Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
250,047  
236,072  
207,680  
227,480  
280,499  
224,733  
211,579  
177,229  
194,620  
248,922  
10,864  
10,835  
37,278  
50,600  
22,586  
26,570  
31,726  
26,589  
11,485  
15,482  
162,001  
118,756  
106,336  
125,535  
190,535  
25,297  
48,583  
7,026  
7,001  
20,320  
0  
1,678  
0  
0  
0  
25,314  
24,494  
30,451  
32,860  
31,577  
2,386  
1,304  
1,334  
1,712  
1,720  
3,697  
3,884  
4,094  
4,315  
4,534  
9,905  
10,002  
15,513  
15,674  
15,841  
1,060  
1,037  
1,244  
2,892  
1,216  
8,266  
8,266  
8,266  
8,266  
8,266  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
250,047  
236,072  
207,680  
227,480  
280,499  
104,511  
88,780  
71,832  
92,488  
147,056  
104,285  
88,555  
71,155  
91,811  
146,379  
226  
226  
677  
677  
677  
145,535  
147,292  
135,848  
134,992  
133,443  
145,535  
147,292  
135,848  
134,992  
133,443  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0