Công ty Cổ phần Thuận Thảo (GTT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
841,845  
849,051  
858,016  
1,036,705  
1,049,780  
51,811  
50,055  
49,956  
219,690  
223,729  
113  
160  
106  
115  
239  
0  
0  
0  
0  
0  
48,226  
46,986  
46,778  
216,069  
215,733  
3,117  
2,711  
2,778  
3,183  
3,192  
355  
199  
295  
323  
4,565  
790,034  
798,995  
808,060  
817,015  
826,051  
371  
371  
371  
371  
371  
743,823  
749,748  
755,546  
761,375  
767,031  
0  
0  
0  
0  
0  
6,830  
6,830  
6,830  
6,816  
7,034  
0  
0  
0  
0  
0  
39,010  
42,047  
45,313  
48,453  
51,615  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
841,845  
849,051  
858,016  
1,036,705  
1,049,780  
1,387,407  
1,347,760  
1,281,468  
1,294,615  
1,283,915  
1,199,212  
1,162,423  
950,630  
976,346  
1,052,822  
188,196  
185,337  
330,838  
318,270  
231,092  
-545,562  
-498,709  
-423,452  
-257,910  
-234,135  
-545,562  
-498,709  
-423,452  
-257,910  
-234,135  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0