Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
58,106,824  
59,526,287  
59,708,788  
56,724,385  
54,878,246  
34,445,727  
36,169,454  
35,618,292  
33,833,057  
32,576,939  
17,064,067  
17,113,729  
17,979,212  
17,762,345  
19,799,252  
5,322,866  
5,993,186  
6,086,320  
6,083,320  
6,366,956  
9,909,531  
11,140,534  
9,583,778  
8,213,169  
4,902,021  
1,378,245  
1,415,682  
1,385,409  
1,220,690  
1,124,146  
771,018  
506,324  
583,573  
553,533  
384,565  
23,661,097  
23,356,833  
24,090,496  
22,891,328  
22,301,306  
82,832  
33,608  
26,441  
22,637  
29,722  
17,998,267  
18,796,675  
14,242,971  
14,843,716  
13,753,747  
0  
0  
0  
0  
0  
4,058,956  
3,016,733  
8,019,846  
6,620,052  
7,139,695  
143,852  
143,969  
143,529  
85,742  
85,211  
1,377,190  
1,365,847  
1,657,709  
1,319,182  
876,297  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
416,635  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
58,106,824  
59,526,287  
59,708,788  
56,724,385  
54,878,246  
15,902,923  
18,233,008  
16,096,501  
13,830,394  
10,994,954  
9,242,785  
11,440,313  
9,753,737  
8,982,041  
5,597,451  
6,660,138  
6,792,695  
6,342,765  
4,848,353  
5,397,503  
42,203,901  
41,293,279  
43,612,286  
42,893,991  
43,883,292  
42,203,901  
41,293,279  
43,612,286  
42,893,991  
43,883,292  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0