Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
132,688  
130,207  
123,703  
128,405  
111,553  
65,121  
69,617  
56,012  
63,982  
47,521  
10,940  
13,502  
9,925  
13,047  
17,448  
0  
0  
0  
0  
0  
14,184  
14,878  
8,039  
12,046  
5,061  
39,077  
40,317  
36,998  
37,732  
24,610  
919  
920  
1,050  
1,158  
402  
67,567  
60,590  
67,691  
64,423  
64,032  
379  
379  
379  
360  
360  
54,923  
50,226  
49,860  
47,169  
45,478  
0  
0  
0  
0  
0  
6,921  
6,798  
6,167  
5,216  
6,410  
2,000  
0  
7,556  
7,556  
7,056  
3,344  
3,186  
3,729  
4,122  
4,728  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
132,688  
130,207  
123,703  
128,405  
111,553  
50,733  
43,425  
41,198  
46,999  
32,123  
50,733  
43,425  
41,198  
46,999  
32,123  
0  
0  
0  
0  
0  
81,955  
86,782  
82,505  
81,406  
79,430  
81,955  
86,782  
82,505  
81,406  
79,430  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0