Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,286,170  
13,905,901  
13,350,368  
13,708,234  
13,534,267  
7,392,032  
7,508,121  
7,570,720  
8,211,067  
8,031,188  
1,253,535  
1,094,413  
864,273  
1,077,504  
1,141,721  
1,453,128  
1,599,855  
1,891,523  
1,538,924  
1,883,654  
2,446,515  
2,915,086  
2,891,652  
3,542,780  
2,903,137  
2,187,475  
1,858,056  
1,883,961  
2,005,485  
2,023,928  
51,379  
40,712  
39,311  
46,374  
78,748  
7,894,139  
6,397,780  
5,779,648  
5,497,167  
5,503,078  
80,679  
78,309  
85,693  
80,586  
5,439  
3,658,879  
3,033,651  
2,850,974  
2,877,083  
2,898,461  
215,971  
227,293  
138,235  
140,068  
0  
430,991  
265,838  
316,819  
308,625  
368,545  
1,553,777  
1,618,560  
1,248,537  
1,076,890  
1,170,974  
1,953,842  
1,174,127  
1,139,390  
1,013,914  
1,059,659  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,286,170  
13,905,901  
13,350,368  
13,708,234  
13,534,267  
8,214,918  
7,607,868  
7,116,086  
7,724,845  
7,235,033  
5,225,164  
4,769,435  
3,487,615  
4,105,291  
3,432,861  
2,989,755  
2,838,433  
3,628,471  
3,619,554  
3,802,172  
7,071,252  
6,298,032  
6,234,282  
5,983,389  
6,299,233  
7,062,273  
6,287,818  
6,225,486  
5,977,839  
6,295,362  
8,979  
10,215  
8,796  
5,550  
3,871  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0