Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HAI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,395,917  
2,338,581  
2,264,375  
2,163,731  
2,125,630  
1,771,305  
1,801,069  
1,726,123  
1,630,868  
1,655,370  
44,494  
33,744  
53,521  
49,300  
26,078  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
1,180,989  
1,097,652  
982,946  
959,489  
719,367  
518,330  
640,643  
655,312  
586,070  
853,757  
22,491  
24,030  
29,344  
31,010  
51,169  
624,612  
537,512  
538,252  
532,863  
470,260  
10  
10  
10  
10  
10  
206,786  
122,612  
125,040  
127,209  
128,696  
0  
0  
0  
0  
0  
6,507  
5,825  
4,709  
3,813  
3,226  
389,170  
389,170  
389,320  
387,794  
324,432  
22,139  
19,895  
19,173  
14,037  
13,896  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,395,917  
2,338,581  
2,264,375  
2,163,731  
2,125,630  
1,012,493  
967,923  
900,982  
814,450  
802,836  
961,081  
916,504  
849,577  
755,834  
751,776  
51,412  
51,419  
51,405  
58,616  
51,060  
1,383,424  
1,370,659  
1,363,393  
1,349,281  
1,322,794  
1,383,424  
1,370,659  
1,363,393  
1,349,281  
1,322,794  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0