Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế (GSP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
514,901  
493,705  
471,870  
514,431  
493,273  
457,058  
426,780  
404,960  
446,502  
420,589  
87,553  
111,537  
120,643  
88,718  
119,554  
230,000  
220,000  
180,000  
250,000  
205,000  
119,118  
83,393  
91,331  
98,478  
82,745  
11,545  
4,248  
5,561  
6,388  
11,550  
8,841  
7,603  
7,425  
2,917  
1,740  
57,843  
66,925  
66,909  
67,929  
72,684  
1,147  
1,147  
1,147  
1,147  
1,147  
52,638  
57,354  
62,083  
66,782  
71,537  
0  
0  
0  
0  
0  
3,926  
8,240  
3,495  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
131  
184  
184  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
514,901  
493,682  
471,870  
514,431  
493,273  
127,954  
122,391  
110,869  
124,156  
116,479  
126,631  
113,948  
104,095  
119,586  
113,730  
1,324  
8,442  
6,774  
4,570  
2,748  
386,946  
371,291  
361,001  
390,275  
376,794  
386,946  
371,291  
361,001  
390,275  
376,794  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0