Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,242,681  
16,448,626  
17,121,079  
15,286,170  
13,905,901  
8,101,653  
8,265,597  
8,989,938  
7,392,032  
7,508,121  
1,003,167  
861,104  
1,887,481  
1,253,535  
1,094,413  
1,784,455  
1,834,797  
1,969,498  
1,453,128  
1,599,855  
3,086,911  
3,388,785  
2,801,245  
2,446,515  
2,915,086  
2,106,749  
2,131,161  
2,282,952  
2,187,475  
1,858,056  
120,371  
49,751  
48,762  
51,379  
40,712  
9,141,028  
8,183,029  
8,131,141  
7,894,139  
6,397,780  
21,248  
24,799  
25,623  
80,679  
78,309  
4,475,031  
3,727,660  
3,785,439  
3,658,879  
3,033,651  
233,000  
236,546  
240,093  
215,971  
227,293  
1,040,124  
485,445  
401,413  
430,991  
265,838  
1,736,858  
1,849,173  
1,776,774  
1,553,777  
1,618,560  
1,634,767  
1,859,405  
1,901,800  
1,953,842  
1,174,127  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,242,681  
16,448,626  
17,121,079  
15,286,170  
13,905,901  
9,278,435  
8,767,875  
9,009,528  
8,214,918  
7,607,868  
6,798,065  
5,518,856  
5,690,770  
5,225,164  
4,769,435  
2,480,370  
3,249,019  
3,318,758  
2,989,755  
2,838,433  
7,964,246  
7,680,752  
8,111,551  
7,071,252  
6,298,032  
7,955,616  
7,672,399  
8,101,958  
7,062,273  
6,287,818  
8,630  
8,353  
9,594  
8,979  
10,215  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0