Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
210,178  
193,295  
169,296  
158,298  
173,259  
165,392  
147,961  
120,310  
105,756  
117,184  
149,320  
137,564  
98,909  
103,233  
99,502  
0  
0  
0  
0  
15,000  
7,064  
1,396  
1,718  
455  
1,264  
528  
1,018  
931  
1,444  
789  
8,479  
7,983  
18,752  
624  
630  
44,787  
45,334  
48,986  
52,543  
56,075  
0  
0  
0  
0  
0  
23,163  
22,506  
23,210  
23,927  
24,665  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,500  
7,500  
7,500  
7,500  
7,500  
14,123  
15,327  
18,276  
21,115  
23,910  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
210,178  
193,295  
169,296  
158,298  
173,259  
144,345  
151,163  
133,792  
50,524  
64,479  
144,345  
151,163  
133,792  
50,524  
64,479  
0  
0  
0  
0  
0  
65,833  
42,132  
35,504  
107,775  
108,779  
65,833  
42,132  
35,504  
107,775  
108,779  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0