Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME (G20: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
369,203  
375,725  
323,695  
330,877  
311,688  
244,224  
263,128  
195,139  
213,918  
220,638  
1,965  
1,060  
826  
1,205  
1,397  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
10,060  
130,271  
147,833  
101,955  
114,826  
116,629  
106,404  
107,463  
86,508  
93,130  
91,394  
2,584  
3,771  
2,851  
1,758  
1,158  
124,979  
112,597  
128,555  
116,959  
91,050  
2,333  
2,333  
2,333  
2,270  
297  
92,248  
95,373  
98,819  
95,447  
78,509  
0  
0  
0  
0  
0  
11,318  
11,239  
4,679  
2,743  
618  
15,659  
0  
18,279  
11,800  
6,100  
3,421  
3,653  
4,445  
4,698  
5,526  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
369,203  
375,725  
323,695  
330,877  
311,688  
214,063  
219,098  
217,095  
221,970  
206,712  
178,990  
177,180  
155,194  
159,256  
157,641  
35,073  
41,918  
61,900  
62,714  
49,071  
155,140  
156,627  
106,600  
108,907  
104,976  
155,140  
156,627  
106,600  
108,907  
104,976  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0