Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HAC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
322,374  
319,769  
331,237  
316,218  
323,319  
271,350  
272,931  
285,729  
273,158  
197,652  
22,588  
61,171  
59,131  
48,489  
81,525  
99,854  
171,052  
148,600  
74,600  
0  
141,090  
7,564  
45,714  
70,531  
82,846  
0  
0  
0  
0  
0  
7,818  
33,144  
32,284  
79,539  
33,281  
51,024  
46,838  
45,507  
43,060  
125,667  
0  
0  
0  
0  
2,996  
8,234  
9,259  
7,558  
4,746  
5,346  
0  
0  
0  
0  
0  
24,285  
24,285  
24,285  
24,285  
24,285  
5,000  
0  
0  
0  
78,642  
13,506  
13,294  
13,664  
14,029  
14,399  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
322,374  
319,769  
331,237  
316,218  
323,319  
6,555  
7,970  
11,727  
2,797  
14,728  
6,555  
7,970  
11,727  
2,797  
14,728  
0  
0  
0  
0  
0  
315,819  
311,799  
319,510  
313,421  
308,591  
315,819  
311,799  
319,510  
313,421  
308,591  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0