Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
190,879  
176,595  
178,885  
192,157  
194,423  
146,838  
128,291  
134,989  
151,334  
146,067  
7,644  
7,485  
9,398  
14,460  
13,588  
83,121  
75,000  
90,000  
95,000  
80,000  
18,796  
13,351  
7,525  
9,167  
19,721  
37,218  
31,483  
27,844  
32,461  
32,619  
59  
971  
222  
246  
139  
44,041  
48,304  
43,896  
40,823  
48,356  
0  
0  
0  
0  
0  
32,821  
35,302  
34,320  
35,450  
38,705  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,219  
13,001  
9,576  
5,373  
9,651  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
190,879  
176,595  
178,885  
192,157  
194,423  
122,054  
110,976  
22,713  
33,571  
41,849  
122,054  
110,976  
22,713  
33,571  
41,849  
0  
0  
0  
0  
0  
68,825  
65,619  
156,172  
158,586  
152,575  
68,825  
65,619  
156,172  
158,586  
152,575  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0