Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,241,216  
1,302,493  
1,317,709  
1,364,530  
1,263,814  
212,595  
235,270  
131,898  
193,402  
411,159  
12,686  
19,049  
37,542  
24,650  
89,946  
0  
19  
19  
2,678  
12  
189,109  
132,299  
75,331  
147,927  
300,809  
0  
71,960  
6,267  
6,150  
8,327  
10,801  
11,944  
12,740  
11,996  
12,064  
1,028,620  
1,067,224  
1,185,810  
1,171,128  
852,656  
0  
3  
3  
3  
14  
232,049  
234,804  
300,865  
302,311  
262,088  
277,655  
279,492  
281,566  
283,166  
261,492  
200,519  
188,768  
234,650  
228,168  
170,342  
290,709  
302,600  
302,399  
303,049  
120,820  
27,688  
61,556  
66,327  
54,431  
52  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
37,848  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,241,216  
1,302,493  
1,317,709  
1,364,530  
1,263,814  
184,603  
233,172  
247,787  
286,882  
197,666  
58,500  
87,622  
102,314  
141,485  
42,901  
126,103  
145,550  
145,473  
145,397  
154,764  
1,056,613  
1,069,321  
1,069,921  
1,077,648  
1,028,838  
1,056,613  
1,069,321  
1,069,921  
1,077,648  
1,028,838  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
37,311