Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME (G20: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
346,324  
349,626  
378,478  
450,476  
462,003  
300,365  
303,593  
302,713  
336,892  
328,437  
4,934  
3,683  
3,086  
5,037  
3,454  
0  
0  
2,050  
6,000  
6,000  
225,580  
230,079  
227,898  
236,523  
173,342  
69,794  
69,695  
69,543  
89,097  
143,914  
58  
136  
136  
234  
1,726  
45,959  
46,033  
75,765  
113,584  
133,567  
0  
0  
2,036  
2,349  
2,349  
33,963  
34,038  
51,275  
101,691  
105,756  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,479  
6,479  
9,000  
9,000  
19,459  
0  
15,659  
2,996  
2,996  
2,996  
3,064  
3,323  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
346,324  
349,626  
378,478  
450,476  
462,003  
238,218  
236,265  
251,675  
309,007  
301,422  
232,008  
219,797  
225,333  
281,573  
273,988  
6,210  
16,468  
26,343  
27,435  
27,434  
108,106  
113,361  
126,803  
141,469  
160,581  
108,106  
113,361  
126,803  
141,469  
160,581  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0