Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
844,160  
738,699  
883,111  
905,062  
929,527  
579,921  
486,292  
628,919  
684,434  
709,121  
62,508  
68,712  
104,288  
82,099  
91,476  
0  
0  
0  
0  
0  
186,326  
165,011  
266,084  
305,939  
250,969  
286,710  
220,194  
227,458  
255,994  
326,451  
44,377  
32,375  
31,089  
40,401  
40,225  
264,239  
252,406  
254,192  
220,628  
220,406  
11,660  
26  
26  
62  
88  
193,158  
193,400  
194,636  
157,492  
156,700  
0  
0  
0  
0  
0  
11,973  
11,863  
11,863  
15,266  
13,840  
18,345  
18,304  
18,278  
18,257  
18,257  
29,104  
28,812  
29,388  
29,551  
31,521  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
844,160  
738,699  
883,111  
905,062  
929,527  
546,406  
448,383  
598,313  
645,416  
678,432  
495,698  
394,729  
549,044  
601,582  
640,700  
50,707  
53,654  
49,269  
43,834  
37,732  
297,754  
290,315  
284,798  
259,645  
251,095  
297,754  
290,315  
284,798  
259,645  
251,095  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0