Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HAI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,053,695  
2,064,607  
2,164,653  
2,167,354  
1,982,904  
1,582,407  
1,916,452  
2,043,987  
2,033,922  
1,856,472  
34,262  
10,680  
22,493  
18,899  
38,842  
5,000  
287,500  
287,500  
282,500  
269,500  
561,884  
536,265  
760,277  
773,137  
622,724  
920,526  
1,022,004  
917,785  
890,902  
863,623  
60,735  
60,002  
55,932  
68,484  
61,783  
471,289  
148,156  
120,666  
133,432  
126,432  
10  
10  
10  
0  
0  
107,742  
108,386  
107,108  
98,644  
78,377  
0  
0  
0  
0  
0  
23,785  
22,897  
1,202  
0  
0  
324,933  
1,158  
1,158  
21,983  
45,729  
14,819  
15,704  
11,187  
5,895  
2,326  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
6,910  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,053,695  
2,064,607  
2,164,653  
2,167,354  
1,982,904  
736,462  
753,587  
870,827  
915,253  
726,733  
720,126  
737,312  
870,552  
912,568  
724,730  
16,337  
16,275  
275  
2,685  
2,004  
1,317,233  
1,311,020  
1,293,825  
1,252,101  
1,256,171  
1,317,233  
1,311,020  
1,293,825  
1,252,101  
1,256,171  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0