Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (GLW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
194,334  
219,964  
 
 
 
33,095  
64,567  
 
 
 
17,703  
9,460  
 
 
 
2,000  
40,000  
 
 
 
3,313  
4,158  
 
 
 
7,961  
9,321  
 
 
 
2,118  
1,628  
 
 
 
161,239  
155,396  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
136,578  
138,710  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
10,351  
5,986  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
14,310  
10,701  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
194,334  
219,964  
 
 
 
13,037  
38,203  
 
 
 
7,541  
25,730  
 
 
 
5,496  
12,473  
 
 
 
181,296  
181,761  
 
 
 
181,296  
181,761  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0