Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
968,399  
933,450  
931,809  
920,885  
924,228  
356,654  
308,767  
295,406  
271,936  
280,481  
231,929  
203,415  
191,516  
157,637  
171,300  
0  
0  
0  
0  
0  
83,390  
67,145  
66,553  
66,617  
70,264  
35,107  
30,981  
24,297  
28,171  
27,220  
6,227  
7,226  
13,040  
19,511  
11,697  
611,746  
624,683  
636,403  
648,949  
643,747  
3,338  
3,338  
3,351  
3,337  
3,532  
558,362  
571,325  
590,450  
590,149  
471,371  
0  
0  
0  
0  
0  
7,877  
7,903  
409  
21,892  
136,882  
27,039  
25,129  
22,825  
23,672  
20,557  
15,130  
16,989  
19,368  
9,900  
11,404  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
968,399  
933,450  
931,809  
920,885  
924,228  
376,878  
366,964  
367,115  
400,605  
411,358  
164,355  
158,514  
135,469  
167,671  
141,256  
212,523  
208,450  
231,645  
232,934  
270,102  
591,521  
566,486  
564,695  
520,280  
512,870  
591,521  
566,486  
564,695  
520,280  
512,870  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0