Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,359,440  
3,241,625  
2,142,022  
1,694,197  
1,658,961  
1,228,549  
1,714,770  
846,197  
518,257  
486,183  
609,411  
1,262,369  
402,800  
124,639  
222,997  
252,000  
0  
0  
6,695  
8,172  
244,007  
274,444  
355,276  
359,956  
227,809  
24,952  
42,208  
34,377  
25,012  
26,111  
98,178  
135,749  
53,744  
1,956  
1,094  
3,130,891  
1,526,855  
1,295,825  
1,175,940  
1,172,777  
785  
1,276  
1,276  
18,863  
10,617  
2,878,569  
1,059,495  
1,079,872  
1,093,934  
1,113,991  
0  
0  
0  
0  
0  
220,928  
440,129  
187,726  
34,731  
18,046  
0  
0  
0  
0  
0  
30,609  
25,954  
26,951  
28,411  
30,123  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,359,440  
3,241,625  
2,142,022  
1,694,197  
1,658,961  
1,951,954  
939,785  
748,381  
326,156  
340,632  
527,195  
381,415  
251,950  
94,674  
105,559  
1,424,759  
558,371  
496,431  
231,482  
235,074  
2,407,486  
2,301,840  
1,393,641  
1,368,041  
1,318,328  
2,407,486  
2,301,840  
1,393,641  
1,368,041  
1,318,328  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0