Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,875,695  
9,931,274  
8,878,814  
7,445,502  
7,216,788  
9,438,379  
8,640,442  
7,727,421  
6,280,079  
5,923,709  
480,692  
399,027  
158,775  
148,938  
81,243  
1,248,053  
1,233,548  
1,096,196  
801,954  
1,064,513  
5,870,553  
5,396,413  
5,097,477  
4,341,959  
3,827,862  
1,777,928  
1,551,788  
1,277,131  
925,888  
900,402  
61,152  
59,666  
97,841  
61,340  
49,689  
1,437,317  
1,290,831  
1,151,393  
1,165,424  
1,293,078  
40,922  
35,231  
30,226  
9,011  
247,168  
873,171  
783,787  
706,745  
638,269  
518,158  
0  
0  
0  
0  
0  
80,838  
65,856  
55,490  
41,857  
111,789  
183,455  
148,507  
146,077  
298,750  
271,602  
258,931  
257,451  
212,855  
177,537  
144,361  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,875,695  
9,931,274  
8,878,814  
7,445,502  
7,216,788  
9,423,267  
8,634,571  
7,754,692  
6,373,218  
6,170,929  
8,643,608  
8,106,363  
7,102,819  
5,551,726  
5,827,266  
779,659  
528,208  
651,873  
821,492  
343,662  
1,452,429  
1,296,703  
1,124,122  
1,072,284  
1,045,859  
1,452,429  
1,296,703  
1,124,122  
1,072,284  
1,045,859  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0