Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
159,365  
141,970  
123,650  
118,927  
210,178  
123,605  
86,295  
66,184  
77,262  
165,392  
54,544  
48,129  
48,553  
58,882  
149,320  
59,000  
25,000  
0  
0  
0  
825  
911  
1,421  
2,651  
7,064  
1,402  
443  
1,211  
500  
528  
7,833  
11,812  
14,999  
15,229  
8,479  
35,760  
55,674  
57,465  
41,665  
44,787  
0  
0  
19,000  
0  
0  
21,054  
21,106  
21,790  
22,487  
23,163  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,500  
26,500  
7,500  
7,500  
7,500  
7,206  
8,069  
9,175  
11,678  
14,123  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
159,365  
141,970  
123,650  
118,927  
210,178  
91,561  
89,997  
82,230  
78,161  
144,345  
91,561  
89,997  
82,230  
78,161  
144,345  
0  
0  
0  
0  
0  
67,804  
51,973  
41,420  
40,766  
65,833  
67,804  
51,973  
41,420  
40,766  
65,833  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0