Công ty Cổ phần Thuận Thảo (GTT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,036,705  
1,049,780  
1,011,456  
1,439,634  
1,463,813  
219,690  
223,729  
176,432  
550,184  
541,803  
115  
239  
152  
623  
235  
0  
0  
0  
0  
0  
216,069  
215,733  
171,085  
543,099  
533,923  
3,183  
3,192  
3,408  
3,507  
3,829  
323  
4,565  
1,786  
2,955  
3,815  
817,015  
826,051  
835,024  
889,451  
922,010  
371  
371  
461  
461  
471  
761,375  
767,031  
772,904  
824,434  
853,740  
0  
0  
0  
0  
0  
6,816  
7,034  
6,662  
6,205  
6,067  
0  
0  
0  
0  
0  
48,453  
51,615  
54,997  
58,351  
61,732  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,036,705  
1,049,780  
1,011,456  
1,439,634  
1,463,813  
1,294,615  
1,283,915  
1,250,083  
1,294,919  
1,282,233  
976,346  
1,052,822  
929,169  
928,942  
906,919  
318,270  
231,092  
320,914  
365,977  
375,314  
-257,910  
-234,135  
-238,627  
144,715  
181,580  
-257,910  
-234,135  
-238,627  
144,715  
181,580  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0