Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
653,233  
648,746  
654,810  
660,327  
658,673  
43,788  
30,447  
27,703  
24,231  
14,494  
11,692  
5,777  
3,732  
3,410  
2,118  
0  
0  
0  
0  
0  
31,306  
23,918  
23,248  
20,314  
12,002  
660  
429  
403  
184  
244  
130  
323  
320  
323  
130  
609,445  
618,298  
627,107  
636,097  
644,179  
0  
0  
0  
0  
0  
592,449  
601,352  
610,084  
618,996  
627,838  
0  
0  
0  
0  
0  
12,998  
12,998  
12,998  
12,998  
12,197  
0  
0  
0  
0  
0  
3,998  
3,948  
4,025  
4,103  
4,145  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
653,233  
648,746  
654,810  
660,327  
658,673  
337,632  
356,396  
363,684  
367,957  
381,778  
258,485  
275,750  
329,675  
269,348  
220,712  
79,146  
80,646  
34,009  
98,609  
161,066  
315,601  
292,349  
291,127  
292,371  
276,895  
315,601  
292,349  
291,127  
292,371  
276,895  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0