Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
170,196  
165,543  
166,584  
172,183  
178,214  
136,788  
135,347  
140,186  
147,664  
158,492  
7,277  
8,501  
18,834  
27,134  
45,931  
28,043  
30,355  
34,100  
40,496  
48,347  
50,255  
67,319  
57,728  
54,932  
40,074  
43,826  
24,688  
23,402  
21,379  
20,644  
7,386  
4,484  
6,122  
3,722  
3,496  
33,409  
30,196  
26,398  
24,519  
19,722  
5,397  
5,193  
4,876  
3,655  
3,292  
8,940  
9,088  
9,239  
9,394  
9,551  
15,110  
11,545  
10,704  
9,350  
5,183  
492  
403  
150  
595  
24  
0  
0  
0  
0  
0  
3,471  
3,966  
1,428  
1,525  
1,673  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
170,196  
165,543  
166,584  
172,183  
178,214  
62,911  
60,648  
67,000  
67,488  
57,588  
61,830  
59,550  
66,045  
66,518  
56,484  
1,081  
1,098  
954  
970  
1,103  
107,286  
104,894  
99,584  
104,695  
120,626  
107,286  
104,894  
99,584  
104,695  
120,626  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0