Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HAC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
303,611  
317,505  
303,930  
308,240  
311,632  
280,989  
294,397  
253,889  
260,116  
263,256  
267,318  
279,494  
237,171  
241,496  
245,292  
13,671  
14,903  
16,718  
18,620  
17,964  
22,622  
23,108  
50,041  
48,124  
48,376  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,913  
6,257  
6,605  
6,049  
6,430  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
26,182  
24,466  
24,466  
11,709  
11,851  
12,254  
12,609  
12,480  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
303,611  
317,505  
303,930  
308,240  
311,632  
10,155  
10,215  
10,085  
9,053  
9,911  
10,155  
10,215  
10,085  
9,053  
9,911  
0  
0  
0  
0  
0  
293,456  
307,291  
293,844  
299,187  
301,721  
293,456  
307,291  
293,844  
299,187  
301,721  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0