Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,928,016  
13,417,469  
12,902,667  
12,888,158  
11,416,549  
11,586,117  
11,345,659  
11,038,092  
11,180,693  
9,838,865  
491,949  
411,966  
545,685  
377,028  
576,052  
699,836  
943,643  
906,079  
1,391,288  
1,192,043  
9,104,904  
8,600,066  
8,006,734  
7,999,343  
6,697,281  
1,187,887  
1,298,759  
1,470,540  
1,287,634  
1,245,949  
101,541  
91,225  
109,054  
125,399  
127,539  
2,341,899  
2,071,810  
1,864,575  
1,707,466  
1,577,684  
34,621  
39,485  
40,311  
38,741  
39,059  
1,420,133  
1,369,175  
1,240,772  
1,112,891  
1,106,615  
0  
0  
0  
0  
0  
54,197  
40,852  
40,640  
92,167  
24,487  
387,090  
223,651  
221,337  
191,404  
178,841  
445,859  
398,648  
321,516  
272,263  
228,682  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,928,016  
13,417,469  
12,902,667  
12,888,158  
11,416,549  
11,460,287  
11,181,623  
10,873,932  
10,930,664  
9,579,493  
10,826,682  
10,228,582  
10,045,841  
10,021,755  
8,697,429  
633,605  
953,042  
828,091  
908,908  
882,064  
2,467,729  
2,235,846  
2,028,735  
1,957,495  
1,837,056  
2,467,729  
2,235,846  
2,028,735  
1,957,495  
1,837,056  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0