Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
55,071,761  
53,096,834  
53,444,499  
52,810,353  
52,400,258  
7,635,143  
7,049,205  
8,739,144  
7,938,022  
9,784,613  
223,552  
107,320  
141,082  
219,903  
1,619,141  
0  
0  
0  
0  
0  
5,975,238  
5,416,605  
7,282,383  
6,463,056  
6,959,147  
1,371,670  
1,443,125  
1,244,935  
1,181,278  
1,152,281  
64,682  
82,155  
70,743  
73,785  
54,043  
47,436,618  
46,047,630  
44,705,355  
44,872,332  
42,615,646  
9,660,521  
8,692,112  
9,064,877  
9,116,188  
7,477,023  
12,823,128  
11,730,082  
9,789,428  
9,625,995  
9,734,710  
3,201,066  
3,199,442  
3,210,064  
3,334,208  
3,489,142  
16,559,058  
17,306,609  
18,152,867  
18,180,948  
17,229,997  
285,656  
284,084  
868,922  
881,993  
876,918  
4,907,189  
4,835,301  
3,619,197  
3,733,001  
3,807,856  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
55,071,761  
53,096,834  
53,444,499  
52,810,353  
52,400,258  
36,654,660  
34,812,158  
35,156,357  
34,670,188  
34,212,615  
13,064,045  
11,843,036  
12,031,029  
11,443,382  
10,587,539  
23,590,615  
22,969,123  
23,125,328  
23,226,806  
23,625,076  
18,417,101  
18,284,676  
18,288,142  
18,140,165  
18,187,643  
18,417,101  
18,284,676  
18,288,142  
18,140,165  
18,187,643  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0