Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (HAP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
813,066  
805,966  
795,092  
796,144  
796,882  
394,340  
484,658  
473,550  
358,785  
357,108  
6,612  
7,239  
105,482  
4,488  
7,610  
16,900  
16,900  
15,900  
15,900  
16,778  
289,173  
366,744  
261,361  
254,290  
249,602  
67,791  
81,811  
80,120  
70,761  
69,192  
13,863  
11,964  
10,687  
13,346  
13,926  
418,726  
321,308  
321,542  
437,359  
439,774  
103,836  
6,600  
6,600  
6,850  
6,850  
77,820  
74,740  
75,277  
78,114  
80,582  
0  
0  
0  
0  
0  
249  
2,586  
2,352  
232  
177  
231,904  
231,904  
231,686  
346,675  
346,671  
4,917  
5,477  
5,626  
5,488  
5,494  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
813,066  
805,966  
795,092  
796,144  
796,882  
128,010  
130,209  
126,807  
130,282  
132,980  
121,438  
125,023  
116,936  
120,411  
123,109  
6,572  
5,186  
9,871  
9,871  
9,871  
685,056  
675,757  
668,285  
665,862  
663,902  
685,056  
675,757  
668,285  
665,862  
663,902  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0