Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
236,072  
207,680  
227,480  
280,499  
288,836  
211,579  
177,229  
194,620  
248,922  
255,693  
10,835  
37,278  
50,600  
22,586  
12,266  
31,726  
26,589  
11,485  
15,482  
21,427  
118,756  
106,336  
125,535  
190,535  
217,332  
48,583  
7,026  
7,001  
20,320  
4,648  
1,678  
0  
0  
0  
20  
24,494  
30,451  
32,860  
31,577  
33,143  
1,304  
1,334  
1,712  
1,720  
1,730  
3,884  
4,094  
4,315  
4,534  
2,751  
10,002  
15,513  
15,674  
15,841  
16,015  
1,037  
1,244  
2,892  
1,216  
4,381  
8,266  
8,266  
8,266  
8,266  
8,266  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
236,072  
207,680  
227,480  
280,499  
288,836  
88,780  
71,832  
92,488  
147,056  
156,556  
88,555  
71,155  
91,811  
146,379  
155,897  
226  
677  
677  
677  
659  
147,292  
135,848  
134,992  
133,443  
132,280  
147,292  
135,848  
134,992  
133,443  
132,280  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0