Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,485,002  
1,279,244  
1,151,388  
1,131,760  
1,089,785  
1,122,559  
915,749  
787,986  
765,993  
720,694  
204,332  
308,475  
138,348  
183,354  
118,257  
6,409  
6,394  
6,394  
13,389  
31,389  
479,874  
159,743  
296,365  
256,947  
112,566  
397,643  
400,602  
302,970  
283,259  
426,393  
34,301  
40,535  
43,908  
29,044  
32,089  
362,443  
363,495  
363,402  
365,768  
369,091  
879  
879  
874  
844  
844  
132,709  
133,120  
132,317  
134,797  
136,975  
0  
0  
0  
0  
0  
7,633  
6,727  
6,956  
7,154  
7,382  
193,823  
193,823  
193,823  
193,823  
193,823  
27,399  
28,947  
29,434  
29,150  
30,067  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,485,002  
1,279,244  
1,151,388  
1,131,760  
1,089,785  
927,417  
804,118  
687,778  
648,008  
640,572  
924,217  
799,820  
682,583  
641,788  
635,356  
3,200  
4,298  
5,195  
6,220  
5,216  
557,585  
475,126  
463,610  
483,752  
449,213  
557,585  
475,126  
463,610  
483,752  
449,213  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0