Công ty cổ phần GTNFOODS (GTN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,806,450  
4,740,109  
4,286,961  
4,345,468  
4,065,703  
2,358,975  
2,284,181  
2,396,139  
2,436,793  
2,136,053  
174,747  
169,070  
154,302  
209,504  
613,272  
1,034,006  
1,038,057  
1,051,018  
1,071,006  
668,864  
669,661  
647,140  
681,484  
685,361  
394,921  
452,423  
399,637  
471,407  
429,238  
436,552  
28,139  
30,277  
37,928  
41,684  
22,444  
2,447,475  
2,455,928  
1,890,822  
1,908,675  
1,929,650  
4,967  
16,870  
10,027  
10,027  
16,930  
806,007  
828,641  
533,089  
488,630  
519,876  
0  
0  
0  
0  
0  
30,332  
28,792  
29,057  
82,150  
1,912  
532,993  
542,624  
541,649  
539,642  
588,376  
1,073,176  
1,039,001  
777,000  
788,226  
802,557  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,806,450  
4,740,109  
4,286,961  
4,345,468  
4,065,703  
957,782  
978,400  
839,922  
846,971  
504,777  
739,519  
769,485  
808,513  
819,019  
482,896  
218,263  
208,915  
31,409  
27,953  
21,881  
3,848,668  
3,761,709  
3,447,039  
3,498,497  
3,560,926  
3,848,668  
3,757,209  
3,442,539  
3,493,997  
3,556,427  
0  
4,500  
4,500  
4,500  
4,500  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0