Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
181,734  
190,879  
176,595  
178,885  
192,157  
139,923  
146,838  
128,291  
134,989  
151,334  
17,956  
7,644  
7,485  
9,398  
14,460  
83,121  
83,121  
75,000  
90,000  
95,000  
4,566  
18,796  
13,351  
7,525  
9,167  
33,848  
37,218  
31,483  
27,844  
32,461  
432  
59  
971  
222  
246  
41,811  
44,041  
48,304  
43,896  
40,823  
0  
0  
0  
0  
0  
32,409  
32,821  
35,302  
34,320  
35,450  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,401  
11,219  
13,001  
9,576  
5,373  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
181,734  
190,879  
176,595  
178,885  
192,157  
109,767  
122,054  
110,976  
22,713  
33,571  
109,767  
122,054  
110,976  
22,713  
33,571  
0  
0  
0  
0  
0  
71,967  
68,825  
65,619  
156,172  
158,586  
71,967  
68,825  
65,619  
156,172  
158,586  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0