Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (GVR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
76,608,009  
72,086,446  
 
 
 
18,246,176  
16,831,505  
 
 
 
4,646,066  
5,791,596  
 
 
 
5,749,255  
3,714,690  
 
 
 
2,876,289  
3,011,242  
 
 
 
3,957,577  
3,593,892  
 
 
 
1,016,989  
720,085  
 
 
 
58,361,833  
55,254,941  
 
 
 
1,422,116  
987,261  
 
 
 
24,715,407  
20,050,098  
 
 
 
1,162,738  
1,021,680  
 
 
 
24,924,394  
28,522,918  
 
 
 
4,150,932  
3,100,992  
 
 
 
1,986,246  
1,571,992  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
76,608,009  
72,086,446  
 
 
 
28,179,356  
26,279,184  
 
 
 
11,084,536  
10,054,360  
 
 
 
17,094,821  
16,224,824  
 
 
 
48,428,653  
45,807,262  
 
 
 
48,299,520  
45,651,863  
 
 
 
129,133  
155,399  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0