Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
625,699  
653,233  
648,746  
654,810  
660,327  
24,770  
43,788  
30,447  
27,703  
24,231  
8,148  
11,692  
5,777  
3,732  
3,410  
0  
0  
0  
0  
0  
16,026  
31,306  
23,918  
23,248  
20,314  
274  
660  
429  
403  
184  
322  
130  
323  
320  
323  
600,929  
609,445  
618,298  
627,107  
636,097  
0  
0  
0  
0  
0  
584,025  
592,449  
601,352  
610,084  
618,996  
0  
0  
0  
0  
0  
12,998  
12,998  
12,998  
12,998  
12,998  
0  
0  
0  
0  
0  
3,906  
3,998  
3,948  
4,025  
4,103  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
625,699  
653,233  
648,746  
654,810  
660,327  
287,278  
337,632  
356,396  
363,684  
367,957  
217,541  
258,485  
275,750  
329,675  
269,348  
69,737  
79,146  
80,646  
34,009  
98,609  
338,421  
315,601  
292,349  
291,127  
292,371  
338,421  
315,601  
292,349  
291,127  
292,371  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0