Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
365,217  
427,836  
358,883  
291,205  
288,804  
303,073  
353,376  
284,180  
215,497  
211,693  
3,983  
9,873  
2,847  
1,531  
3,909  
197,100  
245,700  
190,800  
120,300  
120,500  
40,100  
27,387  
26,228  
25,967  
21,902  
55,677  
62,670  
56,871  
60,705  
60,096  
6,213  
7,746  
7,434  
6,995  
5,287  
62,144  
74,460  
74,703  
75,707  
77,110  
387  
384  
870  
905  
1,167  
46,302  
46,914  
47,815  
46,902  
46,913  
0  
0  
0  
0  
0  
106  
211  
0  
2,072  
3,565  
0  
0  
0  
0  
0  
15,349  
26,951  
26,018  
25,828  
25,465  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
365,217  
427,836  
358,883  
291,205  
288,804  
108,160  
171,292  
123,467  
74,938  
73,131  
104,085  
167,664  
119,974  
71,679  
69,891  
4,075  
3,628  
3,493  
3,259  
3,240  
257,056  
256,543  
235,416  
216,267  
215,673  
257,056  
256,543  
235,416  
216,267  
215,673  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0