Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (HAN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,137,796  
8,685,792  
 
 
 
5,477,486  
6,841,105  
 
 
 
115,753  
207,985  
 
 
 
10,859  
5,639  
 
 
 
3,024,912  
3,618,893  
 
 
 
2,298,978  
2,932,107  
 
 
 
26,984  
76,480  
 
 
 
1,660,311  
1,844,688  
 
 
 
1,601  
1,136  
 
 
 
70,651  
69,288  
 
 
 
254,730  
263,728  
 
 
 
199,883  
451,066  
 
 
 
993,769  
901,508  
 
 
 
139,677  
157,962  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,137,796  
8,685,792  
 
 
 
5,512,959  
7,098,113  
 
 
 
5,016,295  
5,325,812  
 
 
 
496,664  
1,772,301  
 
 
 
1,624,838  
1,587,680  
 
 
 
1,624,838  
1,587,680  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0