Công ty Cổ phần Thuận Thảo (GTT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
849,051  
858,016  
1,036,705  
1,049,780  
1,011,456  
50,055  
49,956  
219,690  
223,729  
176,432  
160  
106  
115  
239  
152  
0  
0  
0  
0  
0  
46,986  
46,778  
216,069  
215,733  
171,085  
2,711  
2,778  
3,183  
3,192  
3,408  
199  
295  
323  
4,565  
1,786  
798,995  
808,060  
817,015  
826,051  
835,024  
371  
371  
371  
371  
461  
749,748  
755,546  
761,375  
767,031  
772,904  
0  
0  
0  
0  
0  
6,830  
6,830  
6,816  
7,034  
6,662  
0  
0  
0  
0  
0  
42,047  
45,313  
48,453  
51,615  
54,997  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
849,051  
858,016  
1,036,705  
1,049,780  
1,011,456  
1,347,760  
1,281,468  
1,294,615  
1,283,915  
1,250,083  
1,162,423  
950,630  
976,346  
1,052,822  
929,169  
185,337  
330,838  
318,270  
231,092  
320,914  
-498,709  
-423,452  
-257,910  
-234,135  
-238,627  
-498,709  
-423,452  
-257,910  
-234,135  
-238,627  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0