Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
861,694  
788,355  
689,060  
501,987  
441,557  
662,981  
609,441  
592,536  
417,020  
362,961  
40,588  
34,082  
70,293  
11,330  
22,571  
0  
0  
0  
0  
0  
214,704  
98,981  
151,265  
112,148  
73,955  
389,643  
450,498  
351,438  
279,031  
253,096  
18,046  
25,880  
19,540  
14,511  
13,338  
198,713  
178,914  
96,524  
84,967  
78,596  
22  
22  
8  
8  
18  
127,334  
110,475  
90,555  
79,035  
70,905  
0  
0  
0  
0  
0  
4,106  
0  
304  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
67,251  
68,417  
5,657  
5,923  
7,673  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
861,694  
788,355  
689,060  
501,987  
441,557  
555,098  
497,463  
524,948  
348,951  
310,488  
554,387  
496,753  
524,237  
348,240  
310,488  
711  
711  
711  
711  
0  
306,597  
290,891  
164,112  
151,873  
131,069  
306,597  
290,891  
164,112  
151,873  
131,069  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
1,163  
0