Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
123,650  
118,927  
210,178  
193,295  
169,296  
66,184  
77,262  
165,392  
147,961  
120,310  
48,553  
58,882  
149,320  
137,564  
98,909  
0  
0  
0  
0  
0  
1,421  
2,651  
7,064  
1,396  
1,718  
1,211  
500  
528  
1,018  
931  
14,999  
15,229  
8,479  
7,983  
18,752  
57,465  
41,665  
44,787  
45,334  
48,986  
19,000  
0  
0  
0  
0  
21,790  
22,487  
23,163  
22,506  
23,210  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,500  
7,500  
7,500  
7,500  
7,500  
9,175  
11,678  
14,123  
15,327  
18,276  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
123,650  
118,927  
210,178  
193,295  
169,296  
82,230  
78,161  
144,345  
151,163  
133,792  
82,230  
78,161  
144,345  
151,163  
133,792  
0  
0  
0  
0  
0  
41,420  
40,766  
65,833  
42,132  
35,504  
41,420  
40,766  
65,833  
42,132  
35,504  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0