Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (HAP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
865,629  
981,480  
1,042,982  
1,068,351  
1,126,696  
387,370  
533,463  
427,350  
424,901  
501,393  
3,263  
6,290  
8,792  
7,283  
15,164  
46,733  
46,733  
46,733  
46,733  
114,000  
252,090  
388,101  
282,535  
271,982  
272,108  
70,504  
81,609  
77,558  
78,514  
83,238  
14,781  
10,731  
11,732  
20,390  
16,882  
478,259  
448,017  
615,632  
643,450  
625,303  
6,850  
6,856  
7,356  
7,406  
8,878  
84,372  
88,426  
84,768  
86,870  
90,406  
0  
0  
0  
0  
0  
334  
158  
2,562  
2,627  
2,235  
381,019  
346,657  
515,343  
540,329  
517,324  
5,683  
5,920  
5,603  
6,219  
6,460  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
865,629  
981,480  
1,042,982  
1,068,351  
1,126,696  
195,302  
313,156  
366,488  
395,592  
434,078  
185,431  
190,175  
216,292  
216,335  
251,375  
9,871  
122,981  
150,196  
179,257  
182,703  
670,327  
668,324  
676,494  
672,759  
692,618  
670,327  
668,324  
676,494  
672,759  
692,618  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0