Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,319,776  
1,476,189  
1,520,746  
1,176,118  
1,068,954  
949,166  
1,104,785  
1,168,862  
892,845  
848,119  
49,803  
68,605  
44,107  
53,450  
33,714  
0  
0  
0  
0  
0  
362,437  
359,466  
314,803  
185,001  
179,997  
503,742  
628,606  
752,182  
610,352  
599,995  
33,184  
48,109  
57,770  
44,042  
34,412  
370,610  
371,404  
351,884  
283,273  
220,836  
22  
22  
22  
0  
22  
310,878  
308,368  
287,595  
217,842  
147,829  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,125  
0  
0  
0  
0  
0  
59,710  
63,014  
64,267  
65,431  
66,859  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,319,776  
1,476,189  
1,520,746  
1,176,118  
1,068,954  
928,365  
1,086,600  
1,157,121  
851,754  
735,782  
924,691  
1,082,927  
1,153,074  
847,707  
734,461  
3,673  
3,673  
4,047  
4,047  
1,321  
391,411  
389,589  
363,624  
324,364  
333,172  
391,411  
389,589  
363,624  
324,364  
333,172  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0