Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
52,810,353  
52,400,258  
50,801,154  
53,015,572  
52,303,850  
7,938,022  
9,784,613  
10,551,688  
10,599,896  
13,092,100  
219,903  
1,619,141  
209,295  
794,085  
889,476  
0  
0  
0  
0  
0  
6,463,056  
6,959,147  
7,803,070  
7,773,165  
10,229,544  
1,181,278  
1,152,281  
1,359,439  
1,983,396  
1,930,643  
73,785  
54,043  
1,179,884  
49,249  
42,437  
44,872,332  
42,615,646  
40,249,466  
42,415,676  
39,211,750  
9,116,188  
7,477,023  
5,496,886  
5,345,867  
6,331,856  
9,625,995  
9,734,710  
8,230,940  
9,636,361  
8,285,405  
3,334,208  
3,489,142  
3,485,523  
3,510,539  
4,171,717  
18,180,948  
17,229,997  
18,145,339  
19,042,697  
17,893,263  
881,993  
876,918  
866,069  
866,675  
851,803  
3,733,001  
3,807,856  
4,024,709  
4,013,537  
1,677,706  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
52,810,353  
52,400,258  
50,801,154  
53,015,572  
52,303,850  
34,670,188  
34,212,615  
34,426,129  
36,103,030  
34,893,366  
11,443,382  
10,587,539  
11,831,264  
13,883,318  
19,809,552  
23,226,806  
23,625,076  
22,594,865  
22,219,713  
15,083,814  
18,140,165  
18,187,643  
16,375,025  
16,912,542  
17,410,484  
18,140,165  
18,187,643  
16,375,025  
16,912,542  
17,410,484  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0