Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
222,356  
250,047  
236,072  
207,680  
227,480  
197,584  
224,733  
211,579  
177,229  
194,620  
29,736  
10,864  
10,835  
37,278  
50,600  
21,629  
26,570  
31,726  
26,589  
11,485  
118,896  
162,001  
118,756  
106,336  
125,535  
26,411  
25,297  
48,583  
7,026  
7,001  
912  
0  
1,678  
0  
0  
24,772  
25,314  
24,494  
30,451  
32,860  
2,386  
2,386  
1,304  
1,334  
1,712  
3,545  
3,697  
3,884  
4,094  
4,315  
9,809  
9,905  
10,002  
15,513  
15,674  
766  
1,060  
1,037  
1,244  
2,892  
8,266  
8,266  
8,266  
8,266  
8,266  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
222,356  
250,047  
236,072  
207,680  
227,480  
76,439  
104,511  
88,780  
71,832  
92,488  
76,167  
104,285  
88,555  
71,155  
91,811  
272  
226  
226  
677  
677  
145,917  
145,535  
147,292  
135,848  
134,992  
145,917  
145,535  
147,292  
135,848  
134,992  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0