Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
185,244  
131,915  
154,112  
159,365  
141,970  
96,028  
79,334  
108,501  
123,605  
86,295  
31,624  
33,290  
39,693  
54,544  
48,129  
58,400  
42,500  
54,000  
59,000  
25,000  
364  
486  
2,286  
825  
911  
4,880  
1,262  
861  
1,402  
443  
761  
1,795  
11,661  
7,833  
11,812  
89,216  
52,580  
45,612  
35,760  
55,674  
0  
0  
0  
0  
0  
21,869  
22,662  
23,246  
21,054  
21,106  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
47,500  
7,500  
7,500  
7,500  
26,500  
19,846  
22,419  
14,866  
7,206  
8,069  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
185,244  
131,915  
154,112  
159,365  
141,970  
130,407  
84,971  
86,846  
91,561  
89,997  
130,407  
84,971  
86,846  
91,561  
89,997  
0  
0  
0  
0  
0  
54,837  
46,944  
67,266  
67,804  
51,973  
54,837  
46,944  
67,266  
67,804  
51,973  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0