Công ty Cổ phần Gemadept (GMD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,244,351  
9,226,312  
8,693,551  
8,918,031  
8,475,984  
2,147,923  
2,154,376  
2,663,817  
3,266,916  
3,035,546  
854,871  
992,246  
902,486  
941,596  
936,412  
89,704  
94,938  
89,942  
618,838  
540,474  
969,103  
889,294  
1,476,879  
1,415,891  
1,250,594  
135,710  
118,800  
119,759  
102,207  
87,859  
98,535  
59,097  
74,750  
188,383  
220,207  
7,096,428  
7,071,936  
6,029,734  
5,651,115  
5,440,438  
167,225  
203,176  
129,264  
72,800  
125,800  
2,547,458  
2,515,709  
2,399,393  
3,592,751  
3,329,475  
0  
0  
0  
0  
0  
1,787,032  
1,751,121  
1,073,642  
0  
0  
2,005,543  
2,006,966  
2,027,186  
1,534,861  
1,528,274  
589,169  
594,965  
400,250  
282,074  
279,912  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
168,629  
176,977  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,244,351  
9,226,312  
8,693,551  
8,918,031  
8,475,984  
3,683,439  
3,528,036  
3,306,655  
3,454,096  
3,308,842  
1,610,371  
1,555,488  
1,449,309  
1,555,018  
1,528,648  
2,073,068  
1,972,548  
1,857,346  
1,899,078  
1,780,194  
5,560,912  
5,698,276  
5,386,896  
4,947,478  
4,807,681  
5,560,912  
5,698,276  
5,386,896  
4,947,478  
4,807,681  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
516,456  
359,461