
11,404,914  
10,833,253  
11,460,287  
11,181,623  
10,873,932  
10,775,708  
10,196,603  
10,826,682  
10,228,582  
10,045,841  
629,207  
636,650  
633,605  
953,042  
828,091  
2,625,106  
2,587,701  
2,467,729  
2,235,846  
2,028,735  
2,625,106  
2,587,701  
2,467,729  
2,235,846  
2,028,735  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0