Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME (G20: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
349,626  
378,478  
450,476  
462,003  
451,326  
303,593  
302,713  
336,892  
328,437  
322,143  
3,683  
3,086  
5,037  
3,454  
4,415  
0  
2,050  
6,000  
6,000  
6,000  
230,079  
227,898  
236,523  
173,342  
183,179  
69,695  
69,543  
89,097  
143,914  
127,878  
136  
136  
234  
1,726  
671  
46,033  
75,765  
113,584  
133,567  
129,183  
0  
2,036  
2,349  
2,349  
2,333  
34,038  
51,275  
101,691  
105,756  
96,143  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,479  
6,479  
11,812  
9,000  
19,459  
0  
15,659  
15,684  
2,996  
2,996  
3,064  
3,323  
3,211  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
349,626  
378,478  
450,476  
462,003  
451,326  
236,265  
251,675  
309,007  
301,422  
289,591  
219,797  
225,333  
281,573  
273,988  
262,171  
16,468  
26,343  
27,435  
27,434  
27,420  
113,361  
126,803  
141,469  
160,581  
161,735  
113,361  
126,803  
141,469  
160,581  
161,735  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0