Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,089,785  
1,043,985  
983,819  
962,543  
932,606  
720,694  
652,682  
592,520  
753,556  
737,128  
118,257  
207,847  
144,610  
323,474  
264,504  
31,389  
2,829  
2,829  
2,420  
2,420  
112,566  
150,002  
197,370  
182,045  
158,382  
426,393  
256,082  
216,440  
204,115  
280,386  
32,089  
35,921  
31,270  
41,502  
31,435  
369,091  
391,303  
391,299  
208,987  
195,479  
844  
440  
440  
432  
16  
136,975  
151,779  
151,803  
128,666  
130,958  
0  
0  
0  
0  
0  
7,382  
7,468  
7,468  
19,065  
18,769  
193,823  
195,104  
195,104  
24,454  
8,456  
30,067  
36,511  
36,483  
36,369  
37,279  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,089,785  
1,043,985  
983,819  
962,543  
932,606  
640,572  
586,754  
519,381  
534,461  
536,767  
635,356  
580,543  
512,071  
525,967  
535,063  
5,216  
6,212  
7,310  
8,493  
1,703  
449,213  
457,231  
464,438  
428,082  
395,840  
449,213  
457,231  
464,438  
428,082  
395,840  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0