Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
362,268  
354,881  
417,013  
392,681  
385,807  
100,825  
43,929  
100,714  
63,317  
49,561  
16,403  
19,450  
67,095  
35,930  
28,784  
0  
0  
0  
0  
0  
81,827  
21,906  
31,255  
25,035  
18,385  
2,492  
2,540  
2,302  
2,293  
2,314  
103  
33  
62  
58  
78  
261,443  
310,951  
316,299  
329,365  
336,246  
0  
5  
0  
0  
0  
248,309  
252,953  
258,192  
263,623  
269,191  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13  
0  
0  
12,100  
57,100  
57,100  
63,467  
63,467  
1,034  
893  
995  
2,275  
3,588  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
362,268  
354,881  
417,013  
392,681  
385,807  
54,775  
62,634  
123,160  
69,971  
77,065  
32,200  
29,142  
89,662  
25,600  
32,778  
22,575  
33,492  
33,499  
44,371  
44,287  
307,493  
292,247  
293,852  
322,710  
308,742  
307,493  
292,247  
293,852  
322,710  
308,742  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0