Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
883,111  
905,062  
929,527  
733,355  
833,368  
628,919  
684,434  
709,121  
514,066  
612,298  
104,288  
82,099  
91,476  
44,098  
51,782  
0  
0  
0  
0  
0  
266,084  
305,939  
250,969  
201,129  
301,652  
227,458  
255,994  
326,451  
236,277  
231,762  
31,089  
40,401  
40,225  
32,562  
27,102  
254,192  
220,628  
220,406  
219,289  
221,070  
26  
62  
88  
36  
305  
194,636  
157,492  
156,700  
156,494  
156,477  
0  
0  
0  
0  
0  
11,863  
15,266  
13,840  
16,254  
15,606  
18,278  
18,257  
18,257  
18,510  
18,510  
29,388  
29,551  
31,521  
27,996  
30,172  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
883,111  
905,062  
929,527  
733,355  
833,368  
598,313  
645,416  
678,432  
505,909  
574,974  
549,044  
601,582  
640,700  
472,540  
574,974  
49,269  
43,834  
37,732  
33,370  
0  
284,798  
259,645  
251,095  
227,446  
258,393  
284,798  
259,645  
251,095  
227,446  
258,393  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0