Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
48,291,498  
48,357,359  
55,071,761  
53,096,834  
53,444,499  
10,060,600  
7,460,985  
7,635,143  
7,049,205  
8,739,144  
337,745  
847,690  
223,552  
107,320  
141,082  
0  
0  
0  
0  
0  
4,793,755  
5,074,039  
5,975,238  
5,416,605  
7,282,383  
1,495,655  
1,472,693  
1,371,670  
1,443,125  
1,244,935  
3,433,446  
66,564  
64,682  
82,155  
70,743  
38,230,898  
40,896,374  
47,436,618  
46,047,630  
44,705,355  
6,605,722  
6,651,912  
9,660,521  
8,692,112  
9,064,877  
10,554,520  
10,552,076  
12,823,128  
11,730,082  
9,789,428  
37,105  
37,415  
3,201,066  
3,199,442  
3,210,064  
13,760,836  
16,463,928  
16,559,058  
17,306,609  
18,152,867  
2,789,007  
2,764,171  
285,656  
284,084  
868,922  
4,483,708  
4,426,873  
4,907,189  
4,835,301  
3,619,197  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
48,291,498  
48,357,359  
55,071,761  
53,096,834  
53,444,499  
31,613,656  
31,335,493  
36,654,660  
34,812,158  
35,156,357  
13,893,277  
12,611,823  
13,064,045  
11,843,036  
12,031,029  
17,720,379  
18,723,670  
23,590,615  
22,969,123  
23,125,328  
16,677,842  
17,021,866  
18,417,101  
18,284,676  
18,288,142  
16,677,842  
17,021,866  
18,417,101  
18,284,676  
18,288,142  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0