Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
123,527  
123,063  
109,055  
113,943  
119,490  
59,170  
63,319  
48,894  
55,349  
59,411  
19,085  
21,628  
21,485  
10,632  
5,830  
0  
0  
0  
0  
0  
4,975  
6,717  
3,721  
16,333  
18,799  
34,727  
34,688  
23,506  
28,263  
34,644  
383  
285  
181  
122  
138  
64,357  
59,744  
60,161  
58,594  
60,079  
305  
305  
305  
305  
290  
42,980  
40,470  
40,571  
41,726  
42,949  
0  
0  
0  
0  
0  
13,555  
11,158  
10,931  
7,976  
7,546  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
2,537  
6,017  
6,311  
6,854  
7,088  
6,757  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
123,527  
123,063  
109,055  
113,943  
119,490  
43,835  
41,658  
30,402  
32,362  
42,254  
43,835  
41,658  
30,402  
32,362  
42,254  
0  
0  
0  
0  
0  
79,692  
81,406  
78,653  
81,581  
77,235  
79,692  
81,406  
78,653  
81,545  
77,199  
0  
0  
0  
36  
36  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0