Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (HAP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
981,480  
1,042,982  
1,068,351  
1,126,696  
1,119,981  
533,463  
427,350  
424,901  
501,393  
494,076  
6,290  
8,792  
7,283  
15,164  
10,568  
46,733  
46,733  
46,733  
114,000  
114,017  
388,101  
282,535  
271,982  
272,108  
283,249  
81,609  
77,558  
78,514  
83,238  
78,842  
10,731  
11,732  
20,390  
16,882  
7,399  
448,017  
615,632  
643,450  
625,303  
625,906  
6,856  
7,356  
7,406  
8,878  
9,064  
88,426  
84,768  
86,870  
90,406  
93,644  
0  
0  
0  
0  
0  
158  
2,562  
2,627  
2,235  
2,235  
346,657  
515,343  
540,329  
517,324  
517,832  
5,920  
5,603  
6,219  
6,460  
3,129  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
981,480  
1,042,982  
1,068,351  
1,126,696  
1,119,981  
313,156  
366,488  
395,592  
434,078  
431,076  
190,175  
216,292  
216,335  
251,375  
259,154  
122,981  
150,196  
179,257  
182,703  
171,922  
668,324  
676,494  
672,759  
692,618  
688,905  
668,324  
676,494  
672,759  
692,618  
688,905  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0