Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
154,112  
159,365  
141,970  
123,650  
118,927  
108,501  
123,605  
86,295  
66,184  
77,262  
39,693  
54,544  
48,129  
48,553  
58,882  
54,000  
59,000  
25,000  
0  
0  
2,286  
825  
911  
1,421  
2,651  
861  
1,402  
443  
1,211  
500  
11,661  
7,833  
11,812  
14,999  
15,229  
45,612  
35,760  
55,674  
57,465  
41,665  
0  
0  
0  
19,000  
0  
23,246  
21,054  
21,106  
21,790  
22,487  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,500  
7,500  
26,500  
7,500  
7,500  
14,866  
7,206  
8,069  
9,175  
11,678  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
154,112  
159,365  
141,970  
123,650  
118,927  
86,846  
91,561  
89,997  
82,230  
78,161  
86,846  
91,561  
89,997  
82,230  
78,161  
0  
0  
0  
0  
0  
67,266  
67,804  
51,973  
41,420  
40,766  
67,266  
67,804  
51,973  
41,420  
40,766  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0