Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
62,578,965  
60,999,895  
68,073,091  
66,149,716  
61,786,994  
40,954,626  
38,969,976  
45,463,244  
42,989,139  
38,218,562  
6,705,675  
7,302,683  
9,718,262  
14,666,499  
13,672,017  
21,602,454  
20,998,654  
20,697,354  
15,040,450  
13,407,350  
10,232,069  
8,973,093  
12,405,072  
10,880,623  
9,115,469  
1,952,144  
1,301,847  
2,229,261  
2,071,316  
1,651,526  
462,283  
393,699  
413,295  
330,252  
372,199  
21,624,340  
22,029,919  
22,609,847  
23,160,576  
23,568,432  
216,829  
214,448  
207,144  
186,793  
191,289  
18,540,035  
19,167,664  
19,844,559  
20,319,365  
15,496,986  
24,015  
24,222  
24,429  
24,636  
23,721  
1,230,445  
1,128,713  
1,075,137  
1,149,063  
6,367,707  
63,020  
64,240  
65,108  
92,422  
92,633  
1,549,996  
1,430,633  
1,393,470  
1,388,296  
1,396,097  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
62,578,965  
60,999,895  
68,073,091  
66,149,716  
61,786,994  
15,114,380  
16,742,953  
23,025,431  
20,371,490  
18,626,768  
11,199,310  
11,685,215  
15,989,593  
12,910,731  
10,931,313  
3,915,069  
5,057,738  
7,035,837  
7,460,759  
7,695,454  
47,464,586  
44,256,942  
45,047,660  
45,778,225  
43,160,226  
47,464,586  
44,256,942  
45,047,660  
45,778,225  
43,160,226  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0