Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
329,667  
350,452  
359,165  
350,781  
339,672  
285,095  
305,808  
313,564  
305,337  
292,667  
2,856  
743  
6,015  
6,543  
4,866  
182,200  
206,100  
216,500  
208,300  
188,400  
28,229  
31,627  
30,809  
30,769  
36,923  
65,532  
59,323  
52,418  
50,949  
56,535  
6,279  
8,015  
7,822  
8,776  
5,943  
44,571  
44,645  
45,601  
45,445  
47,005  
257  
260  
260  
257  
389  
42,572  
42,422  
43,336  
44,476  
44,611  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,742  
1,963  
2,005  
713  
2,005  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
329,667  
350,452  
359,165  
350,781  
339,672  
55,187  
94,365  
93,944  
76,853  
51,733  
51,705  
90,922  
90,124  
73,156  
48,086  
3,482  
3,443  
3,821  
3,697  
3,647  
274,480  
256,087  
265,221  
273,928  
287,939  
274,480  
256,087  
265,221  
273,928  
287,939  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0