Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
661,263  
657,258  
625,729  
579,825  
455,349  
613,501  
613,358  
580,431  
532,640  
406,044  
35,314  
34,942  
29,219  
18,893  
18,636  
351,041  
358,534  
342,742  
291,693  
254,883  
35,247  
94,497  
56,902  
79,727  
50,926  
185,222  
121,880  
149,590  
137,871  
76,022  
6,676  
3,504  
1,978  
4,457  
5,577  
47,762  
43,900  
45,297  
47,185  
49,305  
0  
0  
0  
0  
0  
39,551  
36,235  
37,708  
39,399  
41,283  
4,004  
4,081  
4,158  
4,235  
4,312  
498  
0  
0  
0  
0  
2,000  
2,104  
2,000  
2,000  
2,000  
1,709  
1,481  
1,431  
1,551  
1,710  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
661,263  
657,258  
625,729  
579,825  
455,349  
494,325  
494,402  
466,617  
426,535  
290,268  
494,325  
494,402  
466,617  
426,535  
290,268  
0  
0  
0  
0  
0  
166,938  
162,856  
159,112  
153,290  
165,082  
166,938  
162,856  
159,112  
153,290  
165,082  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0