Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
123,063  
109,055  
113,943  
119,490  
135,648  
63,319  
48,894  
55,349  
59,411  
76,985  
21,628  
21,485  
10,632  
5,830  
27,047  
0  
0  
0  
0  
0  
6,717  
3,721  
16,333  
18,799  
17,456  
34,688  
23,506  
28,263  
34,644  
32,220  
285  
181  
122  
138  
262  
59,744  
60,161  
58,594  
60,079  
58,662  
305  
305  
305  
290  
193  
40,470  
40,571  
41,726  
42,949  
44,616  
0  
0  
0  
0  
0  
11,158  
10,931  
7,976  
7,546  
6,075  
1,500  
1,500  
1,500  
2,537  
2,537  
6,311  
6,854  
7,088  
6,757  
5,241  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
123,063  
109,055  
113,943  
119,490  
135,648  
41,658  
30,402  
32,362  
42,254  
57,754  
41,658  
30,402  
32,362  
42,254  
57,754  
0  
0  
0  
0  
0  
81,406  
78,653  
81,581  
77,235  
77,893  
81,406  
78,653  
81,545  
77,199  
77,857  
0  
0  
36  
36  
36  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0