Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,708,234  
13,534,267  
8,789,604  
4,893,146  
4,918,953  
8,211,067  
8,031,188  
6,337,923  
2,897,786  
3,040,030  
1,077,504  
1,141,721  
2,912,824  
295,014  
274,084  
1,538,924  
1,883,654  
353,395  
410,213  
611,155  
3,542,780  
2,903,137  
1,503,590  
1,297,273  
1,202,704  
2,005,485  
2,023,928  
1,539,753  
871,485  
940,935  
46,374  
78,748  
28,361  
23,801  
11,152  
5,497,167  
5,503,078  
2,451,681  
1,995,360  
1,878,923  
80,586  
5,439  
395  
202  
597  
2,877,083  
2,898,461  
1,023,786  
918,762  
888,297  
140,068  
0  
0  
0  
0  
308,625  
368,545  
234,750  
189,426  
165,040  
1,076,890  
1,170,974  
1,001,270  
691,960  
656,047  
1,013,914  
1,059,659  
191,480  
195,010  
168,941  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,708,234  
13,534,267  
8,789,604  
4,893,146  
4,918,953  
7,724,845  
7,235,033  
5,517,304  
1,906,605  
1,975,104  
4,105,291  
3,432,861  
3,399,306  
1,707,855  
1,812,823  
3,619,554  
3,802,172  
2,117,998  
198,750  
162,281  
5,983,389  
6,299,233  
3,272,299  
2,986,541  
2,943,850  
5,977,839  
6,295,362  
3,268,326  
2,983,930  
2,940,717  
5,550  
3,871  
3,973  
2,611  
3,132  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0