Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,905,901  
13,350,368  
13,708,234  
13,534,267  
8,789,604  
7,508,121  
7,570,720  
8,211,067  
8,031,188  
6,337,923  
1,094,413  
864,273  
1,077,504  
1,141,721  
2,912,824  
1,599,855  
1,891,523  
1,538,924  
1,883,654  
353,395  
2,915,086  
2,891,652  
3,542,780  
2,903,137  
1,503,590  
1,858,056  
1,883,961  
2,005,485  
2,023,928  
1,539,753  
40,712  
39,311  
46,374  
78,748  
28,361  
6,397,780  
5,779,648  
5,497,167  
5,503,078  
2,451,681  
78,309  
85,693  
80,586  
5,439  
395  
3,033,651  
2,850,974  
2,877,083  
2,898,461  
1,023,786  
227,293  
138,235  
140,068  
0  
0  
265,838  
316,819  
308,625  
368,545  
234,750  
1,618,560  
1,248,537  
1,076,890  
1,170,974  
1,001,270  
1,174,127  
1,139,390  
1,013,914  
1,059,659  
191,480  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,905,901  
13,350,368  
13,708,234  
13,534,267  
8,789,604  
7,607,868  
7,116,086  
7,724,845  
7,235,033  
5,517,304  
4,769,435  
3,487,615  
4,105,291  
3,432,861  
3,399,306  
2,838,433  
3,628,471  
3,619,554  
3,802,172  
2,117,998  
6,298,032  
6,234,282  
5,983,389  
6,299,233  
3,272,299  
6,287,818  
6,225,486  
5,977,839  
6,295,362  
3,268,326  
10,215  
8,796  
5,550  
3,871  
3,973  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0