Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HAI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,125,630  
2,053,695  
2,064,607  
2,164,653  
2,167,354  
1,655,370  
1,582,407  
1,916,452  
2,043,987  
2,033,922  
26,078  
34,262  
10,680  
22,493  
18,899  
5,000  
5,000  
287,500  
287,500  
282,500  
719,367  
561,884  
536,265  
760,277  
773,137  
853,757  
920,526  
1,022,004  
917,785  
890,902  
51,169  
60,735  
60,002  
55,932  
68,484  
470,260  
471,289  
148,156  
120,666  
133,432  
10  
10  
10  
10  
0  
128,696  
107,742  
108,386  
107,108  
98,644  
0  
0  
0  
0  
0  
3,226  
23,785  
22,897  
1,202  
0  
324,432  
324,933  
1,158  
1,158  
21,983  
13,896  
14,819  
15,704  
11,187  
5,895  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
6,910  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,125,630  
2,053,695  
2,064,607  
2,164,653  
2,167,354  
802,836  
736,462  
753,587  
870,827  
915,253  
751,776  
720,126  
737,312  
870,552  
912,568  
51,060  
16,337  
16,275  
275  
2,685  
1,322,794  
1,317,233  
1,311,020  
1,293,825  
1,252,101  
1,322,794  
1,317,233  
1,311,020  
1,293,825  
1,252,101  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0