Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
330,428  
329,667  
350,452  
359,165  
350,781  
285,573  
285,095  
305,808  
313,564  
305,337  
24,569  
2,856  
743  
6,015  
6,543  
159,500  
182,200  
206,100  
216,500  
208,300  
27,946  
28,229  
31,627  
30,809  
30,769  
68,615  
65,532  
59,323  
52,418  
50,949  
4,943  
6,279  
8,015  
7,822  
8,776  
44,855  
44,571  
44,645  
45,601  
45,445  
299  
257  
260  
260  
257  
42,014  
42,572  
42,422  
43,336  
44,476  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,542  
1,742  
1,963  
2,005  
713  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
330,428  
329,667  
350,452  
359,165  
350,781  
60,388  
55,187  
94,365  
93,944  
76,853  
56,871  
51,705  
90,922  
90,124  
73,156  
3,517  
3,482  
3,443  
3,821  
3,697  
270,040  
274,480  
256,087  
265,221  
273,928  
270,040  
274,480  
256,087  
265,221  
273,928  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0