Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
61,013,023  
56,897,271  
58,106,824  
59,526,287  
59,708,788  
37,506,549  
33,352,699  
34,445,727  
36,169,454  
35,618,292  
14,216,571  
13,612,560  
17,064,067  
17,113,729  
17,979,212  
10,332,350  
5,823,450  
5,322,866  
5,993,186  
6,086,320  
11,230,056  
12,021,627  
9,909,531  
11,140,534  
9,583,778  
1,422,598  
1,296,721  
1,378,245  
1,415,682  
1,385,409  
304,973  
598,341  
771,018  
506,324  
583,573  
23,506,475  
23,544,572  
23,661,097  
23,356,833  
24,090,496  
146,136  
134,703  
82,832  
33,608  
26,441  
16,458,627  
17,160,567  
17,998,267  
18,796,675  
14,242,971  
24,365  
70,776  
0  
0  
0  
5,456,945  
4,736,972  
4,058,956  
3,016,733  
8,019,846  
143,587  
144,206  
143,852  
143,969  
143,529  
1,276,814  
1,297,348  
1,377,190  
1,365,847  
1,657,709  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
61,013,023  
56,897,271  
58,106,824  
59,526,287  
59,708,788  
18,529,035  
16,039,764  
15,902,923  
18,233,008  
16,096,501  
10,668,078  
9,301,327  
9,242,785  
11,440,313  
9,753,737  
7,860,957  
6,738,437  
6,660,138  
6,792,695  
6,342,765  
42,483,988  
40,857,507  
42,203,901  
41,293,279  
43,612,286  
42,483,988  
40,857,507  
42,203,901  
41,293,279  
43,612,286  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0