Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
402,532  
375,404  
378,762  
415,311  
373,000  
196,335  
166,811  
165,334  
195,925  
151,101  
127,398  
81,760  
97,037  
127,942  
80,452  
0  
0  
0  
0  
0  
66,145  
82,189  
65,410  
65,683  
68,063  
2,230  
2,385  
2,283  
2,283  
2,546  
563  
478  
604  
17  
39  
206,197  
208,593  
213,428  
219,386  
221,899  
0  
0  
0  
0  
0  
201,569  
206,957  
212,634  
218,347  
220,649  
0  
0  
0  
0  
0  
3,910  
999  
0  
0  
102  
0  
0  
0  
0  
0  
718  
637  
794  
1,039  
1,148  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
402,532  
375,404  
378,762  
415,311  
373,000  
20,668  
19,110  
17,088  
76,284  
17,184  
20,668  
19,110  
17,088  
76,284  
17,184  
0  
0  
0  
0  
0  
381,864  
356,295  
361,675  
339,027  
355,816  
381,864  
356,295  
361,675  
339,027  
355,816  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0