Công ty Cổ phần Thuận Thảo (GTT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
814,264  
822,840  
832,398  
841,845  
849,051  
50,333  
50,591  
51,459  
51,811  
50,055  
93  
90  
298  
113  
160  
0  
0  
0  
0  
0  
47,294  
47,570  
48,242  
48,226  
46,986  
2,515  
2,548  
2,611  
3,117  
2,711  
431  
384  
308  
355  
199  
763,931  
772,249  
780,939  
790,034  
798,995  
271  
271  
371  
371  
371  
726,323  
732,064  
737,935  
743,823  
749,748  
0  
0  
0  
0  
0  
8,099  
7,430  
6,858  
6,830  
6,830  
0  
0  
0  
0  
0  
29,237  
32,484  
35,775  
39,010  
42,047  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
814,264  
822,840  
832,398  
841,845  
849,051  
1,489,696  
1,455,438  
1,419,892  
1,386,994  
1,347,760  
1,347,494  
1,255,652  
1,224,589  
1,252,190  
1,162,423  
142,202  
199,787  
195,303  
134,804  
185,337  
-675,432  
-632,598  
-587,494  
-545,149  
-498,709  
-675,432  
-632,598  
-587,494  
-545,149  
-498,709  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0