Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,817,077  
1,555,763  
1,541,714  
1,319,776  
1,476,189  
1,405,010  
1,126,329  
1,163,900  
949,166  
1,104,785  
120,804  
59,123  
41,945  
49,803  
68,605  
0  
0  
0  
0  
0  
669,562  
382,921  
421,841  
362,437  
359,466  
590,256  
649,518  
660,149  
503,742  
628,606  
24,388  
34,768  
39,964  
33,184  
48,109  
412,068  
429,434  
377,814  
370,610  
371,404  
22  
8  
8  
22  
22  
359,666  
374,697  
320,937  
310,878  
308,368  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
52,380  
54,729  
56,869  
59,710  
63,014  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,817,077  
1,555,763  
1,541,714  
1,319,776  
1,476,189  
1,364,289  
1,137,401  
1,153,534  
928,365  
1,086,600  
1,360,784  
1,133,727  
1,149,861  
924,691  
1,082,927  
3,505  
3,673  
3,673  
3,673  
3,673  
452,788  
418,362  
388,180  
391,411  
389,589  
452,788  
418,362  
388,180  
391,411  
389,589  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0