Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HAC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
317,505  
303,930  
308,240  
311,632  
307,922  
294,397  
253,889  
260,116  
263,256  
258,677  
279,494  
237,171  
241,496  
245,292  
240,515  
14,903  
16,718  
18,620  
17,964  
18,163  
23,108  
50,041  
48,124  
48,376  
49,245  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
6,257  
6,605  
6,049  
6,430  
7,094  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
26,182  
24,466  
24,466  
24,285  
11,851  
12,254  
12,609  
12,480  
12,866  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
317,505  
303,930  
308,240  
311,632  
307,922  
10,215  
10,085  
9,053  
9,911  
12,085  
10,215  
10,085  
9,053  
9,911  
12,085  
0  
0  
0  
0  
0  
307,291  
293,844  
299,187  
301,721  
295,837  
307,291  
293,844  
299,187  
301,721  
295,837  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0