Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,142,022  
1,694,197  
1,658,961  
1,610,781  
1,597,774  
846,197  
518,257  
486,183  
445,072  
429,140  
402,800  
124,639  
222,997  
154,799  
107,801  
0  
6,695  
8,172  
9,500  
9,500  
355,276  
359,956  
227,809  
251,867  
286,472  
34,377  
25,012  
26,111  
26,836  
22,657  
53,744  
1,956  
1,094  
2,069  
2,709  
1,295,825  
1,175,940  
1,172,777  
1,165,710  
1,168,634  
1,276  
18,863  
10,617  
778  
696  
1,079,872  
1,093,934  
1,113,991  
1,124,586  
1,135,278  
0  
0  
0  
0  
0  
187,726  
34,731  
18,046  
10,385  
3,167  
0  
0  
0  
0  
0  
26,951  
28,411  
30,123  
29,960  
29,492  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,142,022  
1,694,197  
1,658,961  
1,610,781  
1,597,774  
748,381  
326,156  
340,632  
329,491  
364,269  
251,950  
94,674  
105,559  
69,171  
94,914  
496,431  
231,482  
235,074  
260,320  
269,355  
1,393,641  
1,368,041  
1,318,328  
1,281,291  
1,233,505  
1,393,641  
1,368,041  
1,318,328  
1,281,291  
1,233,505  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0