Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế (GSP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
690,634  
710,635  
733,321  
666,300  
650,060  
604,344  
472,824  
490,845  
410,555  
369,506  
72,507  
83,967  
88,385  
69,288  
75,802  
250,000  
240,000  
220,000  
211,500  
161,500  
275,928  
136,772  
167,544  
111,443  
110,309  
4,753  
8,532  
11,766  
15,601  
17,951  
1,156  
3,553  
3,150  
2,723  
3,943  
86,290  
237,811  
242,476  
255,745  
280,554  
931  
1,643  
1,632  
1,632  
1,632  
70,246  
219,689  
230,446  
242,031  
253,364  
0  
0  
0  
0  
0  
15,112  
5,052  
851  
0  
85  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,427  
9,546  
12,081  
25,473  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
690,634  
710,635  
733,321  
666,300  
650,060  
320,246  
267,718  
269,626  
219,259  
209,075  
306,100  
210,933  
219,053  
163,475  
139,618  
14,146  
56,786  
50,573  
55,784  
69,457  
370,388  
442,917  
463,695  
447,041  
440,985  
370,388  
442,917  
463,695  
447,041  
440,985  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0