Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
455,349  
468,402  
515,351  
501,049  
462,991  
406,044  
415,079  
460,732  
445,070  
355,321  
18,636  
17,868  
34,367  
19,542  
27,091  
254,883  
292,866  
299,844  
303,863  
229,920  
50,926  
39,424  
49,369  
47,049  
34,727  
76,022  
61,074  
73,562  
68,925  
57,137  
5,577  
3,847  
3,591  
5,691  
6,445  
49,305  
53,323  
54,619  
55,979  
107,671  
0  
0  
0  
0  
0  
41,283  
40,410  
40,936  
42,299  
43,720  
4,312  
4,389  
4,466  
4,543  
4,620  
0  
0  
0  
0  
0  
2,000  
7,800  
7,800  
7,800  
57,800  
1,710  
725  
1,417  
1,337  
1,530  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
455,349  
468,402  
515,351  
501,049  
462,991  
290,268  
306,240  
357,256  
348,088  
300,142  
290,268  
306,240  
357,256  
348,088  
300,142  
0  
0  
0  
0  
0  
165,082  
162,162  
158,096  
152,961  
162,849  
165,082  
162,162  
158,096  
152,961  
162,849  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0