Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
178,214  
201,662  
213,438  
208,612  
186,662  
158,492  
181,844  
193,592  
190,491  
167,848  
45,931  
15,098  
29,312  
29,674  
23,982  
48,347  
32,014  
28,057  
32,077  
34,978  
40,074  
106,216  
65,458  
49,827  
48,120  
20,644  
25,241  
64,453  
72,406  
54,307  
3,496  
3,274  
6,312  
6,506  
6,461  
19,722  
19,818  
19,847  
18,121  
18,814  
3,292  
3,470  
3,199  
3,200  
4,372  
9,551  
9,708  
9,865  
10,022  
10,178  
5,183  
4,909  
4,977  
945  
1,084  
24  
0  
0  
2,052  
1,210  
0  
0  
0  
0  
0  
1,673  
1,732  
1,806  
1,901  
1,971  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
178,214  
201,662  
213,438  
208,612  
186,662  
57,588  
90,821  
99,495  
94,854  
77,618  
56,484  
89,685  
98,205  
93,564  
76,298  
1,103  
1,136  
1,289  
1,289  
1,319  
120,626  
110,841  
113,944  
113,758  
109,044  
120,626  
110,841  
113,944  
113,758  
109,044  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0