Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
716,803  
699,337  
662,184  
804,334  
731,339  
563,882  
540,284  
489,685  
630,613  
548,692  
222,348  
210,526  
197,939  
240,311  
147,975  
0  
0  
0  
0  
0  
189,244  
193,166  
191,118  
323,931  
353,857  
144,086  
128,063  
81,642  
65,032  
37,952  
8,205  
8,529  
18,986  
1,338  
8,908  
152,920  
159,052  
172,499  
173,721  
182,648  
16,608  
17,981  
18,768  
14,356  
16,038  
75,358  
78,361  
88,928  
93,062  
97,839  
0  
0  
0  
0  
0  
2,344  
2,312  
860  
866  
688  
0  
0  
0  
1,500  
0  
58,610  
60,398  
63,943  
63,938  
68,082  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
716,803  
699,337  
662,184  
804,334  
731,339  
412,857  
403,826  
360,940  
494,031  
530,650  
412,254  
403,154  
360,201  
493,223  
529,774  
603  
671  
740  
808  
877  
303,946  
295,511  
301,244  
310,303  
200,689  
303,124  
294,690  
300,422  
309,482  
199,868  
821  
821  
821  
821  
821  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0