Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
60,999,895  
68,073,091  
66,149,716  
61,786,994  
60,579,566  
38,969,976  
45,463,244  
42,989,139  
38,218,562  
37,162,880  
7,302,683  
9,718,262  
14,666,499  
13,672,017  
12,897,663  
20,998,654  
20,697,354  
15,040,450  
13,407,350  
13,367,350  
8,973,093  
12,405,072  
10,880,623  
9,115,469  
8,607,415  
1,301,847  
2,229,261  
2,071,316  
1,651,526  
1,854,511  
393,699  
413,295  
330,252  
372,199  
435,940  
22,029,919  
22,609,847  
23,160,576  
23,568,432  
23,416,687  
214,448  
207,144  
186,793  
191,289  
202,202  
19,167,664  
19,844,559  
20,319,365  
15,496,986  
15,589,832  
24,222  
24,429  
24,636  
23,721  
24,240  
1,128,713  
1,075,137  
1,149,063  
6,367,707  
6,065,578  
64,240  
65,108  
92,422  
92,633  
141,678  
1,430,633  
1,393,470  
1,388,296  
1,396,097  
1,393,156  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
60,999,895  
68,073,091  
66,149,716  
61,786,994  
60,579,566  
16,742,953  
23,025,431  
20,371,490  
18,626,768  
19,208,546  
11,685,215  
15,989,593  
12,910,731  
10,931,313  
11,641,623  
5,057,738  
7,035,837  
7,460,759  
7,695,454  
7,566,924  
44,256,942  
45,047,660  
45,778,225  
43,160,226  
41,371,020  
44,256,942  
45,047,660  
45,778,225  
43,160,226  
41,371,020  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0