Công ty Cổ phần Gemadept (GMD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,932,726  
9,856,393  
11,237,009  
10,639,188  
10,251,275  
1,379,935  
1,628,719  
2,157,601  
2,289,173  
2,161,909  
171,527  
457,694  
780,841  
554,460  
575,459  
103,818  
125,842  
109,844  
113,887  
141,099  
868,112  
832,963  
1,069,102  
1,446,736  
1,254,430  
81,968  
81,574  
103,335  
103,274  
115,800  
154,511  
130,646  
94,478  
70,817  
75,121  
8,552,791  
8,227,674  
9,079,408  
8,350,015  
8,089,366  
104,568  
104,546  
131,489  
133,648  
132,223  
3,435,705  
3,035,104  
3,224,478  
2,766,757  
2,747,699  
0  
0  
0  
0  
0  
1,577,135  
1,726,840  
2,447,925  
2,171,398  
1,955,201  
2,663,246  
2,521,181  
2,319,921  
2,316,983  
2,276,286  
772,137  
840,003  
955,596  
961,229  
977,957  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,932,726  
9,856,393  
11,237,009  
10,639,188  
10,251,275  
3,324,903  
3,486,606  
4,144,977  
3,676,860  
3,460,686  
1,494,895  
1,594,132  
2,583,524  
2,263,956  
2,191,199  
1,830,008  
1,892,474  
1,561,453  
1,412,904  
1,269,487  
6,607,823  
6,369,787  
7,092,033  
6,962,327  
6,790,589  
6,607,823  
6,369,787  
7,092,033  
6,962,327  
6,790,589  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0