Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,893,146  
4,918,953  
4,735,702  
4,917,504  
4,653,582  
2,897,786  
3,040,030  
2,887,941  
3,098,122  
2,979,456  
295,014  
274,084  
281,841  
518,493  
264,942  
410,213  
611,155  
393,100  
448,434  
401,075  
1,297,273  
1,202,704  
1,110,273  
1,006,794  
1,384,636  
871,485  
940,935  
1,078,190  
1,089,029  
911,281  
23,801  
11,152  
24,537  
35,372  
17,521  
1,995,360  
1,878,923  
1,847,761  
1,819,382  
1,674,126  
202  
597  
0  
395  
65  
918,762  
888,297  
950,248  
981,972  
899,063  
0  
0  
0  
0  
0  
189,426  
165,040  
68,811  
44,874  
86,021  
691,960  
656,047  
668,736  
646,827  
568,796  
195,010  
168,941  
159,967  
145,314  
120,181  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,893,146  
4,918,953  
4,735,702  
4,917,504  
4,653,582  
1,906,605  
1,975,104  
1,956,929  
1,924,215  
1,862,036  
1,707,855  
1,812,823  
1,783,233  
1,800,611  
1,728,232  
198,750  
162,281  
173,697  
123,604  
133,804  
2,986,541  
2,943,850  
2,778,773  
2,993,289  
2,791,546  
2,983,930  
2,940,717  
2,768,951  
2,981,560  
2,779,366  
2,611  
3,132  
9,822  
11,729  
12,179  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0