Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HAI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,163,731  
2,125,630  
2,053,695  
2,064,607  
2,164,653  
1,630,868  
1,655,370  
1,582,407  
1,916,452  
2,043,987  
49,300  
26,078  
34,262  
10,680  
22,493  
5,000  
5,000  
5,000  
287,500  
287,500  
959,489  
719,367  
561,884  
536,265  
760,277  
586,070  
853,757  
920,526  
1,022,004  
917,785  
31,010  
51,169  
60,735  
60,002  
55,932  
532,863  
470,260  
471,289  
148,156  
120,666  
10  
10  
10  
10  
10  
127,209  
128,696  
107,742  
108,386  
107,108  
0  
0  
0  
0  
0  
3,813  
3,226  
23,785  
22,897  
1,202  
387,794  
324,432  
324,933  
1,158  
1,158  
14,037  
13,896  
14,819  
15,704  
11,187  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,163,731  
2,125,630  
2,053,695  
2,064,607  
2,164,653  
814,450  
802,836  
736,462  
753,587  
870,827  
755,834  
751,776  
720,126  
737,312  
870,552  
58,616  
51,060  
16,337  
16,275  
275  
1,349,281  
1,322,794  
1,317,233  
1,311,020  
1,293,825  
1,349,281  
1,322,794  
1,317,233  
1,311,020  
1,293,825  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0