Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (HAP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
796,882  
865,629  
981,480  
1,042,982  
1,068,351  
357,108  
387,370  
533,463  
427,350  
424,901  
7,610  
3,263  
6,290  
8,792  
7,283  
16,778  
46,733  
46,733  
46,733  
46,733  
249,602  
252,090  
388,101  
282,535  
271,982  
69,192  
70,504  
81,609  
77,558  
78,514  
13,926  
14,781  
10,731  
11,732  
20,390  
439,774  
478,259  
448,017  
615,632  
643,450  
6,850  
6,850  
6,856  
7,356  
7,406  
80,582  
84,372  
88,426  
84,768  
86,870  
0  
0  
0  
0  
0  
177  
334  
158  
2,562  
2,627  
346,671  
381,019  
346,657  
515,343  
540,329  
5,494  
5,683  
5,920  
5,603  
6,219  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
796,882  
865,629  
981,480  
1,042,982  
1,068,351  
132,980  
195,302  
313,156  
366,488  
395,592  
123,109  
185,431  
190,175  
216,292  
216,335  
9,871  
9,871  
122,981  
150,196  
179,257  
663,902  
670,327  
668,324  
676,494  
672,759  
663,902  
670,327  
668,324  
676,494  
672,759  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0