Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (G20: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
317,134  
346,324  
349,626  
378,478  
450,476  
274,327  
300,365  
303,593  
302,713  
336,892  
4,109  
4,934  
3,683  
3,086  
5,037  
0  
0  
0  
2,050  
6,000  
200,398  
225,580  
230,079  
227,898  
236,523  
69,794  
69,794  
69,695  
69,543  
89,097  
27  
58  
136  
136  
234  
42,806  
45,959  
46,033  
75,765  
113,584  
0  
0  
0  
2,036  
2,349  
30,814  
33,963  
34,038  
51,275  
101,691  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,479  
9,000  
9,000  
9,000  
19,459  
0  
2,992  
2,996  
2,996  
2,996  
3,064  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
317,134  
346,324  
349,626  
378,478  
450,476  
240,567  
238,218  
236,265  
251,675  
309,007  
236,963  
232,008  
219,797  
225,333  
281,573  
3,604  
6,210  
16,468  
26,343  
27,435  
76,567  
108,106  
113,361  
126,803  
141,469  
76,567  
108,106  
113,361  
126,803  
141,469  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0