Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
66,149,716  
61,786,994  
60,579,566  
60,377,343  
61,013,023  
42,989,139  
38,218,562  
37,162,880  
37,037,148  
37,506,549  
14,666,499  
13,672,017  
12,897,663  
14,515,028  
14,216,571  
15,040,450  
13,407,350  
13,367,350  
11,522,350  
10,332,350  
10,880,623  
9,115,469  
8,607,415  
9,347,269  
11,230,056  
2,071,316  
1,651,526  
1,854,511  
1,317,575  
1,422,598  
330,252  
372,199  
435,940  
334,927  
304,973  
23,160,576  
23,568,432  
23,416,687  
23,340,195  
23,506,475  
186,793  
191,289  
202,202  
180,973  
146,136  
20,319,365  
15,496,986  
15,589,832  
16,030,086  
16,458,627  
24,636  
23,721  
24,240  
24,134  
24,365  
1,149,063  
6,367,707  
6,065,578  
5,656,820  
5,456,945  
92,422  
92,633  
141,678  
141,807  
143,587  
1,388,296  
1,396,097  
1,393,156  
1,306,376  
1,276,814  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
66,149,716  
61,786,994  
60,579,566  
60,377,343  
61,013,023  
20,371,490  
18,626,768  
19,208,546  
19,000,221  
18,529,035  
12,910,731  
10,931,313  
11,641,623  
11,365,718  
10,668,078  
7,460,759  
7,695,454  
7,566,924  
7,634,503  
7,860,957  
45,778,225  
43,160,226  
41,371,020  
41,377,122  
42,483,988  
45,778,225  
43,160,226  
41,371,020  
41,377,122  
42,483,988  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0