Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
187,240  
185,244  
131,915  
154,112  
159,365  
141,192  
136,028  
79,334  
108,501  
123,605  
34,327  
37,224  
33,290  
39,693  
54,544  
99,800  
92,800  
42,500  
54,000  
59,000  
4,958  
364  
486  
2,286  
825  
1,574  
4,880  
1,262  
861  
1,402  
533  
761  
1,795  
11,661  
7,833  
46,048  
49,216  
52,580  
45,612  
35,760  
0  
0  
0  
0  
0  
21,119  
21,869  
22,662  
23,246  
21,054  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,500  
7,500  
7,500  
7,500  
7,500  
17,429  
19,846  
22,419  
14,866  
7,206  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
187,240  
185,244  
131,915  
154,112  
159,365  
120,105  
130,407  
84,971  
86,846  
91,561  
120,105  
130,407  
84,971  
86,846  
91,561  
0  
0  
0  
0  
0  
67,135  
54,837  
46,944  
67,266  
67,804  
67,135  
54,837  
46,944  
67,266  
67,804  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0