Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
60,337,116  
61,013,023  
56,897,271  
58,106,824  
59,526,287  
37,015,738  
37,506,549  
33,352,699  
34,445,727  
36,169,454  
14,565,028  
14,216,571  
13,612,560  
17,064,067  
17,113,729  
11,472,350  
10,332,350  
5,823,450  
5,322,866  
5,993,186  
9,326,649  
11,230,056  
12,021,627  
9,909,531  
11,140,534  
1,315,383  
1,422,598  
1,296,721  
1,378,245  
1,415,682  
336,329  
304,973  
598,341  
771,018  
506,324  
23,321,377  
23,506,475  
23,544,572  
23,661,097  
23,356,833  
180,973  
146,136  
134,703  
82,832  
33,608  
15,979,645  
16,458,627  
17,160,567  
17,998,267  
18,796,675  
24,447  
24,365  
70,776  
0  
0  
5,673,262  
5,456,945  
4,736,972  
4,058,956  
3,016,733  
141,807  
143,587  
144,206  
143,852  
143,969  
1,321,244  
1,276,814  
1,297,348  
1,377,190  
1,365,847  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
60,337,116  
61,013,023  
56,897,271  
58,106,824  
59,526,287  
18,999,895  
18,529,035  
16,039,764  
15,902,923  
18,233,008  
11,372,263  
10,668,078  
9,301,327  
9,242,785  
11,440,313  
7,627,632  
7,860,957  
6,738,437  
6,660,138  
6,792,695  
41,337,221  
42,483,988  
40,857,507  
42,203,901  
41,293,279  
41,337,221  
42,483,988  
40,857,507  
42,203,901  
41,293,279  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0