Công ty cổ phần GTNFOODS (GTN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,732,615  
4,780,495  
4,817,690  
4,806,450  
4,740,109  
2,415,260  
2,407,966  
2,434,305  
2,358,975  
2,284,181  
257,115  
230,302  
328,633  
174,747  
169,070  
879,637  
873,541  
897,225  
1,034,006  
1,038,057  
843,004  
886,369  
733,447  
669,661  
647,140  
410,396  
393,060  
445,415  
452,423  
399,637  
25,107  
24,694  
29,586  
28,139  
30,277  
2,317,355  
2,372,529  
2,383,385  
2,447,475  
2,455,928  
32,068  
4,936  
4,967  
4,967  
16,870  
648,891  
687,677  
772,477  
806,007  
828,641  
15,519  
4,483  
4,573  
0  
0  
30,764  
29,331  
30,207  
30,332  
28,792  
590,149  
621,312  
527,419  
532,993  
542,624  
999,965  
1,024,790  
1,043,741  
1,073,176  
1,039,001  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,732,615  
4,780,495  
4,817,690  
4,806,450  
4,740,109  
965,253  
950,899  
948,481  
957,782  
978,400  
756,245  
736,872  
734,528  
739,519  
769,485  
209,008  
214,028  
213,954  
218,263  
208,915  
3,767,362  
3,829,596  
3,869,209  
3,848,668  
3,761,709  
3,767,363  
3,829,596  
3,869,209  
3,848,668  
3,757,209  
0  
0  
0  
0  
4,500  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0