Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
123,703  
128,405  
111,553  
112,538  
123,527  
56,012  
63,982  
47,521  
47,607  
59,170  
9,925  
13,047  
17,448  
11,223  
19,085  
0  
0  
0  
0  
0  
8,039  
12,046  
5,061  
7,294  
4,975  
36,998  
37,732  
24,610  
28,765  
34,727  
1,050  
1,158  
402  
325  
383  
67,691  
64,423  
64,032  
64,931  
64,357  
379  
360  
360  
321  
305  
49,860  
47,169  
45,478  
47,207  
42,980  
0  
0  
0  
0  
0  
6,167  
5,216  
6,410  
10,480  
13,555  
7,556  
7,556  
7,056  
1,500  
1,500  
3,729  
4,122  
4,728  
5,423  
6,017  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
123,703  
128,405  
111,553  
112,538  
123,527  
41,198  
46,999  
32,123  
29,130  
43,835  
41,198  
46,999  
32,123  
29,130  
43,835  
0  
0  
0  
0  
0  
82,505  
81,406  
79,430  
83,408  
79,692  
82,505  
81,406  
79,430  
83,408  
79,692  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0