Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội (HAF: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
216,906  
219,185  
219,626  
 
 
81,450  
85,667  
76,421  
 
 
5,741  
6,049  
5,860  
 
 
34,000  
39,177  
33,700  
 
 
25,671  
28,836  
23,418  
 
 
15,589  
11,522  
12,418  
 
 
450  
83  
1,026  
 
 
135,456  
133,518  
143,204  
 
 
69  
69  
112  
 
 
62,007  
63,421  
73,857  
 
 
0  
0  
0  
 
 
62,165  
58,820  
57,544  
 
 
7,126  
7,141  
6,438  
 
 
4,089  
4,067  
5,253  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
216,906  
219,185  
219,626  
 
 
69,553  
71,754  
88,697  
 
 
31,385  
32,150  
52,870  
 
 
38,168  
39,604  
35,826  
 
 
147,353  
147,431  
130,929  
 
 
147,353  
147,431  
130,929  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0