Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,843,697  
1,681,996  
1,647,231  
1,647,757  
1,485,002  
1,486,796  
1,323,666  
1,293,782  
1,289,396  
1,122,559  
266,564  
387,924  
602,173  
514,836  
204,332  
17,451  
20,264  
9,034  
19,209  
6,409  
308,843  
197,635  
217,897  
345,322  
479,874  
843,803  
687,803  
437,448  
364,174  
397,643  
50,135  
30,040  
27,230  
45,854  
34,301  
356,901  
358,330  
353,449  
358,362  
362,443  
1,696  
1,696  
879  
879  
879  
122,732  
125,614  
127,539  
130,226  
132,709  
0  
0  
0  
0  
0  
13,307  
13,307  
7,233  
7,633  
7,633  
195,373  
193,823  
193,823  
193,823  
193,823  
23,793  
23,890  
23,975  
25,801  
27,399  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,843,697  
1,681,996  
1,647,231  
1,647,757  
1,485,002  
1,135,045  
1,049,304  
1,038,542  
1,046,326  
927,417  
1,132,445  
1,046,704  
1,035,942  
1,043,126  
924,217  
2,600  
2,600  
2,600  
3,200  
3,200  
708,652  
632,692  
608,689  
601,431  
557,585  
708,652  
632,692  
608,689  
601,431  
557,585  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0