Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (GVT: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
532,685  
571,882  
607,735  
592,544  
638,513  
397,041  
427,164  
452,807  
428,036  
462,265  
19,854  
13,256  
15,635  
10,576  
17,914  
0  
0  
0  
0  
0  
163,959  
176,049  
195,114  
211,685  
198,541  
210,893  
237,859  
242,058  
205,774  
245,810  
2,335  
0  
0  
0  
0  
135,644  
144,718  
154,928  
164,508  
176,248  
0  
0  
0  
0  
0  
117,706  
126,599  
135,673  
142,996  
151,817  
0  
0  
0  
0  
0  
759  
638  
638  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,179  
17,481  
18,617  
21,512  
24,432  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
532,685  
571,882  
607,735  
592,544  
638,513  
434,783  
482,904  
519,818  
499,231  
547,768  
403,529  
419,299  
456,214  
435,627  
484,163  
31,254  
63,605  
63,605  
63,605  
63,605  
97,902  
88,978  
87,917  
93,312  
90,746  
97,902  
88,978  
87,917  
93,312  
90,746  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0