Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HAC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
311,632  
307,922  
312,088  
322,374  
319,769  
263,256  
258,677  
261,261  
271,350  
272,931  
245,292  
240,515  
242,370  
263,533  
239,787  
17,964  
18,163  
18,891  
7,818  
33,144  
48,376  
49,245  
50,826  
51,024  
46,838  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
0  
6,430  
7,094  
8,036  
8,234  
9,259  
0  
0  
0  
0  
0  
24,466  
24,285  
24,285  
24,285  
24,285  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
0  
12,480  
12,866  
13,506  
13,506  
13,294  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
311,632  
307,922  
312,088  
322,374  
319,769  
9,911  
12,085  
13,238  
6,555  
7,970  
9,911  
12,085  
13,238  
6,555  
7,970  
0  
0  
0  
0  
0  
301,721  
295,837  
298,849  
315,819  
311,799  
301,721  
295,837  
298,849  
315,819  
311,799  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0