Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HAI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,705,017  
2,767,590  
2,974,320  
3,019,213  
2,395,917  
2,202,316  
2,260,737  
2,464,617  
2,176,990  
1,771,305  
16,130  
6,967  
10,052  
20,699  
44,494  
5,000  
5,000  
5,000  
658,000  
5,000  
1,736,875  
1,739,141  
1,858,541  
888,772  
1,180,989  
423,843  
485,474  
564,658  
581,953  
518,330  
20,468  
24,155  
26,367  
27,566  
22,491  
502,702  
506,853  
509,703  
842,223  
624,612  
10  
10  
10  
10  
10  
199,796  
203,428  
204,273  
202,080  
206,786  
0  
0  
0  
0  
0  
10,161  
10,095  
10,095  
6,210  
6,507  
272,628  
272,628  
274,602  
609,420  
389,170  
20,107  
20,693  
20,723  
24,502  
22,139  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,705,017  
2,767,590  
2,974,320  
3,019,213  
2,395,917  
706,726  
774,217  
949,935  
982,264  
1,012,493  
662,779  
730,270  
905,988  
938,680  
961,081  
43,947  
43,947  
43,947  
43,584  
51,412  
1,998,291  
1,993,373  
2,024,385  
2,036,949  
1,383,424  
1,998,291  
1,993,373  
2,024,385  
2,036,949  
1,383,424  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0