Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,416,549  
10,875,695  
9,931,274  
8,878,814  
7,445,502  
9,838,865  
9,438,379  
8,640,442  
7,727,421  
6,280,079  
576,052  
480,692  
399,027  
158,775  
148,938  
1,192,043  
1,248,053  
1,233,548  
1,096,196  
801,954  
6,697,281  
5,870,553  
5,396,413  
5,097,477  
4,341,959  
1,245,949  
1,777,928  
1,551,788  
1,277,131  
925,888  
127,539  
61,152  
59,666  
97,841  
61,340  
1,577,684  
1,437,317  
1,290,831  
1,151,393  
1,165,424  
39,059  
40,922  
35,231  
30,226  
9,011  
1,106,615  
873,171  
783,787  
706,745  
638,269  
0  
0  
0  
0  
0  
24,487  
80,838  
65,856  
55,490  
41,857  
178,841  
183,455  
148,507  
146,077  
298,750  
228,682  
258,931  
257,451  
212,855  
177,537  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,416,549  
10,875,695  
9,931,274  
8,878,814  
7,445,502  
9,579,493  
9,423,267  
8,634,571  
7,754,692  
6,373,218  
8,697,429  
8,643,608  
8,106,363  
7,102,819  
5,551,726  
882,064  
779,659  
528,208  
651,873  
821,492  
1,837,056  
1,452,429  
1,296,703  
1,124,122  
1,072,284  
1,837,056  
1,452,429  
1,296,703  
1,124,122  
1,072,284  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0