Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,263,814  
1,189,529  
1,227,393  
1,211,208  
1,087,589  
411,159  
440,642  
415,998  
450,409  
376,173  
89,946  
133,252  
46,772  
86,262  
41,806  
12  
0  
0  
0  
0  
300,809  
295,674  
360,305  
354,463  
333,116  
8,327  
0  
4  
0  
0  
12,064  
11,716  
8,917  
9,684  
1,252  
852,656  
748,888  
811,395  
760,799  
711,416  
14  
0  
0  
0  
0  
262,088  
261,080  
239,117  
237,065  
283,874  
261,492  
262,814  
264,151  
244,836  
183,975  
170,342  
160,479  
146,446  
135,670  
122,340  
120,820  
64,515  
161,680  
143,228  
121,228  
52  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
37,848  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,263,814  
1,189,529  
1,227,393  
1,211,208  
1,087,589  
197,666  
169,590  
217,378  
194,909  
64,389  
42,901  
14,825  
45,690  
22,706  
22,677  
154,764  
154,765  
171,687  
172,203  
41,711  
1,028,838  
1,019,939  
1,010,015  
1,016,299  
1,023,201  
1,028,838  
1,019,939  
1,010,015  
1,016,299  
1,023,201  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
37,311  
0  
0  
0  
0