Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,448,626  
17,121,079  
15,286,170  
13,905,901  
13,350,368  
8,265,597  
8,989,938  
7,392,032  
7,508,121  
7,570,720  
861,104  
1,887,481  
1,253,535  
1,094,413  
864,273  
1,834,797  
1,969,498  
1,453,128  
1,599,855  
1,891,523  
3,388,785  
2,801,245  
2,446,515  
2,915,086  
2,891,652  
2,131,161  
2,282,952  
2,187,475  
1,858,056  
1,883,961  
49,751  
48,762  
51,379  
40,712  
39,311  
8,183,029  
8,131,141  
7,894,139  
6,397,780  
5,779,648  
24,799  
25,623  
80,679  
78,309  
85,693  
3,727,660  
3,785,439  
3,658,879  
3,033,651  
2,850,974  
236,546  
240,093  
215,971  
227,293  
138,235  
485,445  
401,413  
430,991  
265,838  
316,819  
1,849,173  
1,776,774  
1,553,777  
1,618,560  
1,248,537  
1,859,405  
1,901,800  
1,953,842  
1,174,127  
1,139,390  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,448,626  
17,121,079  
15,286,170  
13,905,901  
13,350,368  
8,767,875  
9,009,528  
8,214,918  
7,607,868  
7,116,086  
5,518,856  
5,690,770  
5,225,164  
4,769,435  
3,487,615  
3,249,019  
3,318,758  
2,989,755  
2,838,433  
3,628,471  
7,680,752  
8,111,551  
7,071,252  
6,298,032  
6,234,282  
7,672,399  
8,101,958  
7,062,273  
6,287,818  
6,225,486  
8,353  
9,594  
8,979  
10,215  
8,796  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0