Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
501,049  
462,991  
425,436  
362,292  
345,610  
445,070  
355,321  
316,457  
304,709  
285,810  
19,542  
27,091  
13,091  
12,075  
24,105  
303,863  
229,920  
210,823  
182,066  
149,950  
47,049  
34,727  
40,834  
34,490  
47,980  
68,925  
57,137  
46,981  
68,518  
59,879  
5,691  
6,445  
4,729  
7,560  
3,896  
55,979  
107,671  
108,979  
57,584  
59,800  
0  
0  
0  
0  
0  
42,299  
43,720  
45,276  
43,734  
50,215  
4,543  
4,620  
4,697  
4,774  
0  
0  
0  
0  
0  
216  
7,800  
57,800  
57,800  
7,800  
7,800  
1,337  
1,530  
1,206  
1,276  
1,570  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
501,049  
462,991  
425,436  
362,292  
345,610  
348,088  
300,142  
266,534  
207,431  
194,198  
348,088  
300,142  
266,534  
207,431  
194,198  
0  
0  
0  
0  
0  
152,961  
162,849  
158,902  
154,861  
151,412  
152,961  
162,849  
158,902  
154,861  
151,412  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0