Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
378,762  
415,311  
373,000  
361,190  
333,419  
165,334  
195,925  
151,101  
122,686  
88,875  
97,037  
127,942  
80,452  
43,509  
21,795  
0  
0  
0  
0  
0  
65,410  
65,683  
68,063  
76,633  
64,734  
2,283  
2,283  
2,546  
2,513  
2,149  
604  
17  
39  
31  
197  
213,428  
219,386  
221,899  
238,504  
244,544  
0  
0  
0  
0  
0  
212,634  
218,347  
220,649  
225,493  
231,486  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
102  
109  
0  
0  
0  
0  
12,000  
12,000  
794  
1,039  
1,148  
902  
1,057  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
378,762  
415,311  
373,000  
361,190  
333,419  
17,088  
76,284  
17,184  
35,308  
12,728  
17,088  
76,284  
17,184  
35,308  
12,728  
0  
0  
0  
0  
0  
361,675  
339,027  
355,816  
325,882  
320,691  
361,675  
339,027  
355,816  
325,882  
320,691  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0