Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (GVR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
72,086,446  
 
 
 
 
16,831,505  
 
 
 
 
5,791,596  
 
 
 
 
3,714,690  
 
 
 
 
3,011,242  
 
 
 
 
3,593,892  
 
 
 
 
720,085  
 
 
 
 
55,254,941  
 
 
 
 
987,261  
 
 
 
 
20,050,098  
 
 
 
 
1,021,680  
 
 
 
 
28,522,918  
 
 
 
 
3,100,992  
 
 
 
 
1,571,992  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
72,086,446  
 
 
 
 
26,279,184  
 
 
 
 
10,054,360  
 
 
 
 
16,224,824  
 
 
 
 
45,807,262  
 
 
 
 
45,651,863  
 
 
 
 
155,399  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0