Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
375,404  
378,762  
415,311  
373,000  
361,190  
166,811  
165,334  
195,925  
151,101  
122,686  
81,760  
97,037  
127,942  
80,452  
43,509  
0  
0  
0  
0  
0  
82,189  
65,410  
65,683  
68,063  
76,633  
2,385  
2,283  
2,283  
2,546  
2,513  
478  
604  
17  
39  
31  
208,593  
213,428  
219,386  
221,899  
238,504  
0  
0  
0  
0  
0  
206,957  
212,634  
218,347  
220,649  
225,493  
0  
0  
0  
0  
0  
999  
0  
0  
102  
109  
0  
0  
0  
0  
12,000  
637  
794  
1,039  
1,148  
902  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
375,404  
378,762  
415,311  
373,000  
361,190  
19,110  
17,088  
76,284  
17,184  
35,308  
19,110  
17,088  
76,284  
17,184  
35,308  
0  
0  
0  
0  
0  
356,295  
361,675  
339,027  
355,816  
325,882  
356,295  
361,675  
339,027  
355,816  
325,882  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0