Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (GLW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
190,891  
194,334  
219,964  
 
 
30,021  
32,942  
64,567  
 
 
7,108  
17,703  
9,460  
 
 
12,000  
2,000  
40,000  
 
 
1,891  
3,313  
4,158  
 
 
7,071  
7,961  
9,321  
 
 
1,950  
1,965  
1,628  
 
 
160,871  
161,391  
155,396  
 
 
0  
0  
0  
 
 
137,162  
136,578  
138,710  
 
 
0  
0  
0  
 
 
9,567  
10,351  
5,986  
 
 
0  
0  
0  
 
 
14,141  
14,462  
10,701  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
190,891  
194,334  
219,964  
 
 
11,294  
13,112  
38,203  
 
 
5,638  
7,541  
25,730  
 
 
5,656  
5,571  
12,473  
 
 
179,597  
181,222  
181,761  
 
 
179,597  
181,222  
181,761  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0