Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,008,491  
1,057,649  
1,122,452  
970,283  
908,287  
776,932  
822,974  
881,848  
732,215  
655,353  
127,010  
84,328  
81,318  
126,119  
96,875  
0  
0  
0  
0  
0  
327,517  
400,766  
330,540  
264,611  
242,369  
291,442  
306,710  
411,255  
302,875  
266,506  
30,963  
31,170  
58,735  
38,609  
49,603  
231,559  
234,675  
240,604  
238,068  
252,935  
300  
302  
297  
295  
8,789  
177,257  
180,380  
184,191  
182,695  
188,642  
0  
0  
0  
0  
0  
12,270  
11,950  
12,053  
11,988  
11,871  
16,777  
16,777  
18,696  
18,642  
18,744  
24,956  
25,267  
25,368  
24,449  
24,889  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,008,491  
1,057,649  
1,122,452  
970,283  
908,287  
638,788  
711,717  
809,573  
661,397  
610,772  
613,924  
677,261  
780,549  
630,395  
571,789  
24,864  
34,456  
29,024  
31,002  
38,983  
369,702  
345,932  
312,879  
308,886  
297,515  
369,702  
345,932  
312,879  
308,886  
297,515  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0