Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
933,450  
931,809  
920,885  
924,228  
768,600  
308,767  
295,406  
271,936  
280,481  
246,635  
203,415  
191,516  
157,637  
171,300  
133,163  
0  
0  
0  
0  
0  
67,145  
66,553  
66,617  
70,264  
75,576  
30,981  
24,297  
28,171  
27,220  
20,070  
7,226  
13,040  
19,511  
11,697  
17,826  
624,683  
636,403  
648,949  
643,747  
521,965  
3,338  
3,351  
3,337  
3,532  
3,278  
571,325  
590,450  
590,149  
471,371  
483,234  
0  
0  
0  
0  
0  
7,903  
409  
21,892  
136,882  
5,261  
25,129  
22,825  
23,672  
20,557  
19,307  
16,989  
19,368  
9,900  
11,404  
10,886  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
933,450  
931,809  
920,885  
924,228  
768,600  
366,964  
367,115  
400,605  
411,358  
298,248  
158,514  
135,469  
167,671  
141,256  
129,624  
208,450  
231,645  
232,934  
270,102  
168,624  
566,486  
564,695  
520,280  
512,870  
470,352  
566,486  
564,695  
520,280  
512,870  
470,352  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0