Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,888,158  
11,416,549  
10,875,695  
9,931,274  
8,878,814  
11,180,693  
9,838,865  
9,438,379  
8,640,442  
7,727,421  
377,028  
576,052  
480,692  
399,027  
158,775  
1,391,288  
1,192,043  
1,248,053  
1,233,548  
1,096,196  
7,999,343  
6,697,281  
5,870,553  
5,396,413  
5,097,477  
1,287,634  
1,245,949  
1,777,928  
1,551,788  
1,277,131  
125,399  
127,539  
61,152  
59,666  
97,841  
1,707,466  
1,577,684  
1,437,317  
1,290,831  
1,151,393  
38,741  
39,059  
40,922  
35,231  
30,226  
1,112,891  
1,106,615  
873,171  
783,787  
706,745  
0  
0  
0  
0  
0  
92,167  
24,487  
80,838  
65,856  
55,490  
191,404  
178,841  
183,455  
148,507  
146,077  
272,263  
228,682  
258,931  
257,451  
212,855  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,888,158  
11,416,549  
10,875,695  
9,931,274  
8,878,814  
10,930,664  
9,579,493  
9,423,267  
8,634,571  
7,754,692  
10,021,755  
8,697,429  
8,643,608  
8,106,363  
7,102,819  
908,908  
882,064  
779,659  
528,208  
651,873  
1,957,495  
1,837,056  
1,452,429  
1,296,703  
1,124,122  
1,957,495  
1,837,056  
1,452,429  
1,296,703  
1,124,122  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0