Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME (G20: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
378,478  
450,476  
462,003  
451,326  
424,248  
302,713  
336,892  
328,437  
322,143  
294,871  
3,086  
5,037  
3,454  
4,415  
3,530  
2,050  
6,000  
6,000  
6,000  
3,950  
227,898  
236,523  
173,342  
183,179  
184,240  
69,543  
89,097  
143,914  
127,878  
102,367  
136  
234  
1,726  
671  
784  
75,765  
113,584  
133,567  
129,183  
129,377  
2,036  
2,349  
2,349  
2,333  
2,333  
51,275  
101,691  
105,756  
96,143  
96,725  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,479  
6,479  
11,812  
11,321  
19,459  
0  
15,659  
15,684  
15,679  
2,996  
3,064  
3,323  
3,211  
3,320  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
378,478  
450,476  
462,003  
451,326  
424,248  
251,675  
309,007  
301,422  
289,591  
264,358  
225,333  
281,573  
273,988  
262,171  
233,535  
26,343  
27,435  
27,434  
27,420  
30,823  
126,803  
141,469  
160,581  
161,735  
159,889  
126,803  
141,469  
160,581  
161,735  
159,889  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0