Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
53,015,572  
52,303,850  
51,105,680  
52,160,071  
48,604,749  
10,599,896  
13,092,100  
11,927,801  
13,968,053  
13,152,918  
794,085  
889,476  
1,424,307  
1,719,734  
968,618  
0  
0  
0  
119,119  
0  
7,773,165  
10,229,544  
7,881,873  
8,397,704  
8,400,594  
1,983,396  
1,930,643  
2,572,564  
3,598,468  
3,649,527  
49,249  
42,437  
49,057  
133,027  
134,179  
42,415,676  
39,211,750  
39,177,879  
38,192,018  
35,451,831  
5,345,867  
6,331,856  
6,797,149  
5,944,438  
6,156,449  
9,636,361  
8,285,405  
8,031,001  
6,181,358  
6,292,444  
3,510,539  
4,171,717  
3,125,971  
17,077  
81,725  
19,042,697  
17,893,263  
19,212,290  
24,069,825  
21,290,815  
866,675  
851,803  
305,474  
328,296  
328,258  
4,013,537  
1,677,706  
1,705,994  
1,651,024  
1,302,140  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
53,015,572  
52,303,850  
51,105,680  
52,160,071  
48,604,749  
36,103,030  
34,893,366  
32,995,715  
34,099,801  
32,640,966  
13,883,318  
19,809,552  
17,715,656  
14,563,488  
12,792,220  
22,219,713  
15,083,814  
15,280,058  
19,536,313  
19,848,746  
16,912,542  
17,410,484  
18,109,965  
18,060,270  
15,963,783  
16,912,542  
17,410,484  
18,109,965  
18,060,270  
15,963,783  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0