Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,647,757  
1,485,002  
1,279,244  
1,151,388  
1,131,760  
1,289,396  
1,122,559  
915,749  
787,986  
765,993  
514,836  
204,332  
308,475  
138,348  
183,354  
19,209  
6,409  
6,394  
6,394  
13,389  
345,322  
479,874  
159,743  
296,365  
256,947  
364,174  
397,643  
400,602  
302,970  
283,259  
45,854  
34,301  
40,535  
43,908  
29,044  
358,362  
362,443  
363,495  
363,402  
365,768  
879  
879  
879  
874  
844  
130,226  
132,709  
133,120  
132,317  
134,797  
0  
0  
0  
0  
0  
7,633  
7,633  
6,727  
6,956  
7,154  
193,823  
193,823  
193,823  
193,823  
193,823  
25,801  
27,399  
28,947  
29,434  
29,150  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,647,757  
1,485,002  
1,279,244  
1,151,388  
1,131,760  
1,046,326  
927,417  
804,118  
687,778  
648,008  
1,043,126  
924,217  
799,820  
682,583  
641,788  
3,200  
3,200  
4,298  
5,195  
6,220  
601,431  
557,585  
475,126  
463,610  
483,752  
601,431  
557,585  
475,126  
463,610  
483,752  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0