Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
343,884  
327,098  
330,428  
329,667  
350,452  
298,396  
282,103  
285,573  
285,095  
305,808  
16,949  
3,973  
24,569  
2,856  
743  
157,700  
163,400  
159,500  
182,200  
206,100  
40,950  
29,070  
27,946  
28,229  
31,627  
77,599  
79,382  
68,615  
65,532  
59,323  
5,197  
6,278  
4,943  
6,279  
8,015  
45,488  
44,995  
44,855  
44,571  
44,645  
256  
257  
299  
257  
260  
43,463  
41,883  
42,014  
42,572  
42,422  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
931  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,769  
1,924  
2,542  
1,742  
1,963  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
343,884  
327,098  
330,428  
329,667  
350,452  
85,638  
65,880  
60,388  
55,187  
94,365  
82,062  
62,317  
56,871  
51,705  
90,922  
3,576  
3,563  
3,517  
3,482  
3,443  
258,246  
261,218  
270,040  
274,480  
256,087  
258,246  
261,218  
270,040  
274,480  
256,087  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0