Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (HAN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,685,792  
 
 
 
 
6,841,105  
 
 
 
 
207,985  
 
 
 
 
5,639  
 
 
 
 
3,618,893  
 
 
 
 
2,932,107  
 
 
 
 
76,480  
 
 
 
 
1,844,688  
 
 
 
 
1,136  
 
 
 
 
69,288  
 
 
 
 
263,728  
 
 
 
 
451,066  
 
 
 
 
901,508  
 
 
 
 
157,962  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,685,792  
 
 
 
 
7,098,113  
 
 
 
 
5,325,812  
 
 
 
 
1,772,301  
 
 
 
 
1,587,680  
 
 
 
 
1,587,680  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0