Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
113,943  
119,490  
135,648  
112,085  
123,656  
55,349  
59,411  
76,985  
52,251  
55,870  
10,632  
5,830  
27,047  
4,854  
18,453  
0  
0  
0  
0  
0  
16,333  
18,799  
17,456  
25,296  
9,167  
28,263  
34,644  
32,220  
21,994  
27,771  
122  
138  
262  
107  
478  
58,594  
60,079  
58,662  
59,834  
67,786  
305  
290  
193  
193  
0  
41,726  
42,949  
44,616  
46,350  
45,201  
0  
0  
0  
0  
0  
7,976  
7,546  
6,075  
4,990  
7,628  
1,500  
2,537  
2,537  
2,537  
9,178  
7,088  
6,757  
5,241  
5,765  
5,779  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
113,943  
119,490  
135,648  
112,085  
123,656  
32,362  
42,254  
57,754  
36,264  
46,632  
32,362  
42,254  
57,754  
36,264  
46,632  
0  
0  
0  
0  
0  
81,581  
77,235  
77,893  
75,821  
77,025  
81,545  
77,199  
77,857  
75,821  
77,025  
36  
36  
36  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0