Công ty cổ phần GTNFOODS (GTN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,551,635  
2,264,467  
2,210,302  
2,168,478  
2,104,522  
2,611,044  
1,448,184  
1,391,167  
1,288,276  
974,513  
31,837  
260,840  
274,097  
404,415  
58,959  
551,219  
117,344  
67,344  
64,601  
67,110  
1,937,218  
908,305  
928,114  
695,089  
705,277  
72,310  
135,414  
107,987  
115,274  
124,302  
18,461  
26,282  
13,624  
8,898  
18,866  
940,591  
816,283  
819,135  
880,202  
1,130,009  
34,970  
35,000  
31,573  
31,743  
47,319  
251,119  
214,231  
219,344  
300,772  
326,648  
0  
0  
0  
0  
0  
23,926  
9,045  
8,635  
8,506  
1,958  
497,292  
523,030  
522,003  
395,298  
384,331  
133,284  
34,977  
37,580  
143,883  
369,754  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,551,635  
2,264,467  
2,210,302  
2,168,478  
2,104,522  
727,815  
622,385  
575,417  
435,688  
1,106,621  
623,540  
303,735  
253,283  
388,232  
870,892  
104,274  
318,650  
322,134  
47,457  
235,728  
2,823,820  
1,642,082  
1,634,884  
1,732,789  
997,902  
2,819,320  
1,637,582  
1,634,885  
1,732,790  
997,902  
4,500  
4,500  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0