Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
779,108  
906,025  
716,803  
699,337  
662,184  
634,984  
757,580  
563,882  
540,284  
489,685  
274,786  
297,452  
222,348  
210,526  
197,939  
0  
0  
0  
0  
0  
191,385  
394,681  
189,244  
193,166  
191,118  
143,171  
65,223  
144,086  
128,063  
81,642  
25,641  
223  
8,205  
8,529  
18,986  
144,124  
148,445  
152,920  
159,052  
172,499  
18,490  
15,959  
16,608  
17,981  
18,768  
68,047  
73,123  
75,358  
78,361  
88,928  
0  
0  
0  
0  
0  
2,529  
2,529  
2,344  
2,312  
860  
0  
0  
0  
0  
0  
55,058  
56,834  
58,610  
60,398  
63,943  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
779,108  
906,025  
716,803  
699,337  
662,184  
482,393  
585,203  
412,857  
403,826  
360,940  
481,926  
584,668  
412,254  
403,154  
360,201  
466  
535  
603  
671  
740  
296,715  
320,822  
303,946  
295,511  
301,244  
295,894  
320,001  
303,124  
294,690  
300,422  
821  
821  
821  
821  
821  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0