Công ty cổ phần GTNFOODS (GTN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,817,690  
4,806,450  
4,740,109  
4,286,961  
4,345,468  
2,434,305  
2,358,975  
2,284,181  
2,396,139  
2,436,793  
328,633  
174,747  
169,070  
154,302  
209,504  
897,225  
1,034,006  
1,038,057  
1,051,018  
1,071,006  
733,447  
669,661  
647,140  
681,484  
685,361  
445,415  
452,423  
399,637  
471,407  
429,238  
29,586  
28,139  
30,277  
37,928  
41,684  
2,383,385  
2,447,475  
2,455,928  
1,890,822  
1,908,675  
4,967  
4,967  
16,870  
10,027  
10,027  
772,477  
806,007  
828,641  
533,089  
488,630  
4,573  
0  
0  
0  
0  
30,207  
30,332  
28,792  
29,057  
82,150  
527,419  
532,993  
542,624  
541,649  
539,642  
1,043,741  
1,073,176  
1,039,001  
777,000  
788,226  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,817,690  
4,806,450  
4,740,109  
4,286,961  
4,345,468  
948,481  
957,782  
978,400  
839,922  
846,971  
734,528  
739,519  
769,485  
808,513  
819,019  
213,954  
218,263  
208,915  
31,409  
27,953  
3,869,209  
3,848,668  
3,761,709  
3,447,039  
3,498,497  
3,869,209  
3,848,668  
3,757,209  
3,442,539  
3,493,997  
0  
0  
4,500  
4,500  
4,500  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0