Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
983,632  
966,481  
968,399  
933,450  
931,809  
369,769  
333,245  
356,654  
308,767  
295,406  
239,987  
221,639  
231,929  
203,415  
191,516  
0  
0  
0  
0  
0  
92,702  
81,310  
83,390  
67,145  
66,553  
34,024  
26,903  
35,107  
30,981  
24,297  
3,056  
3,394  
6,227  
7,226  
13,040  
613,862  
633,236  
611,746  
624,683  
636,403  
3,353  
3,353  
3,338  
3,338  
3,351  
544,902  
543,843  
558,362  
571,325  
590,450  
0  
0  
0  
0  
0  
5,315  
23,162  
7,877  
7,903  
409  
31,064  
29,536  
27,039  
25,129  
22,825  
29,229  
33,342  
15,130  
16,989  
19,368  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
983,632  
966,481  
968,399  
933,450  
931,809  
392,115  
391,858  
376,878  
366,964  
367,115  
192,629  
192,413  
164,355  
158,514  
135,469  
199,486  
199,446  
212,523  
208,450  
231,645  
591,516  
574,623  
591,521  
566,486  
564,695  
591,516  
574,623  
591,521  
566,486  
564,695  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0