Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
359,165  
350,781  
339,672  
365,217  
427,836  
313,564  
305,337  
292,667  
303,073  
353,376  
6,015  
6,543  
4,866  
3,983  
9,873  
216,500  
208,300  
188,400  
197,100  
245,700  
30,809  
30,769  
36,923  
40,100  
27,387  
52,418  
50,949  
56,535  
55,677  
62,670  
7,822  
8,776  
5,943  
6,213  
7,746  
45,601  
45,445  
47,005  
62,144  
74,460  
260  
257  
389  
387  
384  
43,336  
44,476  
44,611  
46,302  
46,914  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
106  
211  
0  
0  
0  
0  
0  
2,005  
713  
2,005  
15,349  
26,951  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
359,165  
350,781  
339,672  
365,217  
427,836  
93,944  
76,853  
51,733  
108,160  
171,292  
90,124  
73,156  
48,086  
104,085  
167,664  
3,821  
3,697  
3,647  
4,075  
3,628  
265,221  
273,928  
287,939  
257,056  
256,543  
265,221  
273,928  
287,939  
257,056  
256,543  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0