Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,655,827  
1,516,727  
1,440,601  
1,559,203  
1,309,509  
587,779  
676,529  
663,471  
635,613  
367,767  
285,625  
382,442  
417,995  
393,318  
167,282  
0  
0  
0  
0  
0  
217,513  
229,338  
182,676  
170,432  
128,510  
34,980  
37,492  
41,828  
47,717  
38,847  
49,661  
27,257  
20,972  
24,146  
33,128  
1,068,048  
840,198  
777,131  
923,591  
941,742  
1,713  
3,211  
3,184  
3,371  
3,361  
812,401  
602,189  
550,170  
731,277  
753,287  
0  
0  
0  
0  
0  
3,817  
17,629  
25,219  
17,644  
12,526  
41,972  
40,919  
39,943  
41,242  
38,735  
208,145  
176,249  
158,615  
130,056  
133,833  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,655,827  
1,516,727  
1,440,601  
1,559,203  
1,309,509  
437,303  
366,388  
348,261  
665,077  
473,362  
247,670  
264,088  
260,257  
483,246  
280,239  
189,633  
102,301  
88,004  
181,831  
193,123  
1,218,524  
1,150,339  
1,092,340  
894,127  
836,147  
1,218,524  
1,150,339  
1,092,340  
894,127  
836,147  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0