Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HAI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,996,670  
2,705,017  
2,729,650  
2,974,320  
3,019,213  
2,518,249  
2,202,316  
2,227,891  
2,464,617  
2,176,990  
8,667  
16,130  
6,967  
10,052  
20,699  
154,000  
5,000  
979,105  
5,000  
658,000  
1,870,529  
1,736,875  
738,508  
1,858,541  
888,772  
455,634  
423,843  
481,342  
564,658  
581,953  
29,419  
20,468  
21,969  
26,367  
27,566  
478,421  
502,702  
501,759  
509,703  
842,223  
6  
10  
0  
10  
10  
204,490  
199,796  
201,929  
204,273  
202,080  
0  
0  
0  
0  
0  
3,240  
10,161  
3,134  
10,095  
6,210  
257,858  
272,628  
272,628  
274,602  
609,420  
12,828  
20,107  
24,067  
20,723  
24,502  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,996,670  
2,705,017  
2,729,650  
2,974,320  
3,019,213  
894,703  
706,726  
785,488  
949,935  
982,264  
850,675  
662,779  
741,634  
905,988  
938,680  
44,028  
43,947  
43,854  
43,947  
43,584  
2,101,967  
1,998,291  
1,944,162  
2,024,385  
2,036,949  
2,101,967  
1,998,291  
1,944,162  
2,024,385  
2,036,949  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0