Công ty Cổ phần Thể Thao Ngôi Sao Geru (GER: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
49,321  
 
 
 
 
42,905  
 
 
 
 
2,137  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
21,620  
 
 
 
 
17,470  
 
 
 
 
1,677  
 
 
 
 
6,416  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
6,416  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
49,321  
 
 
 
 
24,476  
 
 
 
 
24,476  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
24,845  
 
 
 
 
24,845  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0