Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,364,530  
1,263,814  
1,189,529  
1,227,393  
1,211,208  
193,402  
411,159  
440,642  
415,998  
450,409  
24,650  
89,946  
133,252  
46,772  
86,262  
2,678  
12  
0  
0  
0  
147,927  
300,809  
295,674  
360,305  
354,463  
6,150  
8,327  
0  
4  
0  
11,996  
12,064  
11,716  
8,917  
9,684  
1,171,128  
852,656  
748,888  
811,395  
760,799  
3  
14  
0  
0  
0  
302,311  
262,088  
261,080  
239,117  
237,065  
283,166  
261,492  
262,814  
264,151  
244,836  
228,168  
170,342  
160,479  
146,446  
135,670  
303,049  
120,820  
64,515  
161,680  
143,228  
54,431  
52  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
37,848  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,364,530  
1,263,814  
1,189,529  
1,227,393  
1,211,208  
286,882  
197,666  
169,590  
217,378  
194,909  
141,485  
42,901  
14,825  
45,690  
22,706  
145,397  
154,764  
154,765  
171,687  
172,203  
1,077,648  
1,028,838  
1,019,939  
1,010,015  
1,016,299  
1,077,648  
1,028,838  
1,019,939  
1,010,015  
1,016,299  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
37,311  
0  
0  
0