Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,253,011  
983,632  
966,481  
968,399  
933,450  
423,076  
369,769  
333,245  
356,654  
308,767  
256,990  
239,987  
221,639  
231,929  
203,415  
0  
0  
0  
0  
0  
108,857  
92,702  
81,310  
83,390  
67,145  
41,097  
34,024  
26,903  
35,107  
30,981  
16,132  
3,056  
3,394  
6,227  
7,226  
829,935  
613,862  
633,236  
611,746  
624,683  
3,361  
3,353  
3,353  
3,338  
3,338  
636,133  
544,902  
543,843  
558,362  
571,325  
0  
0  
0  
0  
0  
132,057  
5,315  
23,162  
7,877  
7,903  
36,024  
31,064  
29,536  
27,039  
25,129  
22,359  
29,229  
33,342  
15,130  
16,989  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,253,011  
983,632  
966,481  
968,399  
933,450  
621,591  
392,115  
391,858  
376,878  
366,964  
300,510  
192,629  
192,413  
164,355  
158,514  
321,081  
199,486  
199,446  
212,523  
208,450  
631,420  
591,516  
574,623  
591,521  
566,486  
631,420  
591,516  
574,623  
591,521  
566,486  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0