Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
606,316  
635,725  
604,443  
613,615  
625,699  
30,441  
57,428  
21,232  
21,673  
24,770  
11,490  
15,929  
5,890  
852  
8,148  
0  
0  
0  
0  
0  
18,254  
40,579  
14,312  
20,321  
16,026  
375  
404  
322  
274  
274  
322  
515  
709  
226  
322  
575,874  
578,298  
583,211  
591,942  
600,929  
0  
0  
0  
0  
0  
555,182  
557,541  
566,448  
575,121  
584,025  
0  
0  
0  
0  
0  
17,030  
17,030  
13,016  
12,998  
12,998  
0  
0  
0  
0  
0  
3,663  
3,727  
3,747  
3,823  
3,906  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
606,316  
635,725  
604,443  
613,615  
625,699  
265,591  
283,442  
275,580  
274,691  
287,278  
35,011  
47,384  
72,616  
167,079  
217,541  
230,580  
236,058  
202,964  
107,612  
69,737  
340,724  
352,283  
328,863  
338,924  
338,421  
340,724  
352,283  
328,863  
338,924  
338,421  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0