Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,317,709  
1,364,530  
1,263,814  
1,189,529  
1,227,393  
131,898  
193,402  
411,159  
440,642  
415,998  
37,542  
24,650  
89,946  
133,252  
46,772  
19  
2,678  
12  
0  
0  
75,331  
147,927  
300,809  
295,674  
360,305  
6,267  
6,150  
8,327  
0  
4  
12,740  
11,996  
12,064  
11,716  
8,917  
1,185,810  
1,171,128  
852,656  
748,888  
811,395  
3  
3  
14  
0  
0  
300,865  
302,311  
262,088  
261,080  
239,117  
281,566  
283,166  
261,492  
262,814  
264,151  
234,650  
228,168  
170,342  
160,479  
146,446  
302,399  
303,049  
120,820  
64,515  
161,680  
66,327  
54,431  
52  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
37,848  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,317,709  
1,364,530  
1,263,814  
1,189,529  
1,227,393  
247,787  
286,882  
197,666  
169,590  
217,378  
102,314  
141,485  
42,901  
14,825  
45,690  
145,473  
145,397  
154,764  
154,765  
171,687  
1,069,921  
1,077,648  
1,028,838  
1,019,939  
1,010,015  
1,069,921  
1,077,648  
1,028,838  
1,019,939  
1,010,015  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
37,311  
0  
0