Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
60,579,566  
60,377,343  
61,013,023  
56,897,271  
58,106,824  
37,162,880  
37,037,148  
37,506,549  
33,352,699  
34,445,727  
12,897,663  
14,515,028  
14,216,571  
13,612,560  
17,064,067  
13,367,350  
11,522,350  
10,332,350  
5,823,450  
5,322,866  
8,607,415  
9,347,269  
11,230,056  
12,021,627  
9,909,531  
1,854,511  
1,317,575  
1,422,598  
1,296,721  
1,378,245  
435,940  
334,927  
304,973  
598,341  
771,018  
23,416,687  
23,340,195  
23,506,475  
23,544,572  
23,661,097  
202,202  
180,973  
146,136  
134,703  
82,832  
15,589,832  
16,030,086  
16,458,627  
17,160,567  
17,998,267  
24,240  
24,134  
24,365  
70,776  
0  
6,065,578  
5,656,820  
5,456,945  
4,736,972  
4,058,956  
141,678  
141,807  
143,587  
144,206  
143,852  
1,393,156  
1,306,376  
1,276,814  
1,297,348  
1,377,190  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
60,579,566  
60,377,343  
61,013,023  
56,897,271  
58,106,824  
19,208,546  
19,000,221  
18,529,035  
16,039,764  
15,902,923  
11,641,623  
11,365,718  
10,668,078  
9,301,327  
9,242,785  
7,566,924  
7,634,503  
7,860,957  
6,738,437  
6,660,138  
41,371,020  
41,377,122  
42,483,988  
40,857,507  
42,203,901  
41,371,020  
41,377,122  
42,483,988  
40,857,507  
42,203,901  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0