Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (GLW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
187,964  
190,891  
194,334  
219,964  
200,637  
29,562  
30,021  
32,942  
64,567  
55,962  
6,549  
7,108  
17,703  
9,460  
1,988  
12,000  
12,000  
2,000  
40,000  
40,000  
2,549  
1,891  
3,313  
4,158  
5,186  
6,787  
7,071  
7,961  
9,321  
8,325  
1,677  
1,950  
1,965  
1,628  
463  
158,402  
160,871  
161,391  
155,396  
144,674  
0  
0  
0  
0  
0  
141,591  
137,162  
136,578  
138,710  
140,662  
0  
0  
0  
0  
0  
3,665  
9,567  
10,351  
5,986  
2,545  
0  
0  
0  
0  
0  
13,147  
14,141  
14,462  
10,701  
1,467  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
187,964  
190,891  
194,334  
219,964  
200,637  
8,629  
11,294  
13,112  
38,203  
14,218  
3,432  
5,638  
7,541  
25,730  
7,745  
5,197  
5,656  
5,571  
12,473  
6,473  
179,335  
179,597  
181,222  
181,761  
186,418  
179,335  
179,597  
181,222  
181,761  
186,418  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0