Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
905,062  
929,527  
733,355  
833,368  
844,010  
684,434  
709,121  
514,066  
612,298  
626,200  
82,099  
91,476  
44,098  
51,782  
100,462  
0  
0  
0  
0  
0  
305,939  
250,969  
201,129  
301,652  
285,473  
255,994  
326,451  
236,277  
231,762  
206,411  
40,401  
40,225  
32,562  
27,102  
33,854  
220,628  
220,406  
219,289  
221,070  
217,809  
62  
88  
36  
305  
346  
157,492  
156,700  
156,494  
156,477  
151,319  
0  
0  
0  
0  
0  
15,266  
13,840  
16,254  
15,606  
14,411  
18,257  
18,257  
18,510  
18,510  
18,285  
29,551  
31,521  
27,996  
30,172  
33,448  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
905,062  
929,527  
733,355  
833,368  
844,010  
645,416  
678,432  
505,909  
574,974  
606,011  
601,582  
640,700  
472,540  
574,974  
605,527  
43,834  
37,732  
33,370  
0  
484  
259,645  
251,095  
227,446  
258,393  
237,999  
259,645  
251,095  
227,446  
258,393  
237,999  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0