Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
966,481  
968,399  
933,450  
931,809  
920,885  
333,245  
356,654  
308,767  
295,406  
271,936  
221,639  
231,929  
203,415  
191,516  
157,637  
0  
0  
0  
0  
0  
81,310  
83,390  
67,145  
66,553  
66,617  
26,903  
35,107  
30,981  
24,297  
28,171  
3,394  
6,227  
7,226  
13,040  
19,511  
633,236  
611,746  
624,683  
636,403  
648,949  
3,353  
3,338  
3,338  
3,351  
3,337  
543,843  
558,362  
571,325  
590,450  
590,149  
0  
0  
0  
0  
0  
23,162  
7,877  
7,903  
409  
21,892  
29,536  
27,039  
25,129  
22,825  
23,672  
33,342  
15,130  
16,989  
19,368  
9,900  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
966,481  
968,399  
933,450  
931,809  
920,885  
391,858  
376,878  
366,964  
367,115  
400,605  
192,413  
164,355  
158,514  
135,469  
167,671  
199,446  
212,523  
208,450  
231,645  
232,934  
574,623  
591,521  
566,486  
564,695  
520,280  
574,623  
591,521  
566,486  
564,695  
520,280  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0