Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
68,003,295  
66,149,716  
61,786,994  
60,579,566  
60,377,343  
45,451,114  
42,989,139  
38,218,562  
37,162,880  
37,037,148  
9,786,962  
14,666,499  
13,672,017  
12,897,663  
14,515,028  
20,628,654  
15,040,450  
13,407,350  
13,367,350  
11,522,350  
12,406,672  
10,880,623  
9,115,469  
8,607,415  
9,347,269  
2,214,727  
2,071,316  
1,651,526  
1,854,511  
1,317,575  
414,099  
330,252  
372,199  
435,940  
334,927  
22,552,181  
23,160,576  
23,568,432  
23,416,687  
23,340,195  
197,639  
186,793  
191,289  
202,202  
180,973  
19,778,157  
20,319,365  
15,496,986  
15,589,832  
16,030,086  
24,429  
24,636  
23,721  
24,240  
24,134  
1,075,137  
1,149,063  
6,367,707  
6,065,578  
5,656,820  
65,108  
92,422  
92,633  
141,678  
141,807  
1,411,711  
1,388,296  
1,396,097  
1,393,156  
1,306,376  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
68,003,295  
66,149,716  
61,786,994  
60,579,566  
60,377,343  
23,009,631  
20,371,490  
18,626,768  
19,208,546  
19,000,221  
15,966,534  
12,910,731  
10,931,313  
11,641,623  
11,365,718  
7,043,097  
7,460,759  
7,695,454  
7,566,924  
7,634,503  
44,993,664  
45,778,225  
43,160,226  
41,371,020  
41,377,122  
44,993,664  
45,778,225  
43,160,226  
41,371,020  
41,377,122  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0