Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
321,553  
362,268  
354,881  
417,013  
392,681  
65,793  
100,825  
43,929  
100,714  
63,317  
6,322  
16,403  
19,450  
67,095  
35,930  
0  
0  
0  
0  
0  
57,116  
81,827  
21,906  
31,255  
25,035  
2,310  
2,492  
2,540  
2,302  
2,293  
46  
103  
33  
62  
58  
255,760  
261,443  
310,951  
316,299  
329,365  
0  
0  
5  
0  
0  
242,711  
248,309  
252,953  
258,192  
263,623  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13  
0  
12,100  
12,100  
57,100  
57,100  
63,467  
949  
1,034  
893  
995  
2,275  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
321,553  
362,268  
354,881  
417,013  
392,681  
11,538  
54,775  
62,634  
123,160  
69,971  
11,538  
32,200  
29,142  
89,662  
25,600  
0  
22,575  
33,492  
33,499  
44,371  
310,015  
307,493  
292,247  
293,852  
322,710  
310,015  
307,493  
292,247  
293,852  
322,710  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0