Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HAI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,019,213  
2,395,917  
2,338,581  
2,264,375  
2,163,731  
2,176,990  
1,771,305  
1,801,069  
1,726,123  
1,630,868  
20,699  
44,494  
33,744  
53,521  
49,300  
658,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
888,772  
1,180,989  
1,097,652  
982,946  
959,489  
581,953  
518,330  
640,643  
655,312  
586,070  
27,566  
22,491  
24,030  
29,344  
31,010  
842,223  
624,612  
537,512  
538,252  
532,863  
10  
10  
10  
10  
10  
202,080  
206,786  
122,612  
125,040  
127,209  
0  
0  
0  
0  
0  
6,210  
6,507  
5,825  
4,709  
3,813  
609,420  
389,170  
389,170  
389,320  
387,794  
24,502  
22,139  
19,895  
19,173  
14,037  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,019,213  
2,395,917  
2,338,581  
2,264,375  
2,163,731  
982,264  
1,012,493  
967,923  
900,982  
814,450  
938,680  
961,081  
916,504  
849,577  
755,834  
43,584  
51,412  
51,419  
51,405  
58,616  
2,036,949  
1,383,424  
1,370,659  
1,363,393  
1,349,281  
2,036,949  
1,383,424  
1,370,659  
1,363,393  
1,349,281  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0