Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
425,436  
362,292  
345,610  
307,022  
207,095  
316,457  
304,709  
285,810  
245,032  
146,711  
13,091  
12,075  
24,105  
24,194  
40,463  
210,823  
182,066  
149,950  
109,350  
11,000  
40,834  
34,490  
47,980  
46,074  
48,921  
46,981  
68,518  
59,879  
59,247  
43,060  
4,729  
7,560  
3,896  
6,167  
3,267  
108,979  
57,584  
59,800  
61,990  
60,384  
0  
0  
0  
0  
0  
45,276  
43,734  
50,215  
47,200  
46,018  
4,697  
4,774  
0  
4,928  
5,005  
0  
0  
216  
241  
0  
57,800  
7,800  
7,800  
7,800  
7,800  
1,206  
1,276  
1,570  
1,821  
1,561  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
425,436  
362,292  
345,610  
307,022  
207,095  
266,534  
207,431  
194,198  
145,361  
48,273  
266,534  
207,431  
194,198  
145,361  
48,273  
0  
0  
0  
0  
0  
158,902  
154,861  
151,412  
161,662  
158,823  
158,902  
154,861  
151,412  
161,662  
158,823  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0