Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,417,469  
12,902,667  
12,888,158  
11,416,549  
10,875,695  
11,345,659  
11,038,092  
11,180,693  
9,838,865  
9,438,379  
411,966  
545,685  
377,028  
576,052  
480,692  
943,643  
906,079  
1,391,288  
1,192,043  
1,248,053  
8,600,066  
8,006,734  
7,999,343  
6,697,281  
5,870,553  
1,298,759  
1,470,540  
1,287,634  
1,245,949  
1,777,928  
91,225  
109,054  
125,399  
127,539  
61,152  
2,071,810  
1,864,575  
1,707,466  
1,577,684  
1,437,317  
39,485  
40,311  
38,741  
39,059  
40,922  
1,369,175  
1,240,772  
1,112,891  
1,106,615  
873,171  
0  
0  
0  
0  
0  
40,852  
40,640  
92,167  
24,487  
80,838  
223,651  
221,337  
191,404  
178,841  
183,455  
398,648  
321,516  
272,263  
228,682  
258,931  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,417,469  
12,902,667  
12,888,158  
11,416,549  
10,875,695  
11,181,623  
10,873,932  
10,930,664  
9,579,493  
9,423,267  
10,228,582  
10,045,841  
10,021,755  
8,697,429  
8,643,608  
953,042  
828,091  
908,908  
882,064  
779,659  
2,235,846  
2,028,735  
1,957,495  
1,837,056  
1,452,429  
2,235,846  
2,028,735  
1,957,495  
1,837,056  
1,452,429  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0