Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,440,601  
1,559,203  
1,309,509  
1,283,195  
1,253,011  
663,471  
635,613  
367,767  
442,116  
423,076  
417,995  
393,318  
167,282  
235,587  
256,990  
0  
0  
0  
0  
0  
182,676  
170,432  
128,510  
144,818  
108,857  
41,828  
47,717  
38,847  
37,819  
41,097  
20,972  
24,146  
33,128  
23,893  
16,132  
777,131  
923,591  
941,742  
841,079  
829,935  
3,184  
3,371  
3,361  
3,361  
3,361  
550,170  
731,277  
753,287  
773,369  
636,133  
0  
0  
0  
0  
0  
25,219  
17,644  
12,526  
7,825  
132,057  
39,943  
41,242  
38,735  
37,531  
36,024  
158,615  
130,056  
133,833  
18,993  
22,359  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,440,601  
1,559,203  
1,309,509  
1,283,195  
1,253,011  
348,261  
665,077  
473,362  
521,205  
621,591  
260,257  
483,246  
280,239  
290,757  
300,510  
88,004  
181,831  
193,123  
230,448  
321,081  
1,092,340  
894,127  
836,147  
761,990  
631,420  
1,092,340  
894,127  
836,147  
761,990  
631,420  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0