Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,151,388  
1,131,760  
1,089,785  
1,043,985  
983,819  
787,986  
765,993  
720,694  
652,682  
592,520  
140,848  
183,354  
118,257  
207,847  
144,610  
3,894  
13,389  
31,389  
2,829  
2,829  
296,365  
256,947  
112,566  
150,002  
197,370  
302,970  
283,259  
426,393  
256,082  
216,440  
43,908  
29,044  
32,089  
35,921  
31,270  
363,402  
365,768  
369,091  
391,303  
391,299  
874  
844  
844  
440  
440  
132,317  
134,797  
136,975  
151,779  
151,803  
0  
0  
0  
0  
0  
6,956  
7,154  
7,382  
7,468  
7,468  
193,823  
193,823  
193,823  
195,104  
195,104  
29,434  
29,150  
30,067  
36,511  
36,483  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,151,388  
1,131,760  
1,089,785  
1,043,985  
983,819  
687,778  
648,008  
640,572  
586,754  
519,381  
682,583  
641,788  
635,356  
580,543  
512,071  
5,195  
6,220  
5,216  
6,212  
7,310  
463,610  
483,752  
449,213  
457,231  
464,438  
463,610  
483,752  
449,213  
457,231  
464,438  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0