Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
280,499  
288,836  
252,700  
326,258  
381,099  
248,922  
255,693  
220,443  
294,750  
345,458  
22,586  
12,266  
16,884  
14,961  
36,291  
15,482  
21,427  
21,342  
18,619  
18,825  
190,535  
217,332  
131,456  
253,595  
195,151  
20,320  
4,648  
50,236  
7,575  
89,257  
0  
20  
525  
0  
5,933  
31,577  
33,143  
32,258  
31,508  
35,641  
1,720  
1,730  
2,092  
2,092  
5,889  
4,534  
2,751  
2,935  
1,983  
2,119  
15,841  
16,015  
16,189  
16,361  
16,559  
1,216  
4,381  
2,775  
2,805  
2,728  
8,266  
8,266  
8,266  
8,266  
8,348  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
280,499  
288,836  
252,700  
326,258  
381,099  
147,056  
156,556  
124,127  
199,374  
260,798  
146,379  
155,897  
123,468  
198,709  
260,133  
677  
659  
659  
665  
665  
133,443  
132,280  
128,573  
126,884  
120,301  
133,443  
132,280  
128,573  
126,884  
120,301  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0