Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
658,673  
676,352  
682,115  
 
 
14,494  
23,224  
21,481  
 
 
2,118  
9,069  
6,588  
 
 
0  
0  
0  
 
 
12,002  
13,583  
14,338  
 
 
244  
250  
416  
 
 
130  
322  
139  
 
 
644,179  
653,129  
660,634  
 
 
0  
0  
0  
 
 
627,838  
636,747  
645,425  
 
 
0  
0  
0  
 
 
12,197  
12,174  
10,928  
 
 
0  
0  
0  
 
 
4,145  
4,208  
4,281  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
658,673  
676,352  
682,115  
 
 
381,778  
393,037  
406,499  
 
 
220,712  
169,681  
58,843  
 
 
161,066  
223,356  
347,656  
 
 
276,895  
283,316  
275,616  
 
 
276,895  
283,316  
275,616  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0