Công ty Cổ phần Trà Rồng Vàng (GTC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,119  
 
 
 
 
3,405  
 
 
 
 
1,164  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,141  
 
 
 
 
271  
 
 
 
 
829  
 
 
 
 
2,714  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,552  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
162  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,119  
 
 
 
 
2,217  
 
 
 
 
2,203  
 
 
 
 
14  
 
 
 
 
3,902  
 
 
 
 
3,902  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0