Công ty Cổ phần Gemadept (GMD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,049,847  
10,004,819  
9,856,393  
11,237,009  
10,639,188  
1,377,481  
1,480,087  
1,628,719  
2,157,601  
2,289,173  
125,648  
182,910  
457,694  
780,841  
554,460  
131,092  
103,330  
125,842  
109,844  
113,887  
911,552  
981,388  
832,963  
1,069,102  
1,446,736  
57,911  
62,982  
81,574  
103,335  
103,274  
151,278  
149,476  
130,646  
94,478  
70,817  
8,672,366  
8,524,732  
8,227,674  
9,079,408  
8,350,015  
104,623  
104,494  
104,546  
131,489  
133,648  
3,492,910  
3,382,256  
3,035,104  
3,224,478  
2,766,757  
0  
0  
0  
0  
0  
1,633,664  
1,602,119  
1,726,840  
2,447,925  
2,171,398  
2,646,319  
2,668,720  
2,521,181  
2,319,921  
2,316,983  
794,850  
767,145  
840,003  
955,596  
961,229  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,049,847  
10,004,819  
9,856,393  
11,237,009  
10,639,188  
3,666,399  
3,411,873  
3,486,606  
4,144,977  
3,676,860  
1,659,508  
1,591,716  
1,594,132  
2,583,524  
2,263,956  
2,006,891  
1,820,157  
1,892,474  
1,561,453  
1,412,904  
6,383,447  
6,592,946  
6,369,787  
7,092,033  
6,962,327  
6,383,447  
6,592,946  
6,369,787  
7,092,033  
6,962,327  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0