Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME (G20: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
424,248  
369,203  
375,725  
323,695  
330,877  
294,871  
244,224  
263,128  
195,139  
213,918  
3,530  
1,965  
1,060  
826  
1,205  
3,950  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
184,240  
130,271  
147,833  
101,955  
114,826  
102,367  
106,404  
107,463  
86,508  
93,130  
784  
2,584  
3,771  
2,851  
1,758  
129,377  
124,979  
112,597  
128,555  
116,959  
2,333  
2,333  
2,333  
2,333  
2,270  
96,725  
92,248  
95,373  
98,819  
95,447  
0  
0  
0  
0  
0  
11,321  
11,318  
11,239  
4,679  
2,743  
15,679  
15,659  
0  
18,279  
11,800  
3,320  
3,421  
3,653  
4,445  
4,698  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
424,248  
369,203  
375,725  
323,695  
330,877  
264,358  
214,063  
219,098  
217,095  
221,970  
233,535  
178,990  
177,180  
155,194  
159,256  
30,823  
35,073  
41,918  
61,900  
62,714  
159,889  
155,140  
156,627  
106,600  
108,907  
159,889  
155,140  
156,627  
106,600  
108,907  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0