Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HAC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
308,240  
311,632  
307,922  
312,088  
322,374  
260,116  
263,256  
258,677  
261,261  
271,350  
241,496  
245,292  
240,515  
242,370  
263,533  
18,620  
17,964  
18,163  
18,891  
7,818  
48,124  
48,376  
49,245  
50,826  
51,024  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
6,049  
6,430  
7,094  
8,036  
8,234  
0  
0  
0  
0  
0  
24,466  
24,466  
24,285  
24,285  
24,285  
12,609  
12,480  
12,866  
13,506  
13,506  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
308,240  
311,632  
307,922  
312,088  
322,374  
9,053  
9,911  
12,085  
13,238  
6,555  
9,053  
9,911  
12,085  
13,238  
6,555  
0  
0  
0  
0  
0  
299,187  
301,721  
295,837  
298,849  
315,819  
299,187  
301,721  
295,837  
298,849  
315,819  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0