Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
427,836  
358,883  
291,205  
288,804  
288,222  
353,376  
284,180  
215,497  
211,693  
210,947  
9,873  
2,847  
1,531  
3,909  
623  
245,700  
190,800  
120,300  
120,500  
104,500  
27,387  
26,228  
25,967  
21,902  
32,151  
62,670  
56,871  
60,705  
60,096  
66,321  
7,746  
7,434  
6,995  
5,287  
7,352  
74,460  
74,703  
75,707  
77,110  
77,276  
384  
870  
905  
1,167  
67  
46,914  
47,815  
46,902  
46,913  
51,600  
0  
0  
0  
0  
0  
211  
0  
2,072  
3,565  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
26,951  
26,018  
25,828  
25,465  
25,609  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
427,836  
358,883  
291,205  
288,804  
288,222  
171,292  
123,467  
74,938  
73,131  
77,355  
167,664  
119,974  
71,679  
69,891  
74,161  
3,628  
3,493  
3,259  
3,240  
3,194  
256,543  
235,416  
216,267  
215,673  
210,868  
256,543  
235,416  
216,267  
215,673  
210,868  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0