Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,227,393  
1,211,208  
1,087,589  
1,144,037  
1,078,623  
415,998  
450,409  
376,173  
432,331  
377,464  
46,772  
86,262  
41,806  
5,570  
11,688  
0  
0  
0  
0  
0  
360,305  
354,463  
333,116  
424,748  
363,052  
4  
0  
0  
0  
0  
8,917  
9,684  
1,252  
2,013  
2,724  
811,395  
760,799  
711,416  
711,706  
701,158  
0  
0  
0  
0  
0  
239,117  
237,065  
283,874  
284,013  
304,152  
264,151  
244,836  
183,975  
184,774  
38,702  
146,446  
135,670  
122,340  
121,692  
222,918  
161,680  
143,228  
121,228  
121,228  
135,386  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,227,393  
1,211,208  
1,087,589  
1,144,037  
1,078,623  
217,378  
194,909  
64,389  
123,505  
78,389  
45,690  
22,706  
22,677  
81,794  
42,289  
171,687  
172,203  
41,711  
41,711  
36,100  
1,010,015  
1,016,299  
1,023,201  
1,020,531  
1,000,234  
1,010,015  
1,016,299  
1,023,201  
1,020,531  
1,000,234  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0