Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,211,208  
1,087,589  
1,144,037  
1,078,623  
1,065,374  
450,409  
376,173  
432,331  
377,464  
383,680  
86,262  
41,806  
5,570  
11,688  
43,902  
0  
0  
0  
0  
0  
354,463  
333,116  
424,748  
363,052  
337,002  
0  
0  
0  
0  
0  
9,684  
1,252  
2,013  
2,724  
2,776  
760,799  
711,416  
711,706  
701,158  
681,694  
0  
0  
0  
0  
0  
237,065  
283,874  
284,013  
304,152  
280,509  
244,836  
183,975  
184,774  
38,702  
34,554  
135,670  
122,340  
121,692  
222,918  
248,613  
143,228  
121,228  
121,228  
135,386  
118,019  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,211,208  
1,087,589  
1,144,037  
1,078,623  
1,065,374  
194,909  
64,389  
123,505  
78,389  
68,832  
22,706  
22,677  
81,794  
42,289  
68,832  
172,203  
41,711  
41,711  
36,100  
0  
1,016,299  
1,023,201  
1,020,531  
1,000,234  
996,542  
1,016,299  
1,023,201  
1,020,531  
1,000,234  
996,542  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0