Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
272,764  
282,135  
 
 
 
97,059  
95,977  
 
 
 
56,516  
57,099  
 
 
 
8,000  
8,000  
 
 
 
8,956  
11,590  
 
 
 
16,767  
13,993  
 
 
 
6,820  
5,295  
 
 
 
175,705  
186,158  
 
 
 
1,928  
1,146  
 
 
 
166,549  
179,603  
 
 
 
145  
235  
 
 
 
5,498  
4,790  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,585  
384  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
272,764  
282,135  
 
 
 
117,777  
135,202  
 
 
 
84,199  
101,269  
 
 
 
33,577  
33,934  
 
 
 
154,987  
146,933  
 
 
 
154,987  
146,933  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0