Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HAI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,974,320  
3,019,213  
2,395,917  
2,338,581  
2,264,375  
2,464,617  
2,176,990  
1,771,305  
1,801,069  
1,726,123  
10,052  
20,699  
44,494  
33,744  
53,521  
5,000  
658,000  
5,000  
5,000  
5,000  
1,858,541  
888,772  
1,180,989  
1,097,652  
982,946  
564,658  
581,953  
518,330  
640,643  
655,312  
26,367  
27,566  
22,491  
24,030  
29,344  
509,703  
842,223  
624,612  
537,512  
538,252  
10  
10  
10  
10  
10  
204,273  
202,080  
206,786  
122,612  
125,040  
0  
0  
0  
0  
0  
10,095  
6,210  
6,507  
5,825  
4,709  
274,602  
609,420  
389,170  
389,170  
389,320  
20,723  
24,502  
22,139  
19,895  
19,173  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,974,320  
3,019,213  
2,395,917  
2,338,581  
2,264,375  
949,935  
982,264  
1,012,493  
967,923  
900,982  
905,988  
938,680  
961,081  
916,504  
849,577  
43,947  
43,584  
51,412  
51,419  
51,405  
2,024,385  
2,036,949  
1,383,424  
1,370,659  
1,363,393  
2,024,385  
2,036,949  
1,383,424  
1,370,659  
1,363,393  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0