Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HAC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
307,922  
312,088  
322,374  
319,769  
331,237  
258,677  
261,261  
271,350  
272,931  
285,729  
240,515  
242,370  
263,533  
239,787  
253,445  
18,163  
18,891  
7,818  
33,144  
32,284  
49,245  
50,826  
51,024  
46,838  
45,507  
5,000  
5,000  
5,000  
0  
0  
7,094  
8,036  
8,234  
9,259  
7,558  
0  
0  
0  
0  
0  
24,285  
24,285  
24,285  
24,285  
24,285  
5,000  
5,000  
5,000  
0  
0  
12,866  
13,506  
13,506  
13,294  
13,664  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
307,922  
312,088  
322,374  
319,769  
331,237  
12,085  
13,238  
6,555  
7,970  
11,727  
12,085  
13,238  
6,555  
7,970  
11,727  
0  
0  
0  
0  
0  
295,837  
298,849  
315,819  
311,799  
319,510  
295,837  
298,849  
315,819  
311,799  
319,510  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0