Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
740,631  
779,108  
906,025  
716,803  
699,337  
590,419  
634,984  
757,580  
563,882  
540,284  
249,673  
274,786  
297,452  
222,348  
210,526  
0  
0  
0  
0  
0  
168,921  
191,385  
394,681  
189,244  
193,166  
157,585  
143,171  
65,223  
144,086  
128,063  
14,240  
25,641  
223  
8,205  
8,529  
150,212  
144,124  
148,445  
152,920  
159,052  
17,138  
18,490  
15,959  
16,608  
17,981  
66,369  
68,047  
73,123  
75,358  
78,361  
0  
0  
0  
0  
0  
13,403  
2,529  
2,529  
2,344  
2,312  
0  
0  
0  
0  
0  
53,303  
55,058  
56,834  
58,610  
60,398  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
740,631  
779,108  
906,025  
716,803  
699,337  
437,449  
482,393  
585,203  
412,857  
403,826  
437,051  
481,926  
584,668  
412,254  
403,154  
398  
466  
535  
603  
671  
303,182  
296,715  
320,822  
303,946  
295,511  
302,031  
295,894  
320,001  
303,124  
294,690  
1,151  
821  
821  
821  
821  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0