Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HAC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
322,374  
319,769  
331,237  
316,218  
323,319  
271,350  
272,931  
285,729  
273,158  
197,652  
263,533  
239,787  
253,445  
193,620  
164,371  
51,024  
46,838  
45,507  
43,060  
125,667  
5,000  
0  
0  
0  
81,638  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
322,374  
319,769  
331,237  
316,218  
323,319  
6,555  
7,970  
11,727  
2,797  
14,728  
6,555  
7,970  
11,727  
2,797  
14,728  
0  
0  
0  
0  
0  
315,819  
311,799  
319,510  
313,421  
308,591  
315,819  
311,799  
319,510  
313,421  
308,591  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0