Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
166,584  
172,183  
178,214  
201,540  
213,438  
140,186  
147,664  
158,492  
181,894  
193,592  
18,834  
27,134  
45,931  
15,098  
29,312  
34,100  
40,496  
48,347  
32,014  
28,057  
57,728  
54,932  
40,074  
106,310  
65,458  
23,402  
21,379  
20,644  
25,230  
64,453  
6,122  
3,722  
3,496  
3,241  
6,312  
26,398  
24,519  
19,722  
19,645  
19,847  
4,876  
3,655  
3,292  
3,264  
3,199  
9,239  
9,394  
9,551  
9,708  
9,865  
10,704  
9,350  
5,183  
4,909  
4,977  
150  
595  
24  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,428  
1,525  
1,673  
1,765  
1,806  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
166,584  
172,183  
178,214  
201,540  
213,438  
67,000  
67,488  
57,588  
90,691  
99,495  
66,045  
66,518  
56,484  
89,555  
98,205  
954  
970  
1,103  
1,136  
1,289  
99,584  
104,695  
120,626  
110,848  
113,944  
99,584  
104,695  
120,626  
110,848  
113,944  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0