Công ty Cổ phần Thuận Thảo (GTT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
1,049,780  
1,011,456  
1,439,634  
1,463,813  
 
223,729  
176,432  
550,184  
541,803  
 
239  
152  
623  
235  
 
0  
0  
0  
0  
 
215,733  
171,085  
543,099  
533,923  
 
3,192  
3,408  
3,507  
3,829  
 
4,565  
1,786  
2,955  
3,815  
 
826,051  
835,024  
889,451  
922,010  
 
371  
461  
461  
471  
 
767,031  
772,904  
824,434  
853,740  
 
0  
0  
0  
0  
 
7,034  
6,662  
6,205  
6,067  
 
0  
0  
0  
0  
 
51,615  
54,997  
58,351  
61,732  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
1,049,780  
1,011,456  
1,439,634  
1,463,813  
 
1,283,915  
1,250,083  
1,294,919  
1,282,233  
 
1,052,822  
929,169  
928,942  
906,919  
 
231,092  
320,914  
365,977  
375,314  
 
-234,135  
-238,627  
144,715  
181,580  
 
-234,135  
-238,627  
144,715  
181,580  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0