Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh (GKM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
248,300  
238,986  
154,738  
163,233  
148,293  
189,090  
180,978  
93,744  
101,125  
84,305  
89,061  
87,778  
4,306  
935  
1,428  
0  
0  
0  
0  
0  
70,012  
53,602  
56,800  
65,708  
54,754  
11,708  
21,356  
14,998  
14,651  
9,520  
18,309  
18,242  
17,640  
19,831  
18,604  
59,210  
58,008  
60,993  
62,108  
63,988  
43  
43  
43  
43  
43  
39,319  
37,956  
38,705  
40,130  
40,472  
0  
0  
0  
0  
0  
5,605  
5,602  
5,436  
5,323  
0  
750  
750  
750  
750  
17,869  
13,492  
13,656  
16,059  
15,861  
5,604  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
248,300  
238,986  
154,738  
163,233  
148,293  
82,704  
74,759  
90,300  
101,267  
91,254  
72,006  
63,392  
81,738  
93,414  
84,200  
10,699  
11,367  
8,562  
7,853  
7,054  
165,595  
164,227  
64,438  
61,966  
57,039  
165,595  
164,227  
64,438  
61,966  
57,039  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0