Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
208,612  
186,662  
212,275  
210,491  
182,418  
190,491  
167,848  
188,693  
181,812  
153,221  
29,674  
23,982  
54,239  
23,177  
27,559  
32,077  
34,978  
34,422  
29,404  
23,702  
49,827  
48,120  
73,074  
106,038  
77,343  
72,406  
54,307  
22,194  
18,344  
21,370  
6,506  
6,461  
4,764  
4,849  
3,247  
18,121  
18,814  
23,582  
28,680  
29,197  
3,200  
4,372  
10,031  
14,901  
15,085  
10,022  
10,178  
10,335  
10,492  
10,650  
945  
1,084  
1,233  
1,196  
1,271  
2,052  
1,210  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,901  
1,971  
1,983  
2,091  
2,191  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
208,612  
186,662  
212,275  
210,491  
182,418  
94,854  
77,618  
109,710  
85,699  
69,967  
93,564  
76,298  
108,384  
84,306  
68,573  
1,289  
1,319  
1,327  
1,393  
1,393  
113,758  
109,044  
102,565  
124,792  
112,451  
113,758  
109,044  
102,565  
124,792  
112,451  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0