Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,283,195  
1,253,011  
983,632  
966,481  
968,399  
442,116  
423,076  
369,769  
333,245  
356,654  
235,587  
256,990  
239,987  
221,639  
231,929  
0  
0  
0  
0  
0  
144,818  
108,857  
92,702  
81,310  
83,390  
37,819  
41,097  
34,024  
26,903  
35,107  
23,893  
16,132  
3,056  
3,394  
6,227  
841,079  
829,935  
613,862  
633,236  
611,746  
3,361  
3,361  
3,353  
3,353  
3,338  
773,369  
636,133  
544,902  
543,843  
558,362  
0  
0  
0  
0  
0  
7,825  
132,057  
5,315  
23,162  
7,877  
37,531  
36,024  
31,064  
29,536  
27,039  
18,993  
22,359  
29,229  
33,342  
15,130  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,283,195  
1,253,011  
983,632  
966,481  
968,399  
521,205  
621,591  
392,115  
391,858  
376,878  
290,757  
300,510  
192,629  
192,413  
164,355  
230,448  
321,081  
199,486  
199,446  
212,523  
761,990  
631,420  
591,516  
574,623  
591,521  
761,990  
631,420  
591,516  
574,623  
591,521  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0