Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,309,509  
1,283,195  
1,253,011  
983,632  
966,481  
367,767  
442,116  
423,076  
369,769  
333,245  
167,282  
235,587  
256,990  
239,987  
221,639  
0  
0  
0  
0  
0  
128,510  
144,818  
108,857  
92,702  
81,310  
38,847  
37,819  
41,097  
34,024  
26,903  
33,128  
23,893  
16,132  
3,056  
3,394  
941,742  
841,079  
829,935  
613,862  
633,236  
3,361  
3,361  
3,361  
3,353  
3,353  
753,287  
773,369  
636,133  
544,902  
543,843  
0  
0  
0  
0  
0  
12,526  
7,825  
132,057  
5,315  
23,162  
38,735  
37,531  
36,024  
31,064  
29,536  
133,833  
18,993  
22,359  
29,229  
33,342  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,309,509  
1,283,195  
1,253,011  
983,632  
966,481  
473,362  
521,205  
621,591  
392,115  
391,858  
280,239  
290,757  
300,510  
192,629  
192,413  
193,123  
230,448  
321,081  
199,486  
199,446  
836,147  
761,990  
631,420  
591,516  
574,623  
836,147  
761,990  
631,420  
591,516  
574,623  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0