Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,789,604  
4,893,146  
4,918,953  
4,735,702  
4,917,504  
6,337,923  
2,897,786  
3,040,030  
2,887,941  
3,098,122  
2,912,824  
295,014  
274,084  
281,841  
518,493  
353,395  
410,213  
611,155  
393,100  
448,434  
1,503,590  
1,297,273  
1,202,704  
1,110,273  
1,006,794  
1,539,753  
871,485  
940,935  
1,078,190  
1,089,029  
28,361  
23,801  
11,152  
24,537  
35,372  
2,451,681  
1,995,360  
1,878,923  
1,847,761  
1,819,382  
395  
202  
597  
0  
395  
1,023,786  
918,762  
888,297  
950,248  
981,972  
0  
0  
0  
0  
0  
234,750  
189,426  
165,040  
68,811  
44,874  
1,001,270  
691,960  
656,047  
668,736  
646,827  
191,480  
195,010  
168,941  
159,967  
145,314  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,789,604  
4,893,146  
4,918,953  
4,735,702  
4,917,504  
5,517,304  
1,906,605  
1,975,104  
1,956,929  
1,924,215  
3,399,306  
1,707,855  
1,812,823  
1,783,233  
1,800,611  
2,117,998  
198,750  
162,281  
173,697  
123,604  
3,272,299  
2,986,541  
2,943,850  
2,778,773  
2,993,289  
3,268,326  
2,983,930  
2,940,717  
2,768,951  
2,981,560  
3,973  
2,611  
3,132  
9,822  
11,729  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0