Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
193,295  
169,296  
158,298  
173,259  
164,661  
147,961  
120,310  
105,756  
117,184  
111,384  
137,564  
98,909  
103,233  
99,502  
88,003  
0  
0  
0  
15,000  
18,000  
1,396  
1,718  
455  
1,264  
3,570  
1,018  
931  
1,444  
789  
1,014  
7,983  
18,752  
624  
630  
797  
45,334  
48,986  
52,543  
56,075  
53,277  
0  
0  
0  
0  
0  
22,506  
23,210  
23,927  
24,665  
24,111  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,500  
7,500  
7,500  
7,500  
7,500  
15,327  
18,276  
21,115  
23,910  
21,666  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
193,295  
169,296  
158,298  
173,259  
164,661  
151,163  
133,792  
50,524  
64,479  
67,882  
151,163  
133,792  
50,524  
64,479  
67,882  
0  
0  
0  
0  
0  
42,132  
35,504  
107,775  
108,779  
96,779  
42,132  
35,504  
107,775  
108,779  
96,779  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0