Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,189,529  
1,227,393  
1,211,208  
1,087,589  
1,144,037  
440,642  
415,998  
450,409  
376,173  
432,331  
133,252  
46,772  
86,262  
41,806  
5,570  
0  
0  
0  
0  
0  
295,674  
360,305  
354,463  
333,116  
424,748  
0  
4  
0  
0  
0  
11,716  
8,917  
9,684  
1,252  
2,013  
748,888  
811,395  
760,799  
711,416  
711,706  
0  
0  
0  
0  
0  
261,080  
239,117  
237,065  
283,874  
284,013  
262,814  
264,151  
244,836  
183,975  
184,774  
160,479  
146,446  
135,670  
122,340  
121,692  
64,515  
161,680  
143,228  
121,228  
121,228  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,189,529  
1,227,393  
1,211,208  
1,087,589  
1,144,037  
169,590  
217,378  
194,909  
64,389  
123,505  
14,825  
45,690  
22,706  
22,677  
81,794  
154,765  
171,687  
172,203  
41,711  
41,711  
1,019,939  
1,010,015  
1,016,299  
1,023,201  
1,020,531  
1,019,939  
1,010,015  
1,016,299  
1,023,201  
1,020,531  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0