Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,350,368  
13,708,234  
13,534,267  
8,789,604  
4,893,146  
7,570,720  
8,211,067  
8,031,188  
6,337,923  
2,897,786  
864,273  
1,077,504  
1,141,721  
2,912,824  
295,014  
1,891,523  
1,538,924  
1,883,654  
353,395  
410,213  
2,891,652  
3,542,780  
2,903,137  
1,503,590  
1,297,273  
1,883,961  
2,005,485  
2,023,928  
1,539,753  
871,485  
39,311  
46,374  
78,748  
28,361  
23,801  
5,779,648  
5,497,167  
5,503,078  
2,451,681  
1,995,360  
85,693  
80,586  
5,439  
395  
202  
2,850,974  
2,877,083  
2,898,461  
1,023,786  
918,762  
138,235  
140,068  
0  
0  
0  
316,819  
308,625  
368,545  
234,750  
189,426  
1,248,537  
1,076,890  
1,170,974  
1,001,270  
691,960  
1,139,390  
1,013,914  
1,059,659  
191,480  
195,010  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,350,368  
13,708,234  
13,534,267  
8,789,604  
4,893,146  
7,116,086  
7,724,845  
7,235,033  
5,517,304  
1,906,605  
3,487,615  
4,105,291  
3,432,861  
3,399,306  
1,707,855  
3,628,471  
3,619,554  
3,802,172  
2,117,998  
198,750  
6,234,282  
5,983,389  
6,299,233  
3,272,299  
2,986,541  
6,225,486  
5,977,839  
6,295,362  
3,268,326  
2,983,930  
8,796  
5,550  
3,871  
3,973  
2,611  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0