Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế (GSP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
710,635  
733,321  
666,300  
650,060  
663,880  
472,824  
490,845  
410,555  
369,506  
371,545  
83,967  
88,385  
69,288  
75,802  
38,966  
240,000  
220,000  
211,500  
161,500  
210,000  
136,772  
167,544  
111,443  
110,309  
105,616  
8,532  
11,766  
15,601  
17,951  
14,957  
3,553  
3,150  
2,723  
3,943  
2,006  
237,811  
242,476  
255,745  
280,554  
292,335  
1,643  
1,632  
1,632  
1,632  
1,632  
219,689  
230,446  
242,031  
253,364  
265,051  
0  
0  
0  
0  
0  
5,052  
851  
0  
85  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,427  
9,546  
12,081  
25,473  
25,651  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
710,635  
733,321  
666,300  
650,060  
663,880  
267,718  
269,626  
219,259  
209,075  
243,646  
210,933  
219,053  
163,475  
139,618  
166,821  
56,786  
50,573  
55,784  
69,457  
76,825  
442,917  
463,695  
447,041  
440,985  
420,234  
442,917  
463,695  
447,041  
440,985  
420,234  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0