Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh (GKM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
238,264  
248,300  
238,986  
154,738  
163,233  
180,554  
189,090  
180,978  
93,744  
101,125  
82,361  
89,061  
87,778  
4,306  
935  
0  
0  
0  
0  
0  
65,423  
70,012  
53,602  
56,800  
65,708  
14,834  
11,708  
21,356  
14,998  
14,651  
17,936  
18,309  
18,242  
17,640  
19,831  
57,710  
59,210  
58,008  
60,993  
62,108  
43  
43  
43  
43  
43  
37,829  
39,319  
37,956  
38,705  
40,130  
0  
0  
0  
0  
0  
5,783  
5,605  
5,602  
5,436  
5,323  
750  
750  
750  
750  
750  
13,305  
13,492  
13,656  
16,059  
15,861  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
238,264  
248,300  
238,986  
154,738  
163,233  
70,826  
82,704  
74,759  
90,300  
101,267  
61,139  
72,006  
63,392  
81,738  
93,414  
9,687  
10,699  
11,367  
8,562  
7,853  
167,438  
165,595  
164,227  
64,438  
61,966  
167,438  
165,595  
164,227  
64,438  
61,966  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0