Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế (GSP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
514,431  
493,273  
690,634  
710,635  
 
446,502  
420,589  
604,344  
472,824  
 
88,718  
119,554  
72,507  
83,967  
 
250,000  
205,000  
250,000  
240,000  
 
98,478  
82,745  
275,928  
136,772  
 
6,388  
11,550  
4,753  
8,532  
 
2,917  
1,740  
1,156  
3,553  
 
67,929  
72,684  
86,290  
237,811  
 
1,147  
1,147  
931  
1,643  
 
66,782  
71,537  
70,246  
219,689  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
15,112  
5,052  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
11,427  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
514,431  
493,273  
690,634  
710,635  
 
124,156  
116,479  
320,246  
267,718  
 
119,586  
113,730  
306,100  
210,933  
 
4,570  
2,748  
14,146  
56,786  
 
390,275  
376,794  
370,388  
442,917  
 
390,275  
376,794  
370,388  
442,917  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0