Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
804,334  
731,339  
 
 
 
630,613  
548,692  
 
 
 
240,311  
147,975  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
323,931  
353,857  
 
 
 
65,032  
37,952  
 
 
 
1,338  
8,908  
 
 
 
173,721  
182,648  
 
 
 
14,356  
16,038  
 
 
 
93,062  
97,839  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
866  
688  
 
 
 
1,500  
0  
 
 
 
63,938  
68,082  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
804,334  
731,339  
 
 
 
494,031  
530,650  
 
 
 
493,223  
529,774  
 
 
 
808  
877  
 
 
 
310,303  
200,689  
 
 
 
309,482  
199,868  
 
 
 
821  
821  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0