Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
350,452  
359,165  
350,781  
339,672  
365,217  
305,808  
313,564  
305,337  
292,667  
303,073  
743  
6,015  
6,543  
4,866  
3,983  
206,100  
216,500  
208,300  
188,400  
197,100  
31,627  
30,809  
30,769  
36,923  
40,100  
59,323  
52,418  
50,949  
56,535  
55,677  
8,015  
7,822  
8,776  
5,943  
6,213  
44,645  
45,601  
45,445  
47,005  
62,144  
260  
260  
257  
389  
387  
42,422  
43,336  
44,476  
44,611  
46,302  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
106  
0  
0  
0  
0  
0  
1,963  
2,005  
713  
2,005  
15,349  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
350,452  
359,165  
350,781  
339,672  
365,217  
94,365  
93,944  
76,853  
51,733  
108,160  
90,922  
90,124  
73,156  
48,086  
104,085  
3,443  
3,821  
3,697  
3,647  
4,075  
256,087  
265,221  
273,928  
287,939  
257,056  
256,087  
265,221  
273,928  
287,939  
257,056  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0