Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (GVR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
77,699,469  
75,002,499  
76,608,009  
 
 
18,388,279  
16,751,087  
18,246,176  
 
 
5,161,965  
3,759,432  
4,646,066  
 
 
5,599,665  
5,482,399  
5,749,255  
 
 
3,085,560  
2,416,778  
2,876,289  
 
 
3,560,236  
4,123,883  
3,957,577  
 
 
980,852  
968,594  
1,016,989  
 
 
59,311,190  
58,251,413  
58,361,833  
 
 
1,527,629  
1,360,094  
1,422,116  
 
 
25,307,054  
24,695,759  
24,715,407  
 
 
1,184,471  
1,167,558  
1,162,738  
 
 
25,537,785  
25,491,066  
24,924,394  
 
 
3,396,394  
3,369,991  
4,150,932  
 
 
2,357,858  
2,166,943  
1,986,246  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
77,699,469  
75,002,499  
76,608,009  
 
 
27,615,037  
27,032,009  
28,179,356  
 
 
9,735,353  
9,648,274  
11,084,536  
 
 
17,879,683  
17,383,735  
17,094,821  
 
 
50,084,433  
47,970,490  
48,428,653  
 
 
50,005,467  
47,855,321  
48,299,520  
 
 
78,966  
115,169  
129,133  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0