Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HAC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
362,209  
353,142  
396,503  
360,224  
381,468  
306,673  
310,341  
347,979  
340,168  
351,583  
127,224  
128,043  
174,625  
126,342  
181,346  
125,038  
100,548  
100,027  
81,328  
90,769  
49,230  
75,614  
68,025  
130,743  
78,315  
0  
0  
0  
0  
0  
5,181  
6,136  
5,302  
1,755  
1,153  
55,536  
42,801  
48,524  
20,056  
29,884  
0  
0  
0  
0  
0  
30,413  
30,378  
31,082  
7,505  
8,215  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,378  
5,240  
10,202  
5,240  
14,983  
14,745  
7,184  
7,240  
7,311  
6,686  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
2  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
362,209  
353,142  
396,503  
360,224  
381,468  
52,976  
62,420  
106,084  
55,139  
76,720  
52,976  
62,420  
106,084  
55,139  
76,720  
0  
0  
0  
0  
0  
309,233  
290,723  
290,419  
305,085  
304,747  
309,233  
290,723  
290,419  
305,085  
304,747  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0