Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
172,524  
178,214  
201,662  
213,438  
208,612  
148,006  
158,492  
181,844  
193,592  
190,491  
27,134  
45,931  
15,098  
29,312  
29,674  
40,496  
48,347  
32,014  
28,057  
32,077  
55,274  
40,074  
106,216  
65,458  
49,827  
21,379  
20,644  
25,241  
64,453  
72,406  
3,722  
3,496  
3,274  
6,312  
6,506  
24,519  
19,722  
19,818  
19,847  
18,121  
3,655  
3,292  
3,470  
3,199  
3,200  
9,394  
9,551  
9,708  
9,865  
10,022  
9,350  
5,183  
4,909  
4,977  
945  
595  
24  
0  
0  
2,052  
0  
0  
0  
0  
0  
1,525  
1,673  
1,732  
1,806  
1,901  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
172,524  
178,214  
201,662  
213,438  
208,612  
67,830  
57,588  
90,821  
99,495  
94,854  
66,859  
56,484  
89,685  
98,205  
93,564  
970  
1,103  
1,136  
1,289  
1,289  
104,695  
120,626  
110,841  
113,944  
113,758  
104,695  
120,626  
110,841  
113,944  
113,758  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0