Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
657,258  
625,729  
579,825  
455,349  
468,402  
613,358  
580,431  
532,640  
406,044  
415,079  
34,942  
29,219  
18,893  
18,636  
17,868  
358,534  
342,742  
291,693  
254,883  
292,866  
94,497  
56,902  
79,727  
50,926  
39,424  
121,880  
149,590  
137,871  
76,022  
61,074  
3,504  
1,978  
4,457  
5,577  
3,847  
43,900  
45,297  
47,185  
49,305  
53,323  
0  
0  
0  
0  
0  
36,235  
37,708  
39,399  
41,283  
40,410  
4,081  
4,158  
4,235  
4,312  
4,389  
0  
0  
0  
0  
0  
2,104  
2,000  
2,000  
2,000  
7,800  
1,481  
1,431  
1,551  
1,710  
725  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
657,258  
625,729  
579,825  
455,349  
468,402  
494,402  
466,617  
426,535  
290,268  
306,240  
494,402  
466,617  
426,535  
290,268  
306,240  
0  
0  
0  
0  
0  
162,856  
159,112  
153,290  
165,082  
162,162  
162,856  
159,112  
153,290  
165,082  
162,162  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0