Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
207,680  
227,480  
280,499  
288,836  
252,700  
177,229  
194,620  
248,922  
255,693  
220,443  
37,278  
50,600  
22,586  
12,266  
16,884  
26,589  
11,485  
15,482  
21,427  
21,342  
106,336  
125,535  
190,535  
217,332  
131,456  
7,026  
7,001  
20,320  
4,648  
50,236  
0  
0  
0  
20  
525  
30,451  
32,860  
31,577  
33,143  
32,258  
1,334  
1,712  
1,720  
1,730  
2,092  
4,094  
4,315  
4,534  
2,751  
2,935  
15,513  
15,674  
15,841  
16,015  
16,189  
1,244  
2,892  
1,216  
4,381  
2,775  
8,266  
8,266  
8,266  
8,266  
8,266  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
207,680  
227,480  
280,499  
288,836  
252,700  
71,832  
92,488  
147,056  
156,556  
124,127  
71,155  
91,811  
146,379  
155,897  
123,468  
677  
677  
677  
659  
659  
135,848  
134,992  
133,443  
132,280  
128,573  
135,848  
134,992  
133,443  
132,280  
128,573  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0