Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,090,895  
4,735,702  
4,653,582  
5,291,084  
 
3,156,922  
2,887,941  
2,979,456  
3,610,330  
 
271,503  
281,841  
264,942  
430,295  
 
613,755  
393,100  
401,075  
234,468  
 
1,318,534  
1,110,273  
1,384,636  
1,461,510  
 
940,935  
1,078,190  
911,281  
1,457,952  
 
12,195  
24,537  
17,521  
26,106  
 
1,933,972  
1,847,761  
1,674,126  
1,680,753  
 
202  
0  
65  
8,230  
 
888,297  
950,248  
899,063  
1,021,282  
 
0  
0  
0  
0  
 
165,040  
68,811  
86,021  
59,276  
 
709,172  
668,736  
568,796  
465,021  
 
171,261  
159,967  
120,181  
126,944  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,090,895  
4,735,702  
4,653,582  
5,291,084  
 
2,093,627  
1,956,929  
1,862,036  
2,552,595  
 
1,931,494  
1,783,233  
1,728,232  
2,422,631  
 
162,133  
173,697  
133,804  
129,963  
 
2,997,268  
2,778,773  
2,791,546  
2,738,489  
 
2,994,135  
2,768,951  
2,779,366  
2,724,012  
 
3,132  
9,822  
12,179  
14,478  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0