Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME (G20: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
450,476  
462,003  
451,326  
424,248  
369,203  
336,892  
328,437  
322,143  
294,871  
244,224  
5,037  
3,454  
4,415  
3,530  
1,965  
6,000  
6,000  
6,000  
3,950  
3,000  
236,523  
173,342  
183,179  
184,240  
130,271  
89,097  
143,914  
127,878  
102,367  
106,404  
234  
1,726  
671  
784  
2,584  
113,584  
133,567  
129,183  
129,377  
124,979  
2,349  
2,349  
2,333  
2,333  
2,333  
101,691  
105,756  
96,143  
96,725  
92,248  
0  
0  
0  
0  
0  
6,479  
6,479  
11,812  
11,321  
11,318  
0  
15,659  
15,684  
15,679  
15,659  
3,064  
3,323  
3,211  
3,320  
3,421  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
450,476  
462,003  
451,326  
424,248  
369,203  
309,007  
301,422  
289,591  
264,358  
214,063  
281,573  
273,988  
262,171  
233,535  
178,990  
27,435  
27,434  
27,420  
30,823  
35,073  
141,469  
160,581  
161,735  
159,889  
155,140  
141,469  
160,581  
161,735  
159,889  
155,140  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0