Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,121,079  
15,286,170  
13,905,901  
13,350,368  
13,708,234  
8,989,938  
7,392,032  
7,508,121  
7,570,720  
8,211,067  
1,887,481  
1,253,535  
1,094,413  
864,273  
1,077,504  
1,969,498  
1,453,128  
1,599,855  
1,891,523  
1,538,924  
2,801,245  
2,446,515  
2,915,086  
2,891,652  
3,542,780  
2,282,952  
2,187,475  
1,858,056  
1,883,961  
2,005,485  
48,762  
51,379  
40,712  
39,311  
46,374  
8,131,141  
7,894,139  
6,397,780  
5,779,648  
5,497,167  
25,623  
80,679  
78,309  
85,693  
80,586  
3,785,439  
3,658,879  
3,033,651  
2,850,974  
2,877,083  
240,093  
215,971  
227,293  
138,235  
140,068  
401,413  
430,991  
265,838  
316,819  
308,625  
1,776,774  
1,553,777  
1,618,560  
1,248,537  
1,076,890  
1,901,800  
1,953,842  
1,174,127  
1,139,390  
1,013,914  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,121,079  
15,286,170  
13,905,901  
13,350,368  
13,708,234  
9,009,528  
8,214,918  
7,607,868  
7,116,086  
7,724,845  
5,690,770  
5,225,164  
4,769,435  
3,487,615  
4,105,291  
3,318,758  
2,989,755  
2,838,433  
3,628,471  
3,619,554  
8,111,551  
7,071,252  
6,298,032  
6,234,282  
5,983,389  
8,101,958  
7,062,273  
6,287,818  
6,225,486  
5,977,839  
9,594  
8,979  
10,215  
8,796  
5,550  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0