Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,476,189  
1,520,746  
1,176,118  
1,068,954  
861,694  
1,104,785  
1,168,862  
892,845  
848,119  
662,981  
68,605  
44,107  
53,450  
33,714  
40,588  
0  
0  
0  
0  
0  
359,466  
314,803  
185,001  
179,997  
214,704  
628,606  
752,182  
610,352  
599,995  
389,643  
48,109  
57,770  
44,042  
34,412  
18,046  
371,404  
351,884  
283,273  
220,836  
198,713  
22  
22  
0  
22  
22  
308,368  
287,595  
217,842  
147,829  
127,334  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,125  
4,106  
0  
0  
0  
0  
0  
63,014  
64,267  
65,431  
66,859  
67,251  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,476,189  
1,520,746  
1,176,118  
1,068,954  
861,694  
1,086,600  
1,157,121  
851,754  
735,782  
555,098  
1,082,927  
1,153,074  
847,707  
734,461  
554,387  
3,673  
4,047  
4,047  
1,321  
711  
389,589  
363,624  
324,364  
333,172  
306,597  
389,589  
363,624  
324,364  
333,172  
306,597  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0