Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế (GSP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
669,561  
507,957  
563,797  
514,901  
493,705  
404,158  
460,581  
507,052  
457,058  
426,780  
87,135  
125,324  
77,822  
87,553  
111,537  
165,000  
220,000  
230,000  
230,000  
220,000  
123,396  
97,440  
182,345  
119,118  
83,393  
19,080  
10,746  
6,050  
11,545  
4,248  
9,547  
7,071  
10,835  
8,841  
7,603  
265,403  
47,375  
56,745  
57,843  
66,925  
1,010  
1,147  
1,147  
1,147  
1,147  
43,163  
46,228  
49,429  
52,638  
57,354  
0  
0  
0  
0  
0  
221,230  
0  
6,096  
3,926  
8,240  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
73  
131  
184  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
669,561  
507,957  
563,797  
514,901  
493,682  
281,420  
133,292  
162,804  
127,954  
122,391  
119,036  
128,789  
153,287  
126,631  
113,948  
162,384  
4,503  
9,517  
1,324  
8,442  
388,141  
374,664  
400,993  
386,946  
371,291  
388,141  
374,664  
400,993  
386,946  
371,291  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0