Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
654,810  
660,327  
658,673  
676,352  
682,115  
27,703  
24,231  
14,494  
23,224  
21,481  
3,732  
3,410  
2,118  
9,069  
6,588  
0  
0  
0  
0  
0  
23,248  
20,314  
12,002  
13,583  
14,338  
403  
184  
244  
250  
416  
320  
323  
130  
322  
139  
627,107  
636,097  
644,179  
653,129  
660,634  
0  
0  
0  
0  
0  
610,084  
618,996  
627,838  
636,747  
645,425  
0  
0  
0  
0  
0  
12,998  
12,998  
12,197  
12,174  
10,928  
0  
0  
0  
0  
0  
4,025  
4,103  
4,145  
4,208  
4,281  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
654,810  
660,327  
658,673  
676,352  
682,115  
363,684  
367,957  
381,778  
393,037  
406,499  
329,675  
269,348  
220,712  
169,681  
58,843  
34,009  
98,609  
161,066  
223,356  
347,656  
291,127  
292,371  
276,895  
283,316  
275,616  
291,127  
292,371  
276,895  
283,316  
275,616  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0