Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế (GSP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
563,797  
514,901  
493,705  
471,870  
514,431  
507,052  
457,058  
426,780  
404,960  
446,502  
77,822  
87,553  
111,537  
120,643  
88,718  
230,000  
230,000  
220,000  
180,000  
250,000  
182,345  
119,118  
83,393  
91,331  
98,478  
6,050  
11,545  
4,248  
5,561  
6,388  
10,835  
8,841  
7,603  
7,425  
2,917  
56,745  
57,843  
66,925  
66,909  
67,929  
1,147  
1,147  
1,147  
1,147  
1,147  
49,429  
52,638  
57,354  
62,083  
66,782  
0  
0  
0  
0  
0  
6,096  
3,926  
8,240  
3,495  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
73  
131  
184  
184  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
563,797  
514,901  
493,682  
471,870  
514,431  
162,804  
127,954  
122,391  
110,869  
124,156  
153,287  
126,631  
113,948  
104,095  
119,586  
9,517  
1,324  
8,442  
6,774  
4,570  
400,993  
386,946  
371,291  
361,001  
390,275  
400,993  
386,946  
371,291  
361,001  
390,275  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0