Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,516,727  
1,440,601  
1,559,203  
1,309,509  
1,283,195  
676,529  
663,471  
635,613  
367,767  
442,116  
382,442  
417,995  
393,318  
167,282  
235,587  
0  
0  
0  
0  
0  
229,338  
182,676  
170,432  
128,510  
144,818  
37,492  
41,828  
47,717  
38,847  
37,819  
27,257  
20,972  
24,146  
33,128  
23,893  
840,198  
777,131  
923,591  
941,742  
841,079  
3,211  
3,184  
3,371  
3,361  
3,361  
602,189  
550,170  
731,277  
753,287  
773,369  
0  
0  
0  
0  
0  
17,629  
25,219  
17,644  
12,526  
7,825  
40,919  
39,943  
41,242  
38,735  
37,531  
176,249  
158,615  
130,056  
133,833  
18,993  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,516,727  
1,440,601  
1,559,203  
1,309,509  
1,283,195  
366,388  
348,261  
665,077  
473,362  
521,205  
264,088  
260,257  
483,246  
280,239  
290,757  
102,301  
88,004  
181,831  
193,123  
230,448  
1,150,339  
1,092,340  
894,127  
836,147  
761,990  
1,150,339  
1,092,340  
894,127  
836,147  
761,990  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0