Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,979,463  
12,888,158  
11,416,549  
10,875,695  
9,931,274  
11,144,896  
11,180,693  
9,838,865  
9,438,379  
8,640,442  
545,659  
377,028  
576,052  
480,692  
399,027  
906,079  
1,391,288  
1,192,043  
1,248,053  
1,233,548  
8,104,913  
7,999,343  
6,697,281  
5,870,553  
5,396,413  
1,452,648  
1,287,634  
1,245,949  
1,777,928  
1,551,788  
135,597  
125,399  
127,539  
61,152  
59,666  
1,834,567  
1,707,466  
1,577,684  
1,437,317  
1,290,831  
40,805  
38,741  
39,059  
40,922  
35,231  
1,240,772  
1,112,891  
1,106,615  
873,171  
783,787  
0  
0  
0  
0  
0  
102,442  
92,167  
24,487  
80,838  
65,856  
212,721  
191,404  
178,841  
183,455  
148,507  
237,828  
272,263  
228,682  
258,931  
257,451  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,979,463  
12,888,158  
11,416,549  
10,875,695  
9,931,274  
10,957,150  
10,930,664  
9,579,493  
9,423,267  
8,634,571  
10,234,421  
10,021,755  
8,697,429  
8,643,608  
8,106,363  
722,730  
908,908  
882,064  
779,659  
528,208  
2,022,313  
1,957,495  
1,837,056  
1,452,429  
1,296,703  
2,022,313  
1,957,495  
1,837,056  
1,452,429  
1,296,703  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0