Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
461,636  
402,532  
375,404  
378,762  
415,311  
101,991  
196,335  
166,811  
165,334  
195,925  
17,093  
127,398  
81,760  
97,037  
127,942  
0  
0  
0  
0  
0  
46,258  
66,145  
82,189  
65,410  
65,683  
2,073  
2,230  
2,385  
2,283  
2,283  
36,567  
563  
478  
604  
17  
359,646  
206,197  
208,593  
213,428  
219,386  
0  
0  
0  
0  
0  
198,697  
201,569  
206,957  
212,634  
218,347  
0  
0  
0  
0  
0  
159,592  
3,910  
999  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,356  
718  
637  
794  
1,039  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
461,636  
402,532  
375,404  
378,762  
415,311  
110,237  
20,668  
19,110  
17,088  
76,284  
110,237  
20,668  
19,110  
17,088  
76,284  
0  
0  
0  
0  
0  
351,400  
381,864  
356,295  
361,675  
339,027  
351,400  
381,864  
356,295  
361,675  
339,027  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0