Tổng công ty 36 - CTCP (G36: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,108,718  
6,302,733  
6,106,060  
5,993,127  
6,141,175  
3,809,463  
3,883,313  
3,789,634  
3,633,658  
3,867,731  
297,378  
257,323  
178,261  
165,665  
276,149  
4,716  
4,216  
0  
0  
0  
1,952,157  
1,776,018  
1,607,472  
1,608,027  
1,694,983  
1,271,419  
1,603,969  
1,746,506  
1,592,911  
1,631,391  
283,793  
241,786  
257,395  
267,055  
265,209  
2,299,255  
2,419,420  
2,316,426  
2,359,469  
2,273,443  
7,648  
7,648  
7,648  
7,050  
7,050  
1,476,237  
1,491,926  
1,505,439  
1,604,023  
1,532,400  
434,055  
434,601  
435,142  
350,000  
350,000  
135,498  
241,081  
131,353  
166,840  
198,086  
198,191  
198,191  
194,191  
194,191  
158,661  
47,627  
45,973  
42,653  
37,365  
27,247  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,108,718  
6,302,733  
6,106,060  
5,993,127  
6,141,175  
5,055,421  
5,314,162  
5,086,868  
4,975,797  
5,127,973  
3,544,309  
3,759,524  
3,492,240  
3,282,216  
3,494,641  
1,511,112  
1,554,638  
1,594,628  
1,693,581  
1,633,332  
1,053,297  
988,571  
1,019,192  
1,017,330  
1,013,201  
1,056,829  
989,937  
1,020,009  
1,017,272  
1,013,058  
-3,531  
-1,366  
-817  
58  
144  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0