Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
731,339  
 
 
 
 
548,692  
 
 
 
 
147,975  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
353,857  
 
 
 
 
37,952  
 
 
 
 
8,908  
 
 
 
 
182,648  
 
 
 
 
16,038  
 
 
 
 
97,839  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
688  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
68,082  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
731,339  
 
 
 
 
530,650  
 
 
 
 
529,774  
 
 
 
 
877  
 
 
 
 
200,689  
 
 
 
 
199,868  
 
 
 
 
821  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0