Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
52,400,258  
50,801,154  
53,015,572  
52,303,850  
51,105,680  
9,784,613  
10,551,688  
10,599,896  
13,092,100  
11,927,801  
1,619,141  
209,295  
794,085  
889,476  
1,424,307  
0  
0  
0  
0  
0  
6,959,147  
7,803,070  
7,773,165  
10,229,544  
7,881,873  
1,152,281  
1,359,439  
1,983,396  
1,930,643  
2,572,564  
54,043  
1,179,884  
49,249  
42,437  
49,057  
42,615,646  
40,249,466  
42,415,676  
39,211,750  
39,177,879  
7,477,023  
5,496,886  
5,345,867  
6,331,856  
6,797,149  
9,734,710  
8,230,940  
9,636,361  
8,285,405  
8,031,001  
3,489,142  
3,485,523  
3,510,539  
4,171,717  
3,125,971  
17,229,997  
18,145,339  
19,042,697  
17,893,263  
19,212,290  
876,918  
866,069  
866,675  
851,803  
305,474  
3,807,856  
4,024,709  
4,013,537  
1,677,706  
1,705,994  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
52,400,258  
50,801,154  
53,015,572  
52,303,850  
51,105,680  
34,212,615  
34,426,129  
36,103,030  
34,893,366  
32,995,715  
10,587,539  
11,831,264  
13,883,318  
19,809,552  
17,715,656  
23,625,076  
22,594,865  
22,219,713  
15,083,814  
15,280,058  
18,187,643  
16,375,025  
16,912,542  
17,410,484  
18,109,965  
18,187,643  
16,375,025  
16,912,542  
17,410,484  
18,109,965  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0