Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
579,825  
455,349  
468,402  
515,351  
501,049  
532,640  
406,044  
415,079  
460,732  
445,070  
18,893  
18,636  
17,868  
34,367  
19,542  
291,693  
254,883  
292,866  
299,844  
303,863  
79,727  
50,926  
39,424  
49,369  
47,049  
137,871  
76,022  
61,074  
73,562  
68,925  
4,457  
5,577  
3,847  
3,591  
5,691  
47,185  
49,305  
53,323  
54,619  
55,979  
0  
0  
0  
0  
0  
39,399  
41,283  
40,410  
40,936  
42,299  
4,235  
4,312  
4,389  
4,466  
4,543  
0  
0  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
7,800  
7,800  
7,800  
1,551  
1,710  
725  
1,417  
1,337  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
579,825  
455,349  
468,402  
515,351  
501,049  
426,535  
290,268  
306,240  
357,256  
348,088  
426,535  
290,268  
306,240  
357,256  
348,088  
0  
0  
0  
0  
0  
153,290  
165,082  
162,162  
158,096  
152,961  
153,290  
165,082  
162,162  
158,096  
152,961  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0