Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng (GGG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
102,121  
 
 
 
 
44,274  
 
 
 
 
4,921  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
12,097  
 
 
 
 
26,565  
 
 
 
 
691  
 
 
 
 
57,847  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
32,156  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,649  
 
 
 
 
42  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
102,121  
 
 
 
 
166,229  
 
 
 
 
133,197  
 
 
 
 
33,032  
 
 
 
 
-64,108  
 
 
 
 
-64,108  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0