Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
699,337  
662,184  
804,334  
731,339  
 
540,284  
489,685  
630,613  
548,692  
 
210,526  
197,939  
240,311  
147,975  
 
0  
0  
0  
0  
 
193,166  
191,118  
323,931  
353,857  
 
128,063  
81,642  
65,032  
37,952  
 
8,529  
18,986  
1,338  
8,908  
 
159,052  
172,499  
173,721  
182,648  
 
17,981  
18,768  
14,356  
16,038  
 
78,361  
88,928  
93,062  
97,839  
 
0  
0  
0  
0  
 
2,312  
860  
866  
688  
 
0  
0  
1,500  
0  
 
60,398  
63,943  
63,938  
68,082  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
699,337  
662,184  
804,334  
731,339  
 
403,826  
360,940  
494,031  
530,650  
 
403,154  
360,201  
493,223  
529,774  
 
671  
740  
808  
877  
 
295,511  
301,244  
310,303  
200,689  
 
294,690  
300,422  
309,482  
199,868  
 
821  
821  
821  
821  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0