Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,893,146  
4,918,953  
4,735,702  
4,653,582  
 
2,897,786  
3,040,030  
2,887,941  
2,979,456  
 
295,014  
274,084  
281,841  
264,942  
 
410,213  
611,155  
393,100  
401,075  
 
1,297,273  
1,202,704  
1,110,273  
1,384,636  
 
871,485  
940,935  
1,078,190  
911,281  
 
23,801  
11,152  
24,537  
17,521  
 
1,995,360  
1,878,923  
1,847,761  
1,674,126  
 
202  
597  
0  
65  
 
918,762  
888,297  
950,248  
899,063  
 
0  
0  
0  
0  
 
189,426  
165,040  
68,811  
86,021  
 
691,960  
656,047  
668,736  
568,796  
 
195,010  
168,941  
159,967  
120,181  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,893,146  
4,918,953  
4,735,702  
4,653,582  
 
1,906,605  
1,975,104  
1,956,929  
1,862,036  
 
1,707,855  
1,812,823  
1,783,233  
1,728,232  
 
198,750  
162,281  
173,697  
133,804  
 
2,986,541  
2,943,850  
2,778,773  
2,791,546  
 
2,983,930  
2,940,717  
2,768,951  
2,779,366  
 
2,611  
3,132  
9,822  
12,179  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0