Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
176,595  
178,885  
192,157  
194,423  
174,607  
128,291  
134,989  
151,334  
146,067  
118,673  
7,485  
9,398  
14,460  
13,588  
9,045  
75,000  
90,000  
95,000  
80,000  
66,800  
13,351  
7,525  
9,167  
19,721  
10,851  
31,483  
27,844  
32,461  
32,619  
30,387  
971  
222  
246  
139  
1,590  
48,304  
43,896  
40,823  
48,356  
55,934  
0  
0  
0  
0  
0  
35,302  
34,320  
35,450  
38,705  
43,025  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13,001  
9,576  
5,373  
9,651  
12,910  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
176,595  
178,885  
192,157  
194,423  
174,607  
110,976  
22,713  
33,571  
41,849  
18,101  
110,976  
22,713  
33,571  
41,849  
18,101  
0  
0  
0  
0  
0  
65,619  
156,172  
158,586  
152,575  
156,506  
65,619  
156,172  
158,586  
152,575  
156,506  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0