Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
710,335  
740,631  
779,108  
906,025  
716,803  
560,066  
590,419  
634,984  
757,580  
563,882  
194,624  
249,673  
274,786  
297,452  
222,348  
0  
0  
0  
0  
0  
219,004  
168,921  
191,385  
394,681  
189,244  
137,027  
157,585  
143,171  
65,223  
144,086  
9,412  
14,240  
25,641  
223  
8,205  
150,268  
150,212  
144,124  
148,445  
152,920  
17,188  
17,138  
18,490  
15,959  
16,608  
61,632  
66,369  
68,047  
73,123  
75,358  
0  
0  
0  
0  
0  
19,943  
13,403  
2,529  
2,529  
2,344  
0  
0  
0  
0  
0  
51,506  
53,303  
55,058  
56,834  
58,610  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
710,335  
740,631  
779,108  
906,025  
716,803  
392,806  
437,449  
482,393  
585,203  
412,857  
392,476  
437,051  
481,926  
584,668  
412,254  
329  
398  
466  
535  
603  
317,529  
303,182  
296,715  
320,822  
303,946  
316,377  
302,031  
295,894  
320,001  
303,124  
1,152  
1,151  
821  
821  
821  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0