Công ty Cổ phần Gemadept (GMD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,669,159  
10,251,275  
10,116,735  
10,122,152  
9,456,663  
2,374,305  
2,161,909  
2,085,318  
2,159,979  
2,182,922  
562,383  
575,459  
654,531  
729,150  
896,303  
105,512  
141,099  
89,623  
82,016  
97,359  
1,537,393  
1,254,430  
1,171,248  
1,145,497  
971,873  
100,351  
115,800  
92,979  
91,483  
127,921  
68,665  
75,121  
76,937  
111,833  
89,466  
8,294,854  
8,089,366  
8,031,417  
7,962,173  
7,273,741  
135,211  
132,223  
96,337  
152,923  
162,082  
2,759,139  
2,747,699  
2,712,937  
2,700,463  
2,523,083  
0  
0  
0  
0  
0  
2,121,359  
1,955,201  
1,901,285  
1,943,224  
1,965,188  
2,320,367  
2,276,286  
2,332,967  
2,310,607  
2,042,890  
958,779  
977,957  
987,890  
854,955  
580,498  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,669,159  
10,251,275  
10,116,735  
10,122,152  
9,456,663  
3,711,001  
3,460,686  
4,143,497  
4,228,636  
3,791,085  
2,258,948  
2,191,199  
2,872,366  
1,956,584  
1,683,763  
1,452,054  
1,269,487  
1,271,131  
2,272,052  
2,107,322  
6,958,157  
6,790,589  
5,973,237  
5,893,516  
5,665,577  
6,958,157  
6,790,589  
5,973,237  
5,893,516  
5,665,577  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0