Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
635,725  
604,443  
613,615  
625,699  
653,233  
57,428  
21,232  
21,673  
24,770  
43,788  
15,929  
5,890  
852  
8,148  
11,692  
0  
0  
0  
0  
0  
40,579  
14,312  
20,321  
16,026  
31,306  
404  
322  
274  
274  
660  
515  
709  
226  
322  
130  
578,298  
583,211  
591,942  
600,929  
609,445  
0  
0  
0  
0  
0  
557,541  
566,448  
575,121  
584,025  
592,449  
0  
0  
0  
0  
0  
17,030  
13,016  
12,998  
12,998  
12,998  
0  
0  
0  
0  
0  
3,727  
3,747  
3,823  
3,906  
3,998  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
635,725  
604,443  
613,615  
625,699  
653,233  
283,442  
275,580  
274,691  
287,278  
337,632  
47,384  
72,616  
167,079  
217,541  
258,485  
236,058  
202,964  
107,612  
69,737  
79,146  
352,283  
328,863  
338,924  
338,421  
315,601  
352,283  
328,863  
338,924  
338,421  
315,601  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0