Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
373,000  
361,190  
333,419  
362,841  
321,553  
151,101  
122,686  
88,875  
112,756  
65,793  
80,452  
43,509  
21,795  
20,758  
6,322  
0  
0  
0  
0  
0  
68,063  
76,633  
64,734  
89,642  
57,116  
2,546  
2,513  
2,149  
2,285  
2,310  
39  
31  
197  
71  
46  
221,899  
238,504  
244,544  
250,086  
255,760  
0  
0  
0  
0  
0  
220,649  
225,493  
231,486  
237,098  
242,711  
0  
0  
0  
0  
0  
102  
109  
0  
0  
0  
0  
12,000  
12,000  
12,100  
12,100  
1,148  
902  
1,057  
887  
949  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
373,000  
361,190  
333,419  
362,841  
321,553  
17,184  
35,308  
12,728  
65,228  
11,538  
17,184  
35,308  
12,728  
65,228  
11,538  
0  
0  
0  
0  
0  
355,816  
325,882  
320,691  
297,613  
310,015  
355,816  
325,882  
320,691  
297,613  
310,015  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0