Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
192,157  
194,423  
174,607  
174,026  
197,196  
151,334  
146,067  
118,673  
117,809  
159,841  
14,460  
13,588  
9,045  
13,761  
20,011  
95,000  
80,000  
66,800  
71,800  
78,200  
9,167  
19,721  
10,851  
7,832  
26,496  
32,461  
32,619  
30,387  
24,120  
34,892  
246  
139  
1,590  
296  
242  
40,823  
48,356  
55,934  
56,217  
37,355  
0  
0  
0  
0  
0  
35,450  
38,705  
43,025  
44,067  
29,544  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,373  
9,651  
12,910  
12,149  
7,811  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
192,157  
194,423  
174,607  
174,026  
197,196  
33,571  
41,849  
18,101  
18,715  
40,908  
33,571  
41,849  
18,101  
18,715  
40,908  
0  
0  
0  
0  
0  
158,586  
152,575  
156,506  
155,312  
156,288  
158,586  
152,575  
156,506  
155,312  
156,288  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0