Công ty Cổ phần Gemadept (GMD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,116,735  
10,122,152  
9,456,663  
9,244,351  
9,226,312  
2,085,318  
2,159,979  
2,182,922  
2,147,923  
2,154,376  
654,531  
729,150  
896,303  
854,871  
992,246  
89,623  
82,016  
97,359  
89,704  
94,938  
1,171,248  
1,145,497  
971,873  
969,103  
889,294  
92,979  
91,483  
127,921  
135,710  
118,800  
76,937  
111,833  
89,466  
98,535  
59,097  
8,031,417  
7,962,173  
7,273,741  
7,096,428  
7,071,936  
96,337  
152,923  
162,082  
167,225  
203,176  
2,712,937  
2,700,463  
2,523,083  
2,547,458  
2,515,709  
0  
0  
0  
0  
0  
1,901,285  
1,943,224  
1,965,188  
1,787,032  
1,751,121  
2,332,967  
2,310,607  
2,042,890  
2,005,543  
2,006,966  
987,890  
854,955  
580,498  
589,169  
594,965  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,116,735  
10,122,152  
9,456,663  
9,244,351  
9,226,312  
4,143,497  
4,228,636  
3,791,085  
3,683,439  
3,528,036  
2,872,366  
1,956,584  
1,683,763  
1,610,371  
1,555,488  
1,271,131  
2,272,052  
2,107,322  
2,073,068  
1,972,548  
5,973,237  
5,893,516  
5,665,577  
5,560,912  
5,698,276  
5,973,237  
5,893,516  
5,665,577  
5,560,912  
5,698,276  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0