Công ty Cổ phần Thuận Thảo (GTT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
832,398  
841,845  
849,051  
858,016  
1,036,705  
51,459  
51,811  
50,055  
49,956  
219,690  
298  
113  
160  
106  
115  
0  
0  
0  
0  
0  
48,242  
48,226  
46,986  
46,778  
216,069  
2,611  
3,117  
2,711  
2,778  
3,183  
308  
355  
199  
295  
323  
780,939  
790,034  
798,995  
808,060  
817,015  
371  
371  
371  
371  
371  
737,935  
743,823  
749,748  
755,546  
761,375  
0  
0  
0  
0  
0  
6,858  
6,830  
6,830  
6,830  
6,816  
0  
0  
0  
0  
0  
35,775  
39,010  
42,047  
45,313  
48,453  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
832,398  
841,845  
849,051  
858,016  
1,036,705  
1,419,892  
1,386,994  
1,347,760  
1,281,468  
1,294,615  
1,224,589  
1,252,190  
1,162,423  
950,630  
976,346  
195,303  
134,804  
185,337  
330,838  
318,270  
-587,494  
-545,149  
-498,709  
-423,452  
-257,910  
-587,494  
-545,149  
-498,709  
-423,452  
-257,910  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0