Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
362,841  
321,553  
362,268  
354,881  
417,013  
112,756  
65,793  
100,825  
43,929  
100,714  
20,758  
6,322  
16,403  
19,450  
67,095  
0  
0  
0  
0  
0  
89,642  
57,116  
81,827  
21,906  
31,255  
2,285  
2,310  
2,492  
2,540  
2,302  
71  
46  
103  
33  
62  
250,086  
255,760  
261,443  
310,951  
316,299  
0  
0  
0  
5  
0  
237,098  
242,711  
248,309  
252,953  
258,192  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13  
12,100  
12,100  
12,100  
57,100  
57,100  
887  
949  
1,034  
893  
995  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
362,841  
321,553  
362,268  
354,881  
417,013  
65,228  
11,538  
54,775  
62,634  
123,160  
65,228  
11,538  
32,200  
29,142  
89,662  
0  
0  
22,575  
33,492  
33,499  
297,613  
310,015  
307,493  
292,247  
293,852  
297,613  
310,015  
307,493  
292,247  
293,852  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0