Công ty Cổ phần Rượu Hapro (HAV: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
29,874  
38,193  
 
 
 
12,044  
19,044  
 
 
 
301  
4,333  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
4,714  
6,612  
 
 
 
1,395  
2,445  
 
 
 
5,635  
5,654  
 
 
 
17,830  
19,149  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
8,317  
9,117  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
522  
522  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
8,990  
9,510  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
29,874  
38,193  
 
 
 
11,321  
16,839  
 
 
 
11,321  
16,839  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
18,553  
21,354  
 
 
 
18,553  
21,354  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0