Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
213,438  
208,612  
186,662  
212,275  
210,491  
193,592  
190,491  
167,848  
188,693  
181,812  
29,312  
29,674  
23,982  
54,239  
23,177  
28,057  
32,077  
34,978  
34,422  
29,404  
65,458  
49,827  
48,120  
73,074  
106,038  
64,453  
72,406  
54,307  
22,194  
18,344  
6,312  
6,506  
6,461  
4,764  
4,849  
19,847  
18,121  
18,814  
23,582  
28,680  
3,199  
3,200  
4,372  
10,031  
14,901  
9,865  
10,022  
10,178  
10,335  
10,492  
4,977  
945  
1,084  
1,233  
1,196  
0  
2,052  
1,210  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,806  
1,901  
1,971  
1,983  
2,091  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
213,438  
208,612  
186,662  
212,275  
210,491  
99,495  
94,854  
77,618  
109,710  
85,699  
98,205  
93,564  
76,298  
108,384  
84,306  
1,289  
1,289  
1,319  
1,327  
1,393  
113,944  
113,758  
109,044  
102,565  
124,792  
113,944  
113,758  
109,044  
102,565  
124,792  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0