Công ty Cổ phần Gemadept (GMD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,122,152  
9,456,663  
9,244,351  
9,226,312  
8,693,551  
2,159,979  
2,182,922  
2,147,923  
2,154,376  
2,663,817  
729,150  
896,303  
854,871  
992,246  
902,486  
82,016  
97,359  
89,704  
94,938  
89,942  
1,145,497  
971,873  
969,103  
889,294  
1,476,879  
91,483  
127,921  
135,710  
118,800  
119,759  
111,833  
89,466  
98,535  
59,097  
74,750  
7,962,173  
7,273,741  
7,096,428  
7,071,936  
6,029,734  
152,923  
162,082  
167,225  
203,176  
129,264  
2,700,463  
2,523,083  
2,547,458  
2,515,709  
2,399,393  
0  
0  
0  
0  
0  
1,943,224  
1,965,188  
1,787,032  
1,751,121  
1,073,642  
2,310,607  
2,042,890  
2,005,543  
2,006,966  
2,027,186  
854,955  
580,498  
589,169  
594,965  
400,250  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,122,152  
9,456,663  
9,244,351  
9,226,312  
8,693,551  
4,228,636  
3,791,085  
3,683,439  
3,528,036  
3,306,655  
1,956,584  
1,683,763  
1,610,371  
1,555,488  
1,449,309  
2,272,052  
2,107,322  
2,073,068  
1,972,548  
1,857,346  
5,893,516  
5,665,577  
5,560,912  
5,698,276  
5,386,896  
5,893,516  
5,665,577  
5,560,912  
5,698,276  
5,386,896  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0