Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
197,196  
189,828  
166,229  
173,420  
195,305  
159,841  
149,086  
119,146  
127,878  
157,514  
20,011  
19,451  
31,724  
51,859  
110,267  
78,200  
68,200  
45,400  
35,400  
0  
26,496  
23,453  
13,497  
16,059  
16,797  
34,892  
37,981  
27,204  
24,561  
29,258  
242  
0  
1,321  
0  
1,191  
37,355  
40,742  
47,083  
45,542  
37,792  
0  
0  
0  
0  
0  
29,544  
29,054  
34,188  
32,646  
32,144  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
121  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,811  
11,567  
12,895  
12,895  
5,648  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
197,196  
189,828  
166,229  
173,420  
195,305  
40,908  
40,618  
13,158  
21,520  
42,668  
40,908  
40,618  
13,158  
21,520  
42,668  
0  
0  
0  
0  
0  
156,288  
149,210  
153,071  
151,900  
152,638  
156,288  
149,210  
153,071  
151,900  
152,638  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0