Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
111,553  
112,538  
123,527  
123,063  
109,055  
47,521  
47,607  
59,170  
63,319  
48,894  
17,448  
11,223  
19,085  
21,628  
21,485  
0  
0  
0  
0  
0  
5,061  
7,294  
4,975  
6,717  
3,721  
24,610  
28,765  
34,727  
34,688  
23,506  
402  
325  
383  
285  
181  
64,032  
64,931  
64,357  
59,744  
60,161  
360  
321  
305  
305  
305  
45,478  
47,207  
42,980  
40,470  
40,571  
0  
0  
0  
0  
0  
6,410  
10,480  
13,555  
11,158  
10,931  
7,056  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
4,728  
5,423  
6,017  
6,311  
6,854  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
111,553  
112,538  
123,527  
123,063  
109,055  
32,123  
29,130  
43,835  
41,658  
30,402  
32,123  
29,130  
43,835  
41,658  
30,402  
0  
0  
0  
0  
0  
79,430  
83,408  
79,692  
81,406  
78,653  
79,430  
83,408  
79,692  
81,406  
78,653  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0