Công ty cổ phần GTNFOODS (GTN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,740,109  
4,286,961  
4,345,468  
4,065,703  
3,551,635  
2,284,181  
2,396,139  
2,436,793  
2,136,053  
2,611,044  
169,070  
154,302  
209,504  
613,272  
31,837  
1,038,057  
1,051,018  
1,071,006  
668,864  
551,219  
647,140  
681,484  
685,361  
394,921  
1,937,218  
399,637  
471,407  
429,238  
436,552  
72,310  
30,277  
37,928  
41,684  
22,444  
18,461  
2,455,928  
1,890,822  
1,908,675  
1,929,650  
940,591  
16,870  
10,027  
10,027  
16,930  
34,970  
828,641  
533,089  
488,630  
519,876  
251,119  
0  
0  
0  
0  
0  
28,792  
29,057  
82,150  
1,912  
23,926  
542,624  
541,649  
539,642  
588,376  
497,292  
1,039,001  
777,000  
788,226  
802,557  
133,284  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,740,109  
4,286,961  
4,345,468  
4,065,703  
3,551,635  
978,400  
839,922  
846,971  
504,777  
727,815  
769,485  
808,513  
819,019  
482,896  
623,540  
208,915  
31,409  
27,953  
21,881  
104,274  
3,761,709  
3,447,039  
3,498,497  
3,560,926  
2,823,820  
3,757,209  
3,442,539  
3,493,997  
3,556,427  
2,819,320  
4,500  
4,500  
4,500  
4,500  
4,500  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0