Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
144,800  
181,734  
190,879  
176,595  
178,885  
103,038  
139,923  
146,838  
128,291  
134,989  
24,731  
17,956  
7,644  
7,485  
9,398  
40,659  
83,121  
83,121  
75,000  
90,000  
9,642  
4,566  
18,796  
13,351  
7,525  
27,468  
33,848  
37,218  
31,483  
27,844  
537  
432  
59  
971  
222  
41,762  
41,811  
44,041  
48,304  
43,896  
0  
0  
0  
0  
0  
33,454  
32,409  
32,821  
35,302  
34,320  
0  
0  
0  
0  
0  
49  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,259  
9,401  
11,219  
13,001  
9,576  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
144,800  
181,734  
190,879  
176,595  
178,885  
69,628  
109,767  
122,054  
110,976  
22,713  
69,628  
109,767  
122,054  
110,976  
22,713  
0  
0  
0  
0  
0  
75,172  
71,967  
68,825  
65,619  
156,172  
75,172  
71,967  
68,825  
65,619  
156,172  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0