Tổng công ty 36 - CTCP (G36: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,302,733  
6,106,060  
5,993,127  
6,141,175  
6,970,732  
3,883,313  
3,789,634  
3,633,658  
3,867,731  
4,652,215  
257,323  
178,261  
165,665  
276,149  
309,862  
4,216  
0  
0  
0  
0  
1,776,018  
1,607,472  
1,608,027  
1,694,983  
1,629,112  
1,603,969  
1,746,506  
1,592,911  
1,631,391  
2,437,054  
241,786  
257,395  
267,055  
265,209  
276,187  
2,419,420  
2,316,426  
2,359,469  
2,273,443  
2,318,517  
7,648  
7,648  
7,050  
7,050  
7,050  
1,491,926  
1,505,439  
1,604,023  
1,532,400  
1,547,658  
434,601  
435,142  
350,000  
350,000  
350,000  
241,081  
131,353  
166,840  
198,086  
137,417  
198,191  
194,191  
194,191  
158,661  
159,761  
45,973  
42,653  
37,365  
27,247  
116,632  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,302,733  
6,106,060  
5,993,127  
6,141,175  
6,970,732  
5,314,162  
5,086,868  
4,975,797  
5,127,973  
5,987,442  
3,759,524  
3,492,240  
3,282,216  
3,494,641  
4,336,289  
1,554,638  
1,594,628  
1,693,581  
1,633,332  
1,651,153  
988,571  
1,019,192  
1,017,330  
1,013,201  
983,289  
989,937  
1,020,009  
1,017,272  
1,013,058  
980,217  
-1,366  
-817  
58  
144  
3,072  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0