Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
604,443  
613,615  
625,699  
653,233  
648,746  
21,232  
21,673  
24,770  
43,788  
30,447  
5,890  
852  
8,148  
11,692  
5,777  
0  
0  
0  
0  
0  
14,312  
20,321  
16,026  
31,306  
23,918  
322  
274  
274  
660  
429  
709  
226  
322  
130  
323  
583,211  
591,942  
600,929  
609,445  
618,298  
0  
0  
0  
0  
0  
566,448  
575,121  
584,025  
592,449  
601,352  
0  
0  
0  
0  
0  
13,016  
12,998  
12,998  
12,998  
12,998  
0  
0  
0  
0  
0  
3,747  
3,823  
3,906  
3,998  
3,948  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
604,443  
613,615  
625,699  
653,233  
648,746  
275,580  
274,691  
287,278  
337,632  
356,396  
72,616  
167,079  
217,541  
258,485  
275,750  
202,964  
107,612  
69,737  
79,146  
80,646  
328,863  
338,924  
338,421  
315,601  
292,349  
328,863  
338,924  
338,421  
315,601  
292,349  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0