Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,339,308  
14,030,020  
13,420,955  
13,928,016  
13,417,469  
13,042,995  
11,722,550  
11,113,730  
11,586,117  
11,345,659  
136,676  
292,347  
257,512  
491,949  
411,966  
109,757  
299,831  
318,184  
699,836  
943,643  
10,798,151  
9,697,086  
8,998,101  
9,104,904  
8,600,066  
1,860,278  
1,307,215  
1,428,085  
1,187,887  
1,298,759  
138,134  
126,070  
111,848  
101,541  
91,225  
2,296,313  
2,307,471  
2,307,225  
2,341,899  
2,071,810  
43,268  
40,309  
40,380  
34,621  
39,485  
1,417,538  
1,437,815  
1,408,554  
1,420,133  
1,369,175  
0  
0  
0  
0  
0  
43,253  
44,081  
55,028  
54,197  
40,852  
378,621  
378,290  
389,381  
387,090  
223,651  
413,633  
406,975  
413,882  
445,859  
398,648  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,339,308  
14,030,020  
13,420,955  
13,928,016  
13,417,469  
12,531,085  
11,404,914  
10,833,253  
11,460,287  
11,181,623  
11,852,974  
10,775,708  
10,196,603  
10,826,682  
10,228,582  
678,112  
629,207  
636,650  
633,605  
953,042  
2,808,223  
2,625,106  
2,587,701  
2,467,729  
2,235,846  
2,808,223  
2,625,106  
2,587,701  
2,467,729  
2,235,846  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0