Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
168,901  
187,240  
185,244  
131,915  
154,112  
124,476  
141,192  
136,028  
79,334  
108,501  
11,417  
34,327  
37,224  
33,290  
39,693  
104,800  
99,800  
92,800  
42,500  
54,000  
5,201  
4,958  
364  
486  
2,286  
1,959  
1,574  
4,880  
1,262  
861  
1,099  
533  
761  
1,795  
11,661  
44,425  
46,048  
49,216  
52,580  
45,612  
0  
0  
0  
0  
0  
21,796  
21,119  
21,869  
22,662  
23,246  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,500  
7,500  
7,500  
7,500  
7,500  
15,128  
17,429  
19,846  
22,419  
14,866  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
168,901  
187,240  
185,244  
131,915  
154,112  
103,903  
120,105  
130,407  
84,971  
86,846  
103,903  
120,105  
130,407  
84,971  
86,846  
0  
0  
0  
0  
0  
64,998  
67,135  
54,837  
46,944  
67,266  
64,998  
67,135  
54,837  
46,944  
67,266  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0