Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế (GSP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
507,957  
563,797  
514,901  
493,705  
471,870  
460,581  
507,052  
457,058  
426,780  
404,960  
125,324  
77,822  
87,553  
111,537  
120,643  
220,000  
230,000  
230,000  
220,000  
180,000  
97,440  
182,345  
119,118  
83,393  
91,331  
10,746  
6,050  
11,545  
4,248  
5,561  
7,071  
10,835  
8,841  
7,603  
7,425  
47,375  
56,745  
57,843  
66,925  
66,909  
1,147  
1,147  
1,147  
1,147  
1,147  
46,228  
49,429  
52,638  
57,354  
62,083  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,096  
3,926  
8,240  
3,495  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
73  
131  
184  
184  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
507,957  
563,797  
514,901  
493,682  
471,870  
133,292  
162,804  
127,954  
122,391  
110,869  
128,789  
153,287  
126,631  
113,948  
104,095  
4,503  
9,517  
1,324  
8,442  
6,774  
374,664  
400,993  
386,946  
371,291  
361,001  
374,664  
400,993  
386,946  
371,291  
361,001  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0