Công ty cổ phần Giống Gia súc Hà Nội (GGS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
149,276  
 
 
 
 
63,512  
 
 
 
 
53,541  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
5,741  
 
 
 
 
4,156  
 
 
 
 
74  
 
 
 
 
85,764  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
40,958  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
15,524  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
29,282  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
149,276  
 
 
 
 
53,987  
 
 
 
 
53,087  
 
 
 
 
900  
 
 
 
 
95,289  
 
 
 
 
100,789  
 
 
 
 
-5,500  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0