Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
827,705  
710,335  
740,631  
779,108  
906,025  
644,745  
560,066  
590,419  
634,984  
757,580  
149,732  
194,624  
249,673  
274,786  
297,452  
37,000  
0  
0  
0  
0  
391,528  
219,004  
168,921  
191,385  
394,681  
66,218  
137,027  
157,585  
143,171  
65,223  
267  
9,412  
14,240  
25,641  
223  
182,960  
150,268  
150,212  
144,124  
148,445  
16,457  
17,188  
17,138  
18,490  
15,959  
75,888  
61,632  
66,369  
68,047  
73,123  
0  
0  
0  
0  
0  
40,886  
19,943  
13,403  
2,529  
2,529  
0  
0  
0  
0  
0  
49,730  
51,506  
53,303  
55,058  
56,834  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
827,705  
710,335  
740,631  
779,108  
906,025  
512,293  
392,806  
437,449  
482,393  
585,203  
512,032  
392,476  
437,051  
481,926  
584,668  
261  
329  
398  
466  
535  
315,412  
317,529  
303,182  
296,715  
320,822  
314,302  
316,377  
302,031  
295,894  
320,001  
1,110  
1,152  
1,151  
821  
821  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0