Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,534,267  
8,789,604  
4,893,146  
4,918,953  
4,735,702  
8,031,188  
6,337,923  
2,897,786  
3,040,030  
2,887,941  
1,141,721  
2,912,824  
295,014  
274,084  
281,841  
1,883,654  
353,395  
410,213  
611,155  
393,100  
2,903,137  
1,503,590  
1,297,273  
1,202,704  
1,110,273  
2,023,928  
1,539,753  
871,485  
940,935  
1,078,190  
78,748  
28,361  
23,801  
11,152  
24,537  
5,503,078  
2,451,681  
1,995,360  
1,878,923  
1,847,761  
5,439  
395  
202  
597  
0  
2,898,461  
1,023,786  
918,762  
888,297  
950,248  
0  
0  
0  
0  
0  
368,545  
234,750  
189,426  
165,040  
68,811  
1,170,974  
1,001,270  
691,960  
656,047  
668,736  
1,059,659  
191,480  
195,010  
168,941  
159,967  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,534,267  
8,789,604  
4,893,146  
4,918,953  
4,735,702  
7,235,033  
5,517,304  
1,906,605  
1,975,104  
1,956,929  
3,432,861  
3,399,306  
1,707,855  
1,812,823  
1,783,233  
3,802,172  
2,117,998  
198,750  
162,281  
173,697  
6,299,233  
3,272,299  
2,986,541  
2,943,850  
2,778,773  
6,295,362  
3,268,326  
2,983,930  
2,940,717  
2,768,951  
3,871  
3,973  
2,611  
3,132  
9,822  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0