Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,176,118  
1,068,954  
861,694  
788,355  
689,060  
892,845  
848,119  
662,981  
609,441  
592,536  
53,450  
33,714  
40,588  
34,082  
70,293  
0  
0  
0  
0  
0  
185,001  
179,997  
214,704  
98,981  
151,265  
610,352  
599,995  
389,643  
450,498  
351,438  
44,042  
34,412  
18,046  
25,880  
19,540  
283,273  
220,836  
198,713  
178,914  
96,524  
0  
22  
22  
22  
8  
217,842  
147,829  
127,334  
110,475  
90,555  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,125  
4,106  
0  
304  
0  
0  
0  
0  
0  
65,431  
66,859  
67,251  
68,417  
5,657  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,176,118  
1,068,954  
861,694  
788,355  
689,060  
851,754  
735,782  
555,098  
497,463  
524,948  
847,707  
734,461  
554,387  
496,753  
524,237  
4,047  
1,321  
711  
711  
711  
324,364  
333,172  
306,597  
290,891  
164,112  
324,364  
333,172  
306,597  
290,891  
164,112  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0