Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
174,026  
197,196  
189,828  
166,229  
173,420  
117,809  
159,841  
149,086  
119,146  
127,878  
13,761  
20,011  
19,451  
31,724  
51,859  
71,800  
78,200  
68,200  
45,400  
35,400  
7,832  
26,496  
23,453  
13,497  
16,059  
24,120  
34,892  
37,981  
27,204  
24,561  
296  
242  
0  
1,321  
0  
56,217  
37,355  
40,742  
47,083  
45,542  
0  
0  
0  
0  
0  
44,067  
29,544  
29,054  
34,188  
32,646  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
121  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,149  
7,811  
11,567  
12,895  
12,895  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
174,026  
197,196  
189,828  
166,229  
173,420  
18,715  
40,908  
40,618  
13,158  
21,520  
18,715  
40,908  
40,618  
13,158  
21,520  
0  
0  
0  
0  
0  
155,312  
156,288  
149,210  
153,071  
151,900  
155,312  
156,288  
149,210  
153,071  
151,900  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0