Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
788,355  
689,060  
501,987  
441,557  
461,321  
609,441  
592,536  
417,020  
362,961  
395,426  
34,082  
70,293  
11,330  
22,571  
16,967  
0  
0  
0  
0  
0  
98,981  
151,265  
112,148  
73,955  
77,141  
450,498  
351,438  
279,031  
253,096  
282,925  
25,880  
19,540  
14,511  
13,338  
18,393  
178,914  
96,524  
84,967  
78,596  
65,895  
22  
8  
8  
18  
18  
110,475  
90,555  
79,035  
70,905  
56,607  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
304  
0  
0  
1,317  
0  
0  
0  
0  
0  
68,417  
5,657  
5,923  
7,673  
7,953  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
788,355  
689,060  
501,987  
441,557  
461,321  
497,463  
524,948  
348,951  
310,488  
340,060  
496,753  
524,237  
348,240  
310,488  
340,060  
711  
711  
711  
0  
0  
290,891  
164,112  
151,873  
131,069  
119,529  
290,891  
164,112  
151,873  
131,069  
119,529  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
1,163  
0  
1,732