Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
194,423  
174,607  
174,026  
197,196  
189,828  
146,067  
118,673  
117,809  
159,841  
149,086  
13,588  
9,045  
13,761  
20,011  
19,451  
80,000  
66,800  
71,800  
78,200  
68,200  
19,721  
10,851  
7,832  
26,496  
23,453  
32,619  
30,387  
24,120  
34,892  
37,981  
139  
1,590  
296  
242  
0  
48,356  
55,934  
56,217  
37,355  
40,742  
0  
0  
0  
0  
0  
38,705  
43,025  
44,067  
29,544  
29,054  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
121  
0  
0  
0  
0  
0  
9,651  
12,910  
12,149  
7,811  
11,567  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
194,423  
174,607  
174,026  
197,196  
189,828  
41,849  
18,101  
18,715  
40,908  
40,618  
41,849  
18,101  
18,715  
40,908  
40,618  
0  
0  
0  
0  
0  
152,575  
156,506  
155,312  
156,288  
149,210  
152,575  
156,506  
155,312  
156,288  
149,210  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0