Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
462,991  
425,436  
362,292  
345,610  
307,022  
355,321  
316,457  
304,709  
285,810  
245,032  
27,091  
13,091  
12,075  
24,105  
24,194  
229,920  
210,823  
182,066  
149,950  
109,350  
34,727  
40,834  
34,490  
47,980  
46,074  
57,137  
46,981  
68,518  
59,879  
59,247  
6,445  
4,729  
7,560  
3,896  
6,167  
107,671  
108,979  
57,584  
59,800  
61,990  
0  
0  
0  
0  
0  
43,720  
45,276  
43,734  
50,215  
47,200  
4,620  
4,697  
4,774  
0  
4,928  
0  
0  
0  
216  
241  
57,800  
57,800  
7,800  
7,800  
7,800  
1,530  
1,206  
1,276  
1,570  
1,821  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
462,991  
425,436  
362,292  
345,610  
307,022  
300,142  
266,534  
207,431  
194,198  
145,361  
300,142  
266,534  
207,431  
194,198  
145,361  
0  
0  
0  
0  
0  
162,849  
158,902  
154,861  
151,412  
161,662  
162,849  
158,902  
154,861  
151,412  
161,662  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0