Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (G20: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
346,324  
349,626  
378,478  
450,476  
 
300,365  
303,593  
302,713  
336,892  
 
4,934  
3,683  
3,086  
5,037  
 
0  
0  
2,050  
6,000  
 
225,580  
230,079  
227,898  
236,523  
 
69,794  
69,695  
69,543  
89,097  
 
58  
136  
136  
234  
 
45,959  
46,033  
75,765  
113,584  
 
0  
0  
2,036  
2,349  
 
33,963  
34,038  
51,275  
101,691  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
6,479  
 
9,000  
9,000  
19,459  
0  
 
2,996  
2,996  
2,996  
3,064  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
346,324  
349,626  
378,478  
450,476  
 
238,218  
236,265  
251,675  
309,007  
 
232,008  
219,797  
225,333  
281,573  
 
6,210  
16,468  
26,343  
27,435  
 
108,106  
113,361  
126,803  
141,469  
 
108,106  
113,361  
126,803  
141,469  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0