Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (G20: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
312,503  
312,620  
317,134  
346,324  
349,626  
270,736  
272,962  
274,327  
300,365  
303,593  
2,323  
3,943  
4,109  
4,934  
3,683  
0  
0  
0  
0  
0  
198,610  
199,199  
200,398  
225,580  
230,079  
69,794  
69,794  
69,794  
69,794  
69,695  
10  
27  
27  
58  
136  
41,767  
39,657  
42,806  
45,959  
46,033  
0  
0  
0  
0  
0  
30,285  
27,665  
30,814  
33,963  
34,038  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,000  
9,000  
9,000  
9,000  
9,000  
2,482  
2,992  
2,992  
2,996  
2,996  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
312,503  
312,620  
317,134  
346,324  
349,626  
250,263  
244,526  
240,567  
238,218  
236,265  
244,053  
238,316  
236,963  
232,008  
219,797  
6,210  
6,210  
3,604  
6,210  
16,468  
62,241  
68,094  
76,567  
108,106  
113,361  
62,241  
68,094  
76,567  
108,106  
113,361  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0