Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
231,315  
222,356  
250,047  
236,072  
207,680  
206,589  
197,584  
224,733  
211,579  
177,229  
20,251  
29,736  
10,864  
10,835  
37,278  
11,466  
21,629  
26,570  
31,726  
26,589  
164,142  
118,896  
162,001  
118,756  
106,336  
10,716  
26,411  
25,297  
48,583  
7,026  
14  
912  
0  
1,678  
0  
24,726  
24,772  
25,314  
24,494  
30,451  
2,429  
2,386  
2,386  
1,304  
1,334  
3,390  
3,545  
3,697  
3,884  
4,094  
9,727  
9,809  
9,905  
10,002  
15,513  
913  
766  
1,060  
1,037  
1,244  
8,266  
8,266  
8,266  
8,266  
8,266  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
231,315  
222,356  
250,047  
236,072  
207,680  
89,408  
76,439  
104,511  
88,780  
71,832  
89,136  
76,167  
104,285  
88,555  
71,155  
272  
272  
226  
226  
677  
141,907  
145,917  
145,535  
147,292  
135,848  
141,907  
145,917  
145,535  
147,292  
135,848  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0