Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế (GSP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
471,870  
514,431  
493,273  
690,634  
 
404,960  
446,502  
420,589  
604,344  
 
120,643  
88,718  
119,554  
72,507  
 
180,000  
250,000  
205,000  
250,000  
 
91,331  
98,478  
82,745  
275,928  
 
5,561  
6,388  
11,550  
4,753  
 
7,425  
2,917  
1,740  
1,156  
 
66,909  
67,929  
72,684  
86,290  
 
1,147  
1,147  
1,147  
931  
 
62,083  
66,782  
71,537  
70,246  
 
0  
0  
0  
0  
 
3,495  
0  
0  
15,112  
 
0  
0  
0  
0  
 
184  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
471,870  
514,431  
493,273  
690,634  
 
110,869  
124,156  
116,479  
320,246  
 
104,095  
119,586  
113,730  
306,100  
 
6,774  
4,570  
2,748  
14,146  
 
361,001  
390,275  
376,794  
370,388  
 
361,001  
390,275  
376,794  
370,388  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0