Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
206,413  
 
 
 
 
57,760  
 
 
 
 
24,649  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
13,441  
 
 
 
 
11,951  
 
 
 
 
7,719  
 
 
 
 
148,653  
 
 
 
 
1,281  
 
 
 
 
108,273  
 
 
 
 
416  
 
 
 
 
38,171  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
511  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
206,413  
 
 
 
 
65,747  
 
 
 
 
65,140  
 
 
 
 
607  
 
 
 
 
140,667  
 
 
 
 
140,667  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0