Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
56,897,271  
58,106,824  
59,526,287  
59,708,788  
56,724,385  
33,352,699  
34,445,727  
36,169,454  
35,618,292  
33,833,057  
13,612,560  
17,064,067  
17,113,729  
17,979,212  
17,762,345  
5,823,450  
5,322,866  
5,993,186  
6,086,320  
6,083,320  
12,021,627  
9,909,531  
11,140,534  
9,583,778  
8,213,169  
1,296,721  
1,378,245  
1,415,682  
1,385,409  
1,220,690  
598,341  
771,018  
506,324  
583,573  
553,533  
23,544,572  
23,661,097  
23,356,833  
24,090,496  
22,891,328  
134,703  
82,832  
33,608  
26,441  
22,637  
17,160,567  
17,998,267  
18,796,675  
14,242,971  
14,843,716  
70,776  
0  
0  
0  
0  
4,736,972  
4,058,956  
3,016,733  
8,019,846  
6,620,052  
144,206  
143,852  
143,969  
143,529  
85,742  
1,297,348  
1,377,190  
1,365,847  
1,657,709  
1,319,182  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
56,897,271  
58,106,824  
59,526,287  
59,708,788  
56,724,385  
16,039,764  
15,902,923  
18,233,008  
16,096,501  
13,830,394  
9,301,327  
9,242,785  
11,440,313  
9,753,737  
8,982,041  
6,738,437  
6,660,138  
6,792,695  
6,342,765  
4,848,353  
40,857,507  
42,203,901  
41,293,279  
43,612,286  
42,893,991  
40,857,507  
42,203,901  
41,293,279  
43,612,286  
42,893,991  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0