Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
648,810  
654,810  
660,327  
658,673  
676,352  
30,512  
27,703  
24,231  
14,494  
23,224  
5,778  
3,732  
3,410  
2,118  
9,069  
0  
0  
0  
0  
0  
23,958  
23,248  
20,314  
12,002  
13,583  
453  
403  
184  
244  
250  
323  
320  
323  
130  
322  
618,298  
627,107  
636,097  
644,179  
653,129  
0  
0  
0  
0  
0  
601,352  
610,084  
618,996  
627,838  
636,747  
0  
0  
0  
0  
0  
12,998  
12,998  
12,998  
12,197  
12,174  
0  
0  
0  
0  
0  
3,948  
4,025  
4,103  
4,145  
4,208  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
648,810  
654,810  
660,327  
658,673  
676,352  
355,585  
363,684  
367,957  
381,778  
393,037  
274,938  
329,675  
269,348  
220,712  
169,681  
80,646  
34,009  
98,609  
161,066  
223,356  
293,225  
291,127  
292,371  
276,895  
283,316  
293,225  
291,127  
292,371  
276,895  
283,316  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0