Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội (HAF: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
215,015  
216,906  
219,185  
 
 
81,303  
81,450  
85,667  
 
 
6,412  
5,741  
6,049  
 
 
38,000  
34,000  
39,177  
 
 
24,272  
25,671  
28,836  
 
 
12,444  
15,589  
11,522  
 
 
175  
450  
83  
 
 
133,712  
135,456  
133,518  
 
 
69  
69  
69  
 
 
60,562  
62,007  
63,421  
 
 
0  
0  
0  
 
 
62,433  
62,165  
58,820  
 
 
7,126  
7,126  
7,141  
 
 
3,522  
4,089  
4,067  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
215,015  
216,906  
219,185  
 
 
69,757  
69,553  
71,754  
 
 
30,826  
31,385  
32,150  
 
 
38,931  
38,168  
39,604  
 
 
145,257  
147,353  
147,431  
 
 
145,257  
147,353  
147,431  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0