Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,555,763  
1,541,714  
1,319,776  
1,476,189  
1,520,746  
1,126,329  
1,163,900  
949,166  
1,104,785  
1,168,862  
59,123  
41,945  
49,803  
68,605  
44,107  
0  
0  
0  
0  
0  
382,921  
421,841  
362,437  
359,466  
314,803  
649,518  
660,149  
503,742  
628,606  
752,182  
34,768  
39,964  
33,184  
48,109  
57,770  
429,434  
377,814  
370,610  
371,404  
351,884  
8  
8  
22  
22  
22  
374,697  
320,937  
310,878  
308,368  
287,595  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
54,729  
56,869  
59,710  
63,014  
64,267  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,555,763  
1,541,714  
1,319,776  
1,476,189  
1,520,746  
1,137,401  
1,153,534  
928,365  
1,086,600  
1,157,121  
1,133,727  
1,149,861  
924,691  
1,082,927  
1,153,074  
3,673  
3,673  
3,673  
3,673  
4,047  
418,362  
388,180  
391,411  
389,589  
363,624  
418,362  
388,180  
391,411  
389,589  
363,624  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0