Công ty cổ phần GTNFOODS (GTN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,264,467  
2,210,302  
2,168,478  
2,104,522  
1,526,861  
1,448,184  
1,391,167  
1,288,276  
974,513  
1,053,621  
260,840  
274,097  
404,415  
58,959  
25,273  
117,344  
67,344  
64,601  
67,110  
64,706  
908,305  
928,114  
695,089  
705,277  
800,945  
135,414  
107,987  
115,274  
124,302  
150,684  
26,282  
13,624  
8,898  
18,866  
12,013  
816,283  
819,135  
880,202  
1,130,009  
473,240  
35,000  
31,573  
31,743  
47,319  
30,000  
214,231  
219,344  
300,772  
326,648  
237,599  
0  
0  
0  
0  
0  
9,045  
8,635  
8,506  
1,958  
1,128  
523,030  
522,003  
395,298  
384,331  
200,370  
34,977  
37,580  
143,883  
369,754  
4,143  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,264,467  
2,210,302  
2,168,478  
2,104,522  
1,526,861  
622,385  
575,417  
435,688  
1,106,621  
617,352  
303,735  
253,283  
388,232  
870,892  
617,352  
318,650  
322,134  
47,457  
235,728  
0  
1,642,082  
1,634,884  
1,732,789  
997,902  
909,509  
1,637,582  
1,634,885  
1,732,790  
997,902  
909,509  
4,500  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0