Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
288,836  
252,700  
326,258  
381,099  
306,464  
255,693  
220,443  
294,750  
345,458  
272,501  
12,266  
16,884  
14,961  
36,291  
61,925  
21,427  
21,342  
18,619  
18,825  
19,781  
217,332  
131,456  
253,595  
195,151  
166,759  
4,648  
50,236  
7,575  
89,257  
23,713  
20  
525  
0  
5,933  
323  
33,143  
32,258  
31,508  
35,641  
33,963  
1,730  
2,092  
2,092  
5,889  
1,829  
2,751  
2,935  
1,983  
2,119  
2,266  
16,015  
16,189  
16,361  
16,559  
16,795  
4,381  
2,775  
2,805  
2,728  
4,700  
8,266  
8,266  
8,266  
8,348  
8,348  
0  
0  
0  
0  
25  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
288,836  
252,700  
326,258  
381,099  
306,464  
156,556  
124,127  
199,374  
260,798  
189,197  
155,897  
123,468  
198,709  
260,133  
188,548  
659  
659  
665  
665  
649  
132,280  
128,573  
126,884  
120,301  
117,267  
132,280  
128,573  
126,884  
120,301  
117,267  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0