Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
234,672  
224,039  
231,365  
222,356  
250,047  
211,042  
200,128  
206,639  
197,584  
224,733  
14,847  
31,794  
20,251  
29,736  
10,864  
12,487  
12,453  
11,466  
21,629  
26,570  
181,048  
144,336  
164,205  
118,896  
162,001  
2,660  
8,730  
10,716  
26,411  
25,297  
0  
2,815  
0  
912  
0  
23,630  
23,911  
24,726  
24,772  
25,314  
2,383  
2,412  
2,429  
2,386  
2,386  
3,117  
3,251  
3,390  
3,545  
3,697  
9,597  
9,662  
9,727  
9,809  
9,905  
265  
319  
913  
766  
1,060  
8,266  
8,266  
8,266  
8,266  
8,266  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
234,672  
224,039  
231,365  
222,356  
250,047  
89,679  
81,247  
89,456  
76,439  
104,511  
89,412  
80,989  
89,184  
76,167  
104,285  
266  
258  
272  
272  
226  
144,993  
142,792  
141,908  
145,917  
145,535  
144,993  
142,792  
141,908  
145,917  
145,535  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0